Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-06

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
Als beleidsmedewerker geef je uitvoering aan de doorcentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Je opereert zelfstandig in interne en externe overlegverbanden waarbij politiek gevoelige onderwerpen besproken worden en waarbij consequenties voor andere beleidsvelden aan de orde kunnen zijn. In de externe overlegverbanden ben je je bewust van de positie en de rol die de gemeente Rijswijk heeft in de regionale samenwerking.

De taken zijn:
Regionaal:

 • afspraken maken over een gepaste betrokkenheid van de regiogemeenten bij het maatwerk arrangement contract van de gemeente Den Haag die eindverantwoordelijk blijft voor de ontwikkeling, inkoop en het onderhoud van de verblijfsvoorzieningen beschermd wonen;
 • voorzieningen spreiden over de regio, met de kanttekening dat niet elke gemeente elk specialisme in huis moet hebben;
 • helderheid krijgen in de grens tussen beschermd wonen en ambulante begeleiding Wmo voor de diverse ‘tussenproducten’. Ook willen we komen tot een minimaal aanbod dat lokaal geregeld moet zijn;
 • In gezamenlijkheid (o.b.v. rapport AEF) dienen betrokken gemeenten afspraken te maken over de bijdrage van gemeenten aan regionale kosten beschermd wonen en afspraken voor onderlinge solidariteit;
 • gezamenlijke opgaven identificeren en passende samenwerkingsafspraken vastleggen;
 • externe belanghebbenden over de verschillende opgaven tijdig, transparant en adequaat informeren en meenemen in het besluitvormingsproces;
 • data genereren ter ondersteuning aan de verschillende opgaven van de doordecentralisatie.

Lokaal:

 • realiseren van een gevarieerd woonaanbod, waarbij ook lichtere (preventieve) vormen van beschermd wonen mogelijk zijn;
 • Vanuit beschermd wonen en de maatschappelijke opvang uitstroommogelijkheden bieden voor eigen inwoners;
 • de voor- en nadelen onderzoeken van het gespikkeld toewijzen van woningen aan uitstromers;
 • realiseren van een soepel lopende lokale toegang voor de ondersteuning van inwoners op het gebied van beschermd Wonen;
 • zorgen voor een sluitende keten tussen ambulante begeleiding en diverse vormen van beschermd wonen;
 • financiële structuur opzetten inzake beschermd wonen;
 • interne belanghebbenden over de verschillende opgaven tijdig, transparant en adequaat informeren en meenemen in het besluitvormingsproces.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein op het gebied van Beschermd Wonen en/of Maatschappelijke opvang;
2. Aantoonbare werkervaring met regionale samenwerking op het gebied van Beschermd Wonen en/of Maatschappelijke opvang;
3. Aantoonbaar beschikken over politieke sensitiviteit met betrekking tot Beschermd Wonen en/of Maatschappelijke opvang en regionale samenwerkingen;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur sociaal domein bij een gemeente 25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur Beschermd Wonen/Maatschappelijke opvang in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
8. Minimaal voor 32 uren in de week beschikbaar (10 punten);
9. Maximaal uurtarief van €100 inclusief reiskosten en Fee Flextender/exclusief BTW (15 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je aantoonbaar beschikt over politieke sensitiviteit met betrekking tot Beschermd Wonen en/of Maatschappelijke opvang en regionale samenwerkingen en de volgende competenties bezit:

Toewijding

 • Samenwerken
 • Politieke sensitiviteit

Betrokkenheid

 • Netwerken
 • Probleemanalyse

Betrouwbaarheid

 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid

Deskundigheid

 • Innoverend vermogen
 • Creativiteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 8 maart 2023 tussen 14.00 – 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 7 maart 2023 in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 maart 2023, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 6 maart 2023  gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 7 maart 2023, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.