Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-12-11

Organisatie

Alphen aan den Rijn heeft meer dan 110.000 inwoners die wonen in een van de 8 kernen in het Groene Hart. De stad is prachtig gelegen aan twee rivieren en ligt midden tussen Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente een dorps karakter combineert met (groot)stedelijke voorzieningen maar ook uitdagingen. Alphen aan den Rijn staat voor majeure transities in de maatschappij met een hoge mate van complexiteit, onvoorspelbaarheid en onzekerheid die zich in de samenleving voordoen. Die maatschappelijke opgaven vragen om een integrale aanpak waarin vanuit visie aan strategische doelen wordt samengewerkt, beweging wordt gecreëerd en patronen worden doorbroken.

Opdracht
Binnen Gemeente Alphen aan den Rijn is concerncontrol onafhankelijk en rechtstreeks onder de gemeentesecretaris gepositioneerd. In essentie zijn er drie belangrijke rollen van concerncontrol; toezien op getrouw beeld, toezien op opzet en werking systemen en werking van “checks and balances” en advies aan directie, management en bestuur. Dat alles gericht op reduceren onzekerheden en behalen maatschappelijke en organisatiedoelen.

Onze werkstijl is niet het houden van uitgebreide onderzoeken met daaruit voortvloeiend dikke rapporten, maar veel meer vanuit de adviserende, signalerende en coördinerende rol. De concerncontroller heeft in het kader van de checks en balances niet alleen een adviserende, maar ook een eigenstandige, onafhankelijk/toetsende rol. Daarbij zijn we op het punt gekomen om concerncontrol opnieuw te positioneren en in te richten op een manier die goed past bij de doorontwikkeling van onze totale gemeentelijke organisatie.

Wij zijn op zoek naar een interim concerncontroller die de reguliere taken van concerncontrol voort kan zetten, adviseur is in een tweetal grote projecten en vooral ook aan de slag gaat met twee specifieke opdrachten. De interim concerncontroller zoekt daarin collega’s in de organisatie op, pakt zaken proactief aan en zorgt dat zaken ook daadwerkelijk ingeregeld worden.

De specifieke opdrachten te realiseren binnen 3 tot 5 maanden zijn:

 1. Kwartiermaken voor de inrichting van de controlfunctie, volgens het Three Lines Model. Het gaat om de gewenste opzet en doorontwikkeling van concerncontrol, onder meer als het gaat om taken, inrichting en positionering.
 2. Kwartiermaken voor de inrichting van risicobeheersing.

De reguliere taken zijn:

 1. Sturen op opvolging adviezen van (externe) toezichthouders en rapporteurs zoals de accountant, verbijzonderde interne controle, interbestuurlijk toezicht provincie, functionaris gegevensbescherming, CISO en de gemeentearchivaris;
 2. Schrijven van de paragraaf risicobeheersing en weerstand t.b.v. jaarverslaggeving;
 3. Gevraagd en ongevraagd advies aan directie en college van B&W over control, toezicht en risicobeheersing.

De adviesrol in grote projecten omvat:

 1. Adviseur in het project sluitend meerjarenbeeld begroting 2025-2028;
 2. Adviseur in het project verbeteren van de P&C cyclus.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op het gebied van bedrijfseconomie, bedrijfskunde, bestuurskunde, accountancy of public control op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als concern- of businesscontroller binnen een gemeente;
3. Aantoonbare werkervaring met doorontwikkeling en positionering van concern- of business control, licht deze veranderingsopgave(n) duidelijk toe in het cv;
4. Een maximum uurtarief van € 115,- exclusief btw en inclusief reiskosten woon- en werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring met het Three lines of control en het risicomanagement systeem, licht dit duidelijk toe in het cv; (10 punten)
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als concern- of businesscontroller binnen een gemeentelijke overheid (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de laatste wet- en regelgeving op het gebied van BBV/rechtmatigheid/ horizontaal toezicht (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. een afgeronde CPC en/of RC-opleiding (10 punten);
9. Aantoonbare kennis van planning en control én bestuurlijke informatievoorziening (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
10. Aantoonbare werkervaring als klankbord voor college en collegeleden en gemeentesecretaris/algemeen directeur (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
11. Aantoonbare werkerervaring met het adviseren van organisaties over de positionering en doorontwikkelin van concern- of business control (benoem dit duidelijk in het cv)(20 punten);
12. Beschikbaar per 1 januari 2024 voor minimaal 32 uur per week (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Sterk analytisch vermogen;
 • Kritisch sparringpartner;
 • Resultaatgericht en dus ook echt zelf aan de slag om resultaten te bereiken;
 • Goede verbinder en mensgerichte aanpak bij het bereiken van resultaten;
 • Uitstekende adviesvaardigheden en daarmee natuurlijk gezag om het advies te laten landen (overtuigingskracht en draagvlak creëren);
 • Goed ontwikkelde politieke antenne en een uitstekend gevoel voor bestuurlijke en organisatorische verhoudingen;
 • Benaderbaar, zichtbaar en toegankelijk op meerdere niveaus in de organisatie en voor externen;
 • In staat om een onafhankelijke positie in te vullen en toch in verbinding te blijven met de organisatie;
 • In staat om de strategische doelen om te zetten in praktische inrichtingen en oplossingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 14.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 18 december 2023 tussen 12.00 tot 14.00 uur en op woensdag 20 december 2023 tussen 10.00 en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 8 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 11 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 12 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.