Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-21

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Programma Hart van de Heuvelrug
De natuur rond de voormalige Vliegbasis Soesterberg, in het Hart van de Heuvelrug, mooier, sterker en kwalitatief beter maken en tegelijkertijd ruimte maken voor mensen om er te wonen, werken en recreëren. Dat is precies wat we met de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug beogen, door slim met de beschikbare ruimte om te gaan.

De Utrechtse Heuvelrug is Nederlands op één na grootste aaneengesloten natuurgebied. Het gebied rondom Soesterberg dreigde verregaand te versnipperen door bebouwing en wegen. De provincie Utrecht, gemeenten Zeist en Soest en het Utrechts Landschap roepen sinds 2004 die versnippering een halt toe met het gebiedsprogramma Hart van de Heuvelrug. Door de aanleg van ecoducten en de realisatie van nieuwe natuur is een aaneengesloten natuurgebied ontstaan van ruim 700 hectare. Door bebouwing en natuur te herschikken is er ruimte ontstaan voor wonen, werken, recreatie en zorg. Binnen dit programma zijn ruim 25 projecten uitgevoerd die variëren van nieuwe natuur tot woningbouw, van ecoducten tot duurzame bedrijven. Waarmee de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van de Heuvelrug versterkt worden.

Meer informatie over het programma Hart van de Heuvelrug vindt u  op de website: www.hartvandeheuvelrug.nl

Opdracht: een stevige uitdaging voor een civieltechnisch coördinator 
Een groot deel van de projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug is inmiddels gerealiseerd, maar er bevindt zich nog een aantal projecten in de voorbereidende en uitvoerende fase. Het gaat hierbij met name om drie woningbouwprojecten en om een saneringsaanpak op de voormalige vliegbasis Soesterberg als gevolg van bodemverontreiniging met PFAS. In samenhang betreft het een complexe gebiedsontwikkeling waarin verschillende opgaven en ambities (zoals ontwikkeling woonwijken, PFAS-sanering, bouwrijp maken, natuurinclusieve inrichting) integraal met elkaar moeten zijn verbonden.

Voor deze gebiedsontwikkeling zoeken we een “allround” civieltechnisch coördinator die binnen de verschillende kaders (o.a. financieel, ecologisch, ruimtelijk, milieukundig en juridisch) de civieltechnische projecten opstart en aanstuurt. De civieltechnisch coördinator voert de projecten uit in nauwe samenwerking met de projectleiders van de verschillende deelprojecten binnen het programmateam Hart van de Heuvelrug/ Vliegbasis Soesterberg. Binnen het programmateam werken in totaal 10 mensen.

De provincie Utrecht heeft voor het uitvoeren van advies- en ingenieurswerkzaamheden raamovereenkomsten gesloten met ingenieursbureaus voor verschillende percelen. Het is een belangrijke taak van de civieltechnisch coördinator om deze werkzaamheden voor de PFAS-sanering en voor de ontwikkeling van de woonwijken op elkaar af te stemmen en te coördineren. Dit vraagt om het managen van de raakvlakken tussen de verschillende percelen en het managen van de contracten van de raamovereenkomsten.

Werkzaamheden
De civieltechnisch coördinator vervult de volgende werkzaamheden:

 • Het coördineren en aansturen van de verschillende civieltechnische onderdelen binnen het programma Hart van de Heuvelrug (met name bouw- en woonrijp maken van twee woonwijken, de PFAS-sanering, aansturen van (natuur-)herinrichtingsprojecten);
 • Fungeren als ‘raakvlakmanager’ bij de afstemming van civieltechnische werkzaamheden bij deze gebiedsontwikkeling;
 • Aansturen van de betrokken ingenieursbureaus;
 • Deelnemen en input leveren aan interne en externe planteam- en afstemmingsoverleggen;
 • Bijdrage aan de implementatie van duurzaamheidsmaatregelen in de verschillende projecten;
 • In overleg met gemeente Soest en Zeist zorgdragen voor oplossingen en afspraken over civieltechnische aspecten (o.a. riolering, verharding, openbare ruimte);
 • Aansturing van nutsbedrijven voor verleggingen bestaande leidingen en vaststellen nieuwe nutstracés;
 • Zorgdragen voor benodigde onderzoeken (bodem, ecologie, niet gesprongen explosieven (NGE), archeologie) en eventueel benodigde vergunningen en ontheffingen;
 • Advisering aan planteam over planning, fasering en financiën van de verschillende civieltechnische onderdelen van de verschillende projecten;
 • Organiseren en aansturen noodzakelijke beheermaatregelen (voor bestaand maaiveld, bos, voormalige verkeerstoren en (gekraakte) dienstwoning, voorbereiden overdracht aan toekomstige beheerders.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als civieltechnisch coördinator/ projectleider;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als civieltechnisch coördinator/ projectleider bij de ontwikkeling van woonwijken met meer dan 75 woningen (30 punten);
4. Minimaal 2 jaar ervaring als projectleider met natuurontwikkeling en/of inpassen van natuurmaatregelen (en het omgaan met de wet Natuurbescherming) (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met raakvlakmanagement (20 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen gebiedsontwikkeling  met bodemsanering (20  punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen gebiedsontwikkeling  met het ruimen van niet gesprongen explosieven (NGE) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
A   Persoonlijke eigenschappen;

 • Communicatiekracht;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Resultaatgericht;
 • Flexibel;
 • Vasthoudend om voortgang te kunnen realiseren.

B    Kennis;

 1. Relevante en met succes afgeronde opleidingen (waaronder ook cursussen) op HBO/WO-niveau op het terrein van Civiele Techniek;
 2. Kennis van gebiedsontwikkeling. Kennis kan via cursussen (theoretisch) zijn opgedaan of via praktijkervaring. Indien kennis zowel theorie als in de praktijk is opgedaan wordt dit hoger gewaardeerd;
 3. Kennis van bodemsanering en bodemgesteldheid (i.v.m. bodemverontreiniging o.a. PFOS en “niet gesprongen explosieven”) Kennis kan via cursussen (theoretisch) zijn opgedaan of via praktijkervaring. Indien kennis zowel theorie als in de praktijk is opgedaan wordt dit hoger gewaardeerd;
 4. Kennis van natuurinclusieve en/of duurzame woningbouwontwikkeling. Kennis kan via cursussen (theoretisch) zijn opgedaan of via praktijkervaring. Indien kennis zowel theorie als in de praktijk is opgedaan wordt dit hoger gewaardeerd;
 5. Kennis van toepassing Wet natuurbescherming. Indien deze kennis is opgedaan met betrekking tot woningbouwontwikkeling (voorbereiden ontheffingsaanvragen, ontwikkelen mitigerende en compenserende maatregelen) is dit een pré;
  Kennis kan via cursussen (theoretisch) zijn opgedaan of via praktijkervaring. Indien kennis zowel theorie als in de praktijk is opgedaan wordt dit hoger gewaardeerd.

C   Ervaring;

 1. Brede ervaring met het aansturen van civieltechnische projecten met name op he terrein van woningbouwontwikkeling;
 2. Ervaring met uitvoeringsprojecten op het terrein van bodemsanering;
 3. Ervaring op het terrein van duurzame en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling;
 4. Ervaring op het gebied van raakvlakmanagement.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12-13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja, maar aanwezigheid op specifieke dagen is gewenst zoals de dinsdag.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 30 januari 2024 tussen 09:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De provincie Utrecht heeft een uitvoeringsorganisatie opgericht waarin de verdere uitwerking van de plannen en de uitvoering van de woningbouwprojecten zal worden ondergebracht. Naar verwachting zal ook het contract voor de civieltechnisch coördinator aan de uitvoeringsorganisatie worden overgedragen (onder gelijkblijvende condities);
 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen;
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 15 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 16 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 22 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 tot 20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.