Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-14

Organisatie
Geef samen met Soest een impuls aan de fysieke leefomgeving van de gemeente Soest!

Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke opgaven in het fysiek domein. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We werken aan een ambitieuze woonopgave als vliegwiel voor economie en maatschappelijke ontwikkelingen, aan de uitwerking van de omgevingsvisie in diverse omgevingsprogramma’s, aan een scala aan grote en kleinere bouwprojecten van planvorming tot vergunningverlening en uitvoering. En nog veel meer.

We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

 Opdracht
Wonen is een hot item, landelijk maar ook in Soest. Het coalitieakkoord geeft hier veel prioriteit aan en het MT heeft het opgavegericht benaderen van Wonen als speerpunt benoemd in het Jaarplan 2024. De optelling van uitdagingen die binnen het cluster wonen liggen, overstijgt op dit moment de huidige beschikbare capaciteit. Naast de genoemde opgaven is er sprake van achterstanden en zijn procesverbeteringen gewenst. Daarom zoeken we voor het cluster Wonen (3 collega’s) tijdelijk extra ondersteuning in de vorm van een beleidsondersteuner Wonen.

Jouw opdracht is om de adviseurs wonen te ondersteunen op proces en inhoud. Denk hierbij aan het verzamelen en ordenen van data, het opstellen van concept-adviezen, het inrichten van efficiente processen, en voorbereiding en verslaglegging van overleggen. Op dit moment wordt door het team gewerkt aan:

 • De totstandkoming van een omgevingsprogramma Wonen, als uitwerking van de omgevingsvisie en in nauwe samenwerking met andere omgevingsprogramma’s
 • Opstellen, en uitvoeren, van een uitvoeringsprogramma Wonen met zorg als onderdeel van het omgevingsprogramma Wonen
 • Het opstellen van een compensatiefonds, als uitwerking van de recent vastgestelde doelgroepenverordening
 • Regionaal programmeren en Dit vraagt o.a. om een secuur overzicht van het woningbouwprogramma
 • Prestatieafspraken opstellen en uitvoeren, in nauwe samenwerking met de partners
 • Taakstelling statushouders
 • Politieke vraagstukken, zoals het lopende rekenkameronderzoek wonen
 • Vertaling van nieuwe wetgeving zoals Wet goed Verhuurderschap en dit beleggen in de organisatie
 • De visie van Wonen inbrengen bij projecten
 • En overige zaken zoals urgenties, startersleningen (inclusief evaluatie verordening), bezwaren, advisering omgevingstafel en bewonersvragen, evaluatie urgentieproces

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie;
3. Kandidaat is beschikbaar voor 24 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met beleidsondersteuning (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het thema wonen (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie (25 punten);
7. Detavast constructie: Kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na minimaal 1040 gewerkte uren kosteloos bij de opdrachtgever in dienst te treden (10 punten).

Competenties

-secuur

– conscientieus

– proactief

-procesmatig ingesteld

– digitaal vaardig

– verbinder         

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 16 november 2023 tussen 09:00 en 11:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 13 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 14 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 15 november 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 28 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.