Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-23

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen
Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:
Algemene omschrijving

In juli 2023 heeft de Hilversumse gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld. Hilversum zet in op een groene, duurzame, innovatieve en veilige stad. Een stad waar meer ruimte komt voor wandelen, fietsen, het openbaar vervoer en waar minder verkeersbewegingen met de auto nodig zijn. Help jij ons om deze mobiliteitsplannen concreet te maken? Dan is deze klus iets voor jou!

In het uitvoeringsprogramma zijn 11 projecten opgenomen met concrete maatregelen voor de korte en middellange termijn, die op basis van de Mobiliteitsvisie 2040 en in samenspraak met de bewoners, organisatie en bedrijven zijn vastgesteld. Deze projecten variëren van doorfietsroutes, deelvervoer en nul-emissiezones tot hubs, mobiliteitsmanagement, uitrollen nieuw parkeerbeleid en meer.

Voor een periode van 12 maanden (mogelijk met een verlening van maximaal één jaar) zijn we op zoek naar een beleidsadviseur verkeer en vervoer die zin heeft zijn of haar schouders te zetten om Hilversummers duurzamer te laten voortbewegen door regulering, uitvoering, de coördinatie en de communicatie van deelvervoer, toegankelijkheid openbaar vervoer te verbeteren en stadsdistributie door de plaatsing van pakketkluizen in Hilversum in goede banen te leiden.

De vraagstukken van nu en morgen vragen om een professional die de hoofdlijnen kan uitzetten en onze plannen concreet maakt. Je werkt mee aan belangrijke verkeers- en vervoersprojecten.

Je stemt daarbij af met collega’s uit verschillende teams op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, economie, beheer en onderhoud.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden
1. Stimuleren deelvervoer (Vergunningstelsel deelscooters, extra deelauto’s in wijk Oost, opstellen projectplan deelvervoer in wijken (onderdeel van deelvervoerbeleid));
2. Opstellen beleid pakketkluizen;
3. Verkeersklachten afhandeling;
4. Mobiliteitsadvisering binnen gebiedsontwikkeling Gooicorridor (ov-knooppuntontwikkeling, wonen en werken rondom ov-knooppunten);
5. Projecten (o.a. advisering verkeer herinrichting van straten, grote gebiedsontwikkelingen, gebiedsagenda’s).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van Verkeerskunde, Ruimtelijke Ordening, Planologie of Civiele Techniek;
2. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente;
3. Aantoonbare relevante werkervaring op het gebied van beleidsadvisering mobiliteit (benoem dit duidelijk in het cv);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbaar beschikbaar binnen 1 maand na gunning (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer (20 punten);
6. Aantoonbare relevante werkervaring op het gebied van beleidsadvisering mobiliteit en klachten afhandeling (benoem dit duidelijk in het cv) (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

  • Communicatief (intern, externe partijen, bewoners);
  • Aanpakken (zelfstandige werker);
  • Affiniteit met duurzame mobiliteit (fiets, deelvervoer).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in de week van 29 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 26 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het formulier ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 19 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 22 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 24 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 18 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.