Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-06

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Bij de VRU werken mensen met een passie. Een passie om levens te redden, om incidenten te  voorkomen en te bestrijden en om samen met burgers en partners de veiligheid en zelfredzaamheid in onze samenleving te vergroten. Met bijna 2400 betrokken collega’s op 71 brandweerkazernes en een kantoorlocatie zetten wij ons iedere dag in voor de veiligheid van alle 1,4 miljoen inwoners van de 26 gemeenten in onze regio.

Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen. Om hieraan een bijdrage te leveren zijn wij op zoek naar een ervaren Casemanager bij de RU.

Als Casemanager kom je te werken voor de afdeling HRM, welke valt onder directie Bedrijfsvoering. De afdeling HRM (ca. 30 fte) is onderdeel van de directie Bedrijfsvoering (ca. 110 fte) en bestaat uit de teams HR Services, team HRM advies centraal, team HRM BWR en Team Arbeidsvoorwaarden, Beleid en Organisatie.

Wat ga je doen bij ons als Casemanager?
De opdracht richt zich op de korte termijn en op het op operationeel niveau regie houden op de verzuimdossiers en het uitvoeren van de verzuimbegeleiding in met name het tweede ziektejaar.  Je hebt veel overleg met bedrijfsarts, leidinggevenden en HR Adviseurs.

De casemanager voert namens VRU de regie tijdens het re-integratieproces van de verzuimende werknemer. Hij/zij ziet erop toe dat de procesgang, vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter, wordt bewaakt en dat er een volledig verzuim- en re-integratiedossier wordt aangelegd dat ‘Wet Verbetering Poortwachter-proof’ is. Tot het takenpakket behoort het aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid, het inzetten van interventies en het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen.

Op basis van de beschikbare informatie een analyse maken van de lopende verzuimdossiers en acties uitzetten. Vervolgens introductiegesprekken voeren met alle stakeholders: HR adviseurs, leidinggevenden en de bedrijfsarts. Daarbij worden werkafspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden. De casemanager voert de regie over de verzuimbegeleiding van zieke medewerkers: van ontvangen van de ziekmelding, het inzetten van interventies tot en met de WIA aanvraag. De casemanager zal samen met leidinggevenden en HR adviseurs een passend werkaanbod organiseren voor re-integrerende werknemers. De casemanager zal verbetersuggesties ten behoeve van de huidige verzuimaanpak voorleggen aan leidinggevenden, HR functionarissen en bedrijfsarts. Het resultaat is dat er inzicht in en regie is op de huidige en nieuwe verzuimdossiers en naar alle betrokkenen de nodige acties worden uitgezet en bewaakt.

Vereisten / knock-outcriteria .
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo Bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Casemanager op het gebied van verzuim en re-integratie;
3. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon- en werkverkeer;
4. Uiterlijk beschikbaar per 20 februari 2023 voor minimaal 10 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Casemanager op het gebied van verzuim en re-integratie (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering op het gebied van Arbeidsbemiddeling (30 punten);
7. Een afgeronde opleiding op hbo niveau op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het verbinden en adviseren van belanghebbenden waaronder bedrijfsarts, leidinggevenden en HR Adviseurs (20 punten).

Competenties

  • Je beschikt over uitstekende advies- en communicatieve vaardigheden;
  • Uitstekende gespreksvaardigheid;
  • Gestructureerd, analytisch, flexibel en organisatiesensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
De werkzaamheden zullen gedeeltelijk op locatie van de VRU en gedeeltelijk op afstand worden uitgevoerd.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op woensdag 8 februari 2023 tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 7 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 6 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

  • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e dag.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 7 februari  2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 tot 16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.