Zuid-Holland
Geplaatst 4 maanden geleden
2023-02-08

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.
Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Context van de opdracht
De gemeente Alphen aan den Rijn staat voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van Bestaanszekerheid, Gezond Leven en Gelijke Kansen. Onder deze noemers vindt de vernieuwing plaats op het brede terrein van het sociaal domein, met oog voor de transformatie in de jeugdhulp en ondersteuning, en de belangrijke rol die preventie en basisvoorzieningen hierin hebben. De Wmo vormt hierbinnen een van de beleidsvelden met een grote maatschappelijke en bestuurlijke dynamiek. In verband met het vertrek van een collega zoeken we versterking in de persoon van een senior beleidsadviseur.

Je werkt als beleidsadviseur samen met je collega’s aan de ambities van Alphen aan den Rijn en van de Rijnstreekgemeenten op dit terrein. Je takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Je voert het contractmanagement en de beleidsadvisering over huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Je maakt heldere, zakelijke afspraken met de betrokken aanbieders op basis van partnerschap, en stuurt in gezamenlijkheid op de voortgang;
 • Samen met de aanbieders ontwikkel je vernieuwingen en verbeteringen waardoor de toenemende vraag naar zorg het hoofd kan worden opgevangen. Bijvoorbeeld door de inzet van Oekraïens personeel, of maatregelen op het gebied van E-health;
 • Je werkt projectmatig op tijdelijke vraagstukken in het sociaal domein. Zo coördineer je de actualisatie van de verordening sociaal domein.

Wie ben je? 
Je bent een aanpakker, je houdt van afwisseling en tegelijkertijd ben je zowel een teamspeler als een netwerker. Je hebt ervaring op het brede terrein van de Wmo, zowel beleidsmatig als in het aansturen van grote opdrachten/contracten. De dynamiek op dit terrein spreekt je aan, waarbij jij de kunst verstaat om helder en objectief ambtelijk advies te geven en de verbinding te zoeken tussen de verschillende bestuurlijke en maatschappelijke belangen die spelen. Maatschappelijke betrokkenheid weet je daarbij te verbinden aan een zakelijke inslag.

Daarnaast ben je betrokken bij de ontwikkelingen op maatschappelijk en sociaal terrein, specifiek op de drie prioritaire maatschappelijke opgaven. Je weet wat binnen deze terreinen speelt en hoe je daarop inspeelt. Je kunt je uitstekend mondeling en schriftelijk uitdrukken.

Je bent in staat om op het snijvlak van beleid en uitvoering te werken. Je kunt zowel met gemeentelijke collega’s in de uitvoering als in beleid samenwerken. Je communiceert makkelijk met aanbieders van zorg en ondersteuning. Je kunt conclusies trekken uit ervaringen met individuele situaties en deze vertalen naar beleidsaanbevelingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 27 februari 2023 met een gemiddelde flexibele inzet per week van 32 uur voor de gehele duur van de opdracht. De eerste twee maanden is een aanloop mogelijk met in elk geval een beschikbaarheid van 24 uur per week;
2. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur binnen het sociaal domein van een gemeentelijke instelling;
4. Aantoonbare werkervaring als contractmanager binnen het sociaal domein.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een uurtarief maximaal € 110,– exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk, parkeerkosten, fee Flextender en andere mogelijke kosten (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een 100.000+ gemeente (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als contractmanager binnen het sociaal domein (25 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op het gebied van Wmo huishoudelijke hulp en hulpmiddelen (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • mondelinge communicatie
 • schriftelijke communicatie
 • politiek bestuurlijke sensitiviteit
 • kunnen positioneren in het politiek bestuurlijke krachtenveld
 • procesmatige vaardigheden
 • verbinden
 • draagvlak creëren

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap .. in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11, Medewerker ontwikkeling II.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 4 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 16 februari van 15:00 tot 17:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 februari bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 8 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 9 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.