Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-21

Organisatie
De gemeente Hoogeveen is sinds 2015 de coördinerende gemeente voor de Jeugdhulpregio Drenthe (JHRD). Vanuit deze rol faciliteert de gemeente Hoogeveen de JHRD, is eerste aanspreekpunt namens de JHRD en is penvoerder voor een aantal clusters. Werken voor de Jeugdhulpregio ten behoeve van de 12 gemeenten is een prachtige kans om al je energie te kunnen steken in een aantal specifieke dossiers die nu in het licht van de belangstelling staan. Je adviseert de regiomanager en bestuurders van de Jeugdhulpregio Drenthe over beleidsvraagstukken.

Opdracht
Als beleidsregisseur neem je de regie op een aantal dossiers die de Jeugdhulpregio Drenthe ten behoeve van de 12 gemeenten voor haar rekening neemt. Je bent in deze functie toegankelijk voor alle betrokken partners in het veld, de 12 gemeenten, de beide inkoopregio’s, betrokken accounthoudende gemeenten en partners op 3Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) niveau.

De portefeuille voor de vacante functie bestaat in ieder geval uit onderwerpen:

 • Die een directe relatie hebben met de Hervormingsagenda (sterke sociale teams, toegang tot specialistische jeugdhulp en vormgeven (inhoud en proces) van een brede domein overstijgende verklarende analyse);
 • Ben je betrokken bij de netwerkorganisatie Spoed voor jeugd in Drenthe en bij de ontwikkelingen op 3 Noord niveau;
 • Accounthouderschap academische functie Accare;
 • Doorontwikkeling FACT 2.0;
 • Subsidies

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau in de richting van gedragswetenschappen of orthopedagogiek of vergelijkbaar;
2. Aantoonbare werkervaring met het samenwerking tussen gemeenten en bijbehorende bestuurlijke dynamiek;
3. Aantoonbare werkervaring als triage verantwoordelijke of procesverantwoordelijke complexe problematiek bij een van de wettelijke verwijzers binnen de Jeugdwet;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal maximaal 100 punten)4. Aantoonbare kennis van het zorglandschap en het beleidsdomein Jeugd (maximaal 25 punten);
5. Aantoonbare kennis van het complexe speelveld van het sociaal domein en de veiligheidsketen, evenals affiniteit met politiek bestuurlijke uitdagingen (maximaal 25 punten);
6. Aantoonbare ervaring met samenwerken en netwerken bevorderen tussen de verschillende gremia (maximaal 25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met complexe doelgroep en werken in een klinische setting. (maximaal 25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ondernemend/proactief;
 • Doortastend;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Communicatief sterk;
 • Verbindend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. De door Flextender toegekende score op de gunningscriteria;
 2. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 3. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 25 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 24 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Aanpassing van het tarief is uitsluitend mogelijk na wederzijds overleg en kan slechts ingaan indien Inlener schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd dat de tariefsaanpassing is goedgekeurd, met dien verstande dat verhogingen van het loon of andere arbeidsvoorwaarden, volgend uit de cao binnen de branche waarin Professional werkzaam is of bepaald door wetgeving, te allen tijde kunnen worden doorberekend. Andere verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 17 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 18 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 22 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, Drenthe, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2024, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.