Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie

De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Deze opdracht loopt gedurende de werving van een vaste beleidsmedewerker.

Jouw werkzaamheden richten zich op de onderwerpen Werk en Inkomen/Participatiewet, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening en Inburgering. Vragen waar jij je mee bezig gaat houden zijn bijvoorbeeld: hoe kunnen we schuldenproblematiek bij onze inwoners voorkomen of eerder signaleren; hoe kunnen we inwoners passende begeleiding bieden naar werk of vrijwilligerswerk; hoe kunnen we ons minimabeleid beter bekend maken bij inwoners die er gebruik van kunnen maken. Het beleid heeft raakvlakken met andere beleidsterreinen en afdelingen zoals Onderwijs, Wonen, Energietransitie, Welzijnspartijen en Crisisteam Oekraïne.

Je maakt beleid en legt dit vast in verordeningen en beleidsregels. Je doet dit in afstemming met de medewerkers die het beleid uitvoeren: inkomens- en inburgeringsconsulenten, schuldhulpverleners, externe partijen en de financiële administratie. Je participeert in regionale ambtelijke overlegstructuren voor regionale afstemming van beleid en uitvoering. Wij voeren de Participatiewet en de wet Inburgering ook uit voor de gemeente Landsmeer, dus je onderhoudt nauw contact met deze gemeente.

Taken

  • Je schrijft college- en raadsvoorstellen en je maakt overeenkomsten met andere partijen voor de uitvoering van re-integratie-inburgering-Armoede- en schuldhulpverleningstaken.
  • Uitvoering en evaluatie van het beleidsplan Armoedebeleid en het  zorgen voor beleid t.a.v. de voorzieningen die daaronder vallen zoals het maatwerkbudget, bijzondere bijstand en Jeugdfonds Sport en Cultuur. Deze en andere voorzieningen zijn erop gericht om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen en de maatschappelijke participatie van deze groep te bevorderen.
  • Je adviseert de wethouder over de inbreng van Waterland in het regionaal bestuurlijk overleg Participatie.
  • Je draagt bij aan de planning en control cyclus van de gemeente. Daartoe houd je de financiën in de gaten en vraagt indien nodig de Vangnetuitkering aan bij het rijk.
  • Ook houd je de landelijke regelgeving en ontwikkelingen bij, vertaalt deze naar de lokale  situatie en implementeert de uitvoering.

Vereisten / knock-out criteria
1. BYOD (bring your own device) voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring als Beleidsadviseur Sociaal Domein binnen een gemeente;

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Beleidsadviseur Sociaal Domein binnen een gemeente (25 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker op het gebied van schuldhulpverlening bij een gemeente (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in het coördineren van de samenwerking met externe partijen en stakeholders (geef dit duidelijk aan in het cv) (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring van het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van beleidsstukken en strategieplannen (15 punten);
8. Aantoonbare kennis van de Participatiewet (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie

In Waterland zijn belangrijke competenties: lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.

Voor deze functie komt daar oordeelsvorming, analyseren en samenwerken bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Update 27-12: Er zijn geen inhoudelijke vragen ingediend. 

Functieschaal
Functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.