Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de  professionals, die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Opdracht
We zoeken een beleidsadviseur die tevens affiniteit heeft met bedrijfsvoering/implementatie. De opdracht richt zich op een aantal onderwerpen die te maken hebben met het ‘Breed offensief’, specifiek de verbreding/toename van de inzet van loonkostensubsidie. De beleidsadviseur krijgt de opdracht om een onderdeel uit te werken binnen het lopende project ‘FOCUS’ en daarnaast ondersteunend te zijn aan de reguliere werkzaamheden bij beleid en kwaliteit.

Inhoud van de opdracht:

 1. Uitwerking van beleids- en organisatorische keuzes voor een bredere inzet van loonkostensubsidie. We willen het instrument loonkostensubsidie breder inzetten dan nu het geval is, maar wel onder voorwaarden. Deze voorwaarden moeten nader uitgewerkt worden, waarbij een vergelijking gemaakt kan worden met de aanpak/keuzes in andere regio’s en de effecten van dat beleid. De volgende zaken willen we graag onderzocht zien:
  1. De effecten voor de klant (inwoner), organisatie (RSD) en financieel (gemeenten)
  2. De effecten op de samenwerking met Biga Groep (het sociaal ontwikkelbedrijf)
 2. Inhoudelijke ondersteuning voor de aanbesteding jobcoaching. De jobcoaching voor de doelgroep LKS is regionaal geharmoniseerd. De inkoop van de jobcoaching verloopt via een aanbestedingsprocedure. Inhoudelijke input is gewenst, de regie hiervoor ligt bij de inkoopregisseur. Het gaat daarbij om het meedenken in het opstellen van het programma van eisen, vanaf 1 maart 2023. Bij de aanbesteding zelf (via open house) gaat het om (mede) beoordelen.
 3. Opzet, inhoudelijke begeleiding en evaluatie van een pilot. Om inzicht te krijgen, gaan we van start met een pilot met een selecte doelgroep, bijvoorbeeld een groep klanten zonder indicatie maar met vergelijkbare kenmerken. De pilot moet de volgende inzichten opleveren: informatie over de kenmerken van klanten voor wie de inzet van LKS nuttig is (waar moet je als klantregisseur aan de voorkant op letten) en de effecten van een bredere inzet loonkostensubsidie op de klant, de werkgever en de organisatie(s). De pilot wordt uitgevoerd vanuit ons netwerkteam Werkroute en in afstemming met de projectleider WSP.
 4. Beleidsondersteuning voor deelonderwerpen re-integratie. Voor de voorbereiding en implementatie van het Breed offensief is er een interne werkgroep die de (sub)onderdelen uitwerkt. In overleg wordt een onderdeel van de opdracht om daarin een bijdrage te leveren als er (extra) capaciteit nodig is, met de nadruk op de onderdelen die betrekking hebben op loonkostensubsidie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaarheid minimaal 16 uur per week tot 1 juli 2023;
2. Aantoonbare werkervaring  van de systematiek van loonkostensubsidie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring op het terrein van de Participatiewet (30 punten)4. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
5 Aantoonbare werkervaring met implementatie van beleidsvoorstellen binnen een overheidsorganisatie (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken: actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Tijdig afstemmen.
 • Initiatief – Proactief: kansen en risico’s signaleren en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten.
 • Politiek-bestuurlijk sensitief: gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en dat kunnen vertalen naar kwalitatief goede voorstellen.
 • Resultaatgericht: het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
 • Communicatief: toegankelijke schrijfstijl, kort en bondig formuleren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Is hybride werken mogelijk: ja.

Planning
De gesprekken bij de RSD zijn gepland op dinsdag 21 februari 2023 of woensdag 22 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 20 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 16 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 20 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 juli 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.