Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-17

Organisatie
Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 25.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!  

Opdracht
De concern controller

 • Stelt het controleplan op, zorgt voor goede uitvoering van de interne controle en de verantwoording hiervan richting het college;
 • Signaleert risico’s en adviseert over verbetermaatregelen, ziet erop toe dat gesignaleerde risico’s en beheersmaatregelen periodiek geactualiseerd worden;
 • Adviseert het bestuur, het MT en de gemeentesecretaris over de naleving van kaders en richtlijnen en de kwaliteit van de in het kader van de kadernota, begroting, voorjaar- en najaarsnota en de jaarrekening aangeleverde informatie;
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het MT en de gemeentesecretaris over de kwaliteit en doelmatigheid van processen in de organisatie;
 • Zorgt voor (her)inrichting van de (administratieve) organisatie van de financiële functie;
 • Onderhoudt contacten met de Provincie Noord Holland in verband met het financieel preventief toezicht, is een inhoudelijke counterpart voor de Provincie;
 • Monitort de voortgang van de realisatie van het financieel herstelplan in het kader van het financieel preventief toezicht en adviseert gevraagd en ongevraagd het Bestuur, het MT en de gemeentesecretaris hierover;
 • Monitort de voortgang van de realisatie van het organisatieherstelplan en adviseert gevraagd en ongevraagd het Bestuur, het MT en de gemeentesecretaris hierover;
 • Toetst college- en raadsvoorstellen op juridische, financiële en beleidsmatige aspecten en op de kwaliteit van deze stukken in zijn algemeenheid.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Maximum uurtarief € 140,50 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
2. Aantoonbare werkervaring als concerncontroller in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeente;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaarmet het (her)inrichten van de (administratieve) organisatie van de financiële functie.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 4 jaar werkervaring als Teammanager Financiën bij een gemeente (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar binnen een gemeente onder preventief (financieel) toezicht van de Provincie (30 punten);
6. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bedrijfseconomie (20 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op financiële, beleidsmatige en toezichthoudende aspecten (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Organiseren;
 • Controleren;
 • Bestuurlijke sensitiviteit;
 • Verbinding maken;
 • Mondeling en schriftelijk communiceren. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.