Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-13

Organisatie 
Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten. 

We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die wen doen en van onze omgeving. 

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is. 

Aandachtsgebied Samenleving 
Binnen het aandachtsgebied Samenleving zetten we ons met ruim honderd medewerkers, verdeeld over de teams Maatschappelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Welzijn en Sociale Teams, in voor de dienstverlening, beleid en uitvoering binnen het gehele sociale domein. Gemeente Soest neemt deel aan en is opdrachtgever voor de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest (BBS). 

De komende periode werken we samen met inwoners, partners en raad aan een nieuwe visie op het sociale domein die past bij de vragen van nu. Belangrijke input vinden we in de impactanalyse van de coronacrisis, ervaringen vanuit een gebiedsgerichte aanpak, ervaringen van onze partners in Soest en Soesterberg en verschillende businesscases. We stemmen het participatietraject af op de sport- en cultuurnota en maken verbinding met het fysieke domein. De nieuwe visie zal leiden tot verdere uitwerking in onderliggende beleidsvelden zoals schuldhulpverlening, armoedebeleid, jeugdhulp, participatie en wonen met zorg. 

Actuele opgaven zijn er rond de vluchtelingenproblematiek, aanpak energiearmoede, onderwijshuisvesting en huisvesting van sociaal culturele voorzieningen. En, we werken hard aan de doorontwikkeling van de samenwerking in het sociaal domein. Onder de noemer Stip aan de horizon onderzoeken we of we als drie gemeenten een al dan niet gedeeld toekomstbeeld hebben over de uitvoering van taken in het Sociaal Domein. 

De opdracht 
De manager met aandachtsgebied Samenleving maakt deel uit van het MT (managementteam), dat verder bestaat uit de gemeentesecretaris, een manager met aandachtsgebied fysieke leefomgeving en een manager met aandachtgebied bedrijfsvoering, aangevuld met twee strategisch adviseurs. Het managementteam draagt als collectief de verantwoordelijkheid voor de totale organisatie. Het MT geeft sturing aan de ontwikkelingen en implementatie van de gemeentelijke strategie en het stellen van prioriteiten op strategisch niveau. 

Je geeft samen met de managers en de algemeen directeur/gemeentesecretaris integraal sturing aan de gehele organisatie. Samen bouw je verder met als kompas de besturingsfilosofie, geef je vorm aan het beheer en de doorontwikkeling van de organisatie, geef je invulling aan het ambtelijk opdrachtgeverschap, en adviseer je het college over de bestuurlijke strategie en strategische vraagstukken. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid monitor je dat bestuurlijke en ambtelijke doelen worden gehaald en houd je elkaar en de medewerkers hier scherp op. Verder zorg je voor borging van de inzet en samenwerking rond opgaven in de organisatie. 

Je brengt focus aan op de strategische vraagstukken binnen het aandachtsgebied Samenleving en bent opdrachtgever vanuit gemeente Soest voor de gemeenschappelijke regeling BBS. 

Als manager geef je leiding aan de drie teamleiders van jouw aandachtsgebied, werk je collegiaal en constructief samen, en faciliteer je hen om integraal en afdeling overstijgende opgaven op te pakken. Hierin stuur je proactief op verbinding met andere teams en externe partners. 

Gewenst profiel
Je bent een strategisch ingestelde en verbindende manager met oog voor een goed samenspel tussen college, raad, samenleving en ambtelijke organisatie. Vanzelfspreken heb je affiniteit en een heldere visie op het sociale domein en weet je dit samen met je teams te vertalen in beleid, uitvoering en projecten.

Wij zoeken een gedreven en mensgerichte leider die zich makkelijk beweegt in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving. Iemand die oog heeft voor de veranderende dynamiek tussen samenleving en overheid en dit weet te vertalen in denken en doen binnen de gemeentelijke organisatie. Iemand die goed in staat is om een duidelijke positie binnen het MT en binnen de organisatie in te nemen. Een robuuste manager die op inspirerende wijze stuurt op realisatie en uitvoering van ingezette trajecten. Onze gedroomde kandidaat is een creatieve en ondernemende persoonlijkheid met affiniteit en een heldere visie op het sociale domein en die in staat is dat te vertalen in beleid, uitvoering en concrete projecten. 

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als afdelingsmanager binnen een gemeente;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als verander manager binnen het kader maatschappelijk ontwikkeling;
4. Kandidaat is uiterlijk beschikbaar per 2  januari  2024 voor minimaal 32 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als manager van een afdeling of eenheid met meerdere teams binnen een gemeentelijke instelling, tevens lid van een MT (25 punten); 
7. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen het Sociaal Domein (25 punten);  
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met ontwikkelen en uitzetten van gemeentelijke beleid (15 punten); 
9. Aantoonbare werkervaring met het door ontwikkelen van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie binnen het sociale domein (15 punten).

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria: 

-Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten; 
-Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.  

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 14. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning. 

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals 
1. 

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr. 

Planning 
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 18 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht. 

Overige informatie 
– De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. 
– Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi). 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 11 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 12 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 14 december 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren. 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.