Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-07

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en de laatste decennia volop in ontwikkeling. Van een dorp van 7.000 inwoners in 1975 groeide Houten uit tot een middelgrote stad van bijna 50.000 inwoners. Stedelijk van karakter in het centrum en dorps in de mooie en rustige woonwijken en de drie kleine kernen ’t Goy, Schalkwijk en Tull en ’t Waal. Behalve dat Houten mooi, groen, veilig en landelijk gelegen is, kent de gemeente ook veel sociale, culturele en economische

Team Samenleving
… is één van de twaalf teams die de gemeente Houten rijk is. In dit team werken circa dertig medewerkers binnen een informele, collegiale werksfeer. Het werk is dynamisch en omvat de beleidsvelden jeugd, onderwijs, werk en inkomen, inburgering, welzijn, zorg, gezondheid, cultuur en sport. Ons motto is ‘iedereen telt mee’. Dat geldt zowel voor het werkveld waar we ons in bewegen als voor onze eigen organisatie.

Opdracht
Gemeente Houten werkt met Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Vijfheerenlanden samen in het sociaal domein. De gemeenten vormen samen de regio Lekstroom.

De projecten waaraan de gemeenten werken zijn vastgelegd in de ‘samenwerkingsagenda transformatie sociaal domein Lekstroom’. Daarnaast hebben deze gemeenten een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor inkoop en administratie van Jeugdhulp en Wmo. Deze organisatie is ondergebracht bij de gemeente Houten.

Verschillende opgaven binnen de samenwerkingsagenda Lekstroom vragen in 2023 om extra aandacht en ambtelijke inzet. Om vanuit gemeente Houten een volwaardige bijdrage te leveren aan deze projecten, is extra inzet van een ervaren beleidsmedewerker sociaal domein nodig. De nadruk ligt hierbij op jeugd(hulp).

Jouw werk
Je neemt (gedeeltelijk) werk over van twee collega adviseurs jeugd.
Veel werkzaamheden betreffen deelnemen in reeds lopende regionale opdrachten. Dit zijn in ieder geval:

 • de aanbesteding en implementatie van het inkoopsegment jeugd-ambulant;
 • de implementatie van het segment jeugd-gezinsvormen;
 • het project De Sleutelplaats (begeleiding kwetsbare jongvolwassenen in de overstap naar zelfstandig wonen) en;
 • de structurele borging van de regionale pilot Kamers met Aandacht (jongeren helpen aan een veilige woonplek inclusief stabiel netwerk).

De kunst daarbij is om in korte tijd inzicht te verwerven in de belangen en voorgeschiedenis van deze opdrachten om zo snel mogelijk zelfstandig je bijdrage aan de projecten te leveren. De naaste collega’s zullen behulpzaam zijn bij het introduceren en informeren.

Voor een in de tijd beperkter deel vertegenwoordig je het team Samenleving in lokale opdrachten, zoals het project Jonge Aanwas. Dit project moet komend jaar inzicht bieden in (interventiemogelijkheden bij) lokale (drugs) criminaliteit.

Dit betekent dat je adviseert over uiteenlopende dossiers op het domein Jeugd. Het ene moment overleg je met regio-collega’s, dan weer schrijf je een memo voor het college, of zit je met je collega’s van het cluster Veiligheid om tafel. Je adviseert over bovenstaande onderwerpen aan management, directie en bestuur. En koppelt daarvoor je kennis van landelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving aan de regionale en lokale vraagstukken die je in Houten tegenkomt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als Beleidsadviseur Sociaal Domein bij een gemeentelijke organisatie;
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied Jeugdhulp bij een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Beleidsadviseur Sociaal Domein bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar als Beleidsadviseur op het gebied Jeugdhulp (25 punten);
7. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met vormen van regionale samenwerking (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring op het gebied van projectmanagement bij een gemeentelijke organisatie (10 punten);
10. Maximum uurtarief van €95,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • In staat zijn onder druk blijvend goed te presteren;
 • Communicatief vaardig en verbinder;
 • Beleidsterreinen in het sociaal domein overzien en verbanden kunnen leggen;
 • Sterk analytisch vermogen;
 • Pragmatisch;
 • Stevige gesprekspartner (in- en extern).

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Voor deze opdracht geldt een maximaal uurtarief van € 95,-.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 29 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.