Zuid-Holland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-04-02

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 108.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor dynamiek en actie. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is.

We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

De gemeente Westland werkt opdrachtgericht. Al onze taken en dienstverlening hebben we verdeeld in producten, opgaven en verbeteropdrachten. Per opdracht is er een ambtelijk opdrachtnemer, een ambtelijk opdrachtgever en een bestuurlijke opdrachtgever. Het uitgangspunt is heldere opdrachten en heldere sturingslijnen.

Concerncontrol
De collega’s binnen Concerncontrol stellen college van B&W in staat om bij te sturen op basis van objectieve informatie. Het team bestaat uit concernadviseurs en businesscontrollers. De concernadviseurs toetsen en onderzoeken of de organisatie en het beleid zich ontwikkelen in het tempo en de richting die het college en het management noodzakelijk achten. Daarbij coördineren de concernadviseurs ook de risicomanagementcyclus. De business controllers werken aan verschillende producten of opgaven waar zij de interne beheersing samen met betrokkenen op orde brengen.

Opdracht
We zijn op zoek naar een concernadviseur met een breed palet een vaardigheden en kennis. In je opdracht houd je onder meer je bezig met:
1. Opzetten en uitvoeren van onderzoek. Bij team Concerncontrol liggen momenteel diverse onderzoeksopdrachten. Jij gaat je bezig houden met een onderzoek de sturing en beheersing op borg -en garantiestellingen. Daarnaast ondersteun je de uitvoering van een 213a onderzoek en ben je betrokken bij de implementatie van de aanbevelingen van het onderzoek risicogericht begroten.
2. Programmateamlid Modernisering Financiële Sturing en Beheersing (MFSB). Binnen Westland loopt het programma MFSB. Doel van het programma is dat het college, management en medewerkers actueel inzicht hebben in de financiële stand van zaken, zodat zij samen in gesprek gaan om tijdig te kunnen sturen op actuele ontwikkelingen. Je bent lid van het programmateam. Daarnaast ben je als projectleider verantwoordelijk voor diverse projecten binnen het programma. Je weet in deze projecten samen met de lijn en de staf te komen tot concrete en gedragen resultaten.
3. Adviseren en toetsen in complexe dossiers. Control adviseert en toetst op college -en raadsvoorstellen die horen bij de opgaven van Westland. De betrokkenheid van een concernadviseur in een complex dossier staat garant voor een waarborg van 7 elementen die om in control te zijn en een volledig, juist en afgewogen voorstel voor te leggen aan het college. Omdat we bij Concerncontrol niet met bepaalde specialisaties werken, ben je in deze rol bezig met een diversiteit aan opgaven. Dit kan gaan van de opgave sociaal domein tot de opgave optimalisatie dienstverlening tot de opgave mobiliteit.
4. Business control subsidies. De business controller is de helpende hand om de interne beheersing van een opgave of product op orde te brengen. Voor het subsidieproces is een analyse opgesteld dat inzicht geeft waar de interne beheersing op orde is en waar verbetering nodig is. Bij verbetering kun je denken aan aanpassingen in het proces van beoordeling en toetsing van de subsidies en (tussentijdse) informatievoorziening over doelbereik en prestaties. Op basis van jouw scherpe en kritische blik, vaardigheden en expertise leg jij uit waarom bepaalde veranderingen nodig zijn. Je geeft hierbij niet enkel een advies maar jij bent ook degene die de implementatie vorm en inhoud geeft.

De opdrachtenportefeuille van Control is continu in beweging. Op basis van jouw kennis en expertise bekijken we welke mix van bovenstaande opdrachten het beste bij je past. Dit betekent dat er gedurende je opdracht andere klussen bijkomen of er juist klussen afgaan. Dus ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende werkweek? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet!

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 115,05 (schaal 13)  inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
3. Je bent in staat 60% van jouw werkweek aanwezig te zijn op ons kantoor in Naaldwijk.

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in richting van bedrijfskunde, bestuurskunde, finance of control (10 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het opzetten en uitvoeren van audits of onderzoeken binnen de overheid en het opstellen onderzoeksrapportages (20 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met het trekken van trajecten waarin je samen met een projectgroep verbetervoorstellen opstelt en uitvoert gemeentelijke bedrijfsprocessen, financiële sturing en beheersing, risicomanagement te verbeteren (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in met het adviseren en/of toetsen over de interne beheersing van maatschappelijke opgaven (15 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);

Competenties
We zijn op zoek naar een kritische denker, die goed kan luisteren en in het werk overtuigingskracht en vasthoudendheid heeft. Daarnaast zijn creativiteit en motivering waarom het anders doen leidt tot verbetering belangrijk. Je bent in staat draagvlak te creëren voor de voorgedragen oplossingen. Je weet hierin de bestuurlijke en ambtelijke context goed met elkaar te verbinden. Om te komen tot concrete en gedragen resultaten is het van belang dat je zichtbaar bent in de organisatie. Daarom is het van belang dat je minimaal 60% van de tijd aanwezig bent op ons kantoor.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

30 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.