Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2024-02-05

Organisatie
Alphen aan den Rijn heeft meer dan 115.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen die de gemeente in het Groene Hart rijk is. De gemeente is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen, maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
De gemeente Alphen aan den Rijn staat voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van Bestaanszekerheid, Gezond Leven en Gelijke Kansen. Onder deze noemers vindt de vernieuwing plaats op het brede terrein van het sociaal domein, met oog voor de transformatie in de jeugdhulp en ondersteuning, en de belangrijke rol die preventie en basisvoorzieningen hierin hebben. De Wmo vormt hierbinnen een van de beleidsvelden met een grote maatschappelijke en bestuurlijke dynamiek. In verband met het vertrek van een collega zoeken we versterking met een senior beleidsadviseur.

Je werkt als beleidsadviseur samen met je collega’s aan de ambities van Alphen aan den Rijn en van de Rijnstreekgemeenten op dit terrein. Je takenpakket ziet er als volgt uit (afhankelijk van collegiale afspraken over taakverdeling):

 • De maatschappelijke zorg is in Alphen aan den Rijn als eerste in Nederland per 1 januari 2023 gedecentraliseerd naar de afzonderlijke gemeenten. Je draagt zorg voor de lokale implementatie van maatschappelijke zorg (beschermd wonen en maatschappelijke opvang) in Alphen aan den Rijn en de Rijnstreekgemeenten:
 • het contractmanagement en subsidierelaties op de verschillende onderdelen;
 • budget maatschappelijke zorg, begrotingswijzigingen en bekostigingssystematiek;
 • inkoop verslavingszorg Rijnstreek 2024;
 • de op- en afbouwopgave voor het voorzieningenniveau;
 • het implementeren van de lokale toegangsfunctie.
 • Je pakt een actieve rol in het contractmanagement en de beleidsontwikkeling op het gebied van Ondersteuning.
 • Je hebt een bemiddelende rol in vastgelopen casuïstiek.
 • Je bent actief betrokken in een visietraject dat erop gericht is om tot een verdere integratie te komen van Jeugdhulp, Wmo en preventie.

Profiel
Je bent een aanpakker, je houdt van afwisseling en tegelijkertijd ben je zowel een teamspeler als een netwerker. Je hebt ervaring op het brede terrein van de Wmo, zowel beleidsmatig als in het aansturen van grote opdrachten/contracten, als in financiering en bekostiging. De dynamiek op dit terrein spreekt je aan, waarbij jij de kunst verstaat om helder en objectief ambtelijk advies te geven en de verbinding te zoeken tussen de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke belangen die spelen. Maatschappelijke betrokkenheid weet je daarbij te verbinden aan een zakelijke inslag.

Daarnaast ben je betrokken bij de ontwikkelingen op maatschappelijk en sociaal terrein, specifiek op de drie prioritaire maatschappelijke opgaven. Je weet wat binnen deze terreinen speelt en hoe je daarop inspeelt.

Je bent in staat om op het snijvlak van beleid en uitvoering te werken. Je kunt zowel met gemeentelijke collega’s in de uitvoering als in beleid samenwerken. Je communiceert makkelijk met aanbieders van zorg en ondersteuning. Je kunt conclusies trekken uit ervaringen met individuele situaties en deze vertalen naar beleidsaanbevelingen.

Omvang van de taak
De omvang van de taak bedraagt ca. 4 dagen per week voor een duur van 6 maanden. In die periode is onze inzet om vaste opvolgers aan te trekken. Afhankelijk daarvan bestaat de mogelijkheid tot een verlenging met nog eens 6 maanden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per maandag 4 maart 2024 voor 32 uur per week;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen het sociaal domein van een gemeente;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager binnen het sociaal domein van een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een maximum uurtarief van € 110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk, parkeerkosten en fee Flextender (20 punten);
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een 75.000+ gemeente (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager binnen het sociaal domein van een gemeente (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op het gebied van Maatschappelijke Zorg (beschermd wonen, maatschappelijke opvang) (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • mondelinge communicatie
 • schriftelijke communicatie
 • politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • kunnen positioneren in het politiek bestuurlijke krachtenveld
 • procesmatige vaardigheden
 • verbinden
 • draagvlak creëren

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in Medewerker ontwikkeling II, schaal 11 van de CAO Gemeenten.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg (hybride werken is mogelijk).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 en/of vrijdag 9 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.