Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-06

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en een eenheid bureau gemeentesecretaris.

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en een woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit zeven teams en streeft naar dienstverlening die past bij de huidige tijd, waarbij de behoeften van inwoners en organisaties centraal staan. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Inkomen
Wij van team Inkomen houden ons bezig met de uitvoering van de Participatiewet (bijstand) en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor ondernemers. We beoordelen aanvragen levensonderhoud en bijzondere bijstand en verzorgen daarmee de inkomenskant van de Participatiewet (rechtmatigheid). Tevens dragen wij zorg voor correcte en tijdige afhandeling van aanvragen in het kader van de energietoelage en de leefgeldregeling. De re-integratie van ontvangers van een uitkering Participatiewet wordt verzorgd door Patijnenburg (Werkplein Westland in Naaldwijk). In nauwe samenwerking met de collega’s van Patijnenburg en die van schuldhulpverlening (SHV) en van de leerplicht en voortijdig schoolverlaters zetten we in op de eigen kracht van inwoners met een uitkering, zodat zij zo snel mogelijk weer in het eigen bestaan kunnen voorzien en mee kunnen doen in de samenleving.

Opdracht
Binnen team Inkomen werken consulenten beheer, poortwachters en Bbz. Wegens verwachte toename in werkzaamheden, zoeken we tijdelijk een consulent Bbz die op alle  functieonderdelen ingezet kunnen worden.

De beheerconsulenten beheren een vaste caseload aan cliënten en verrichten alle werkzaamheden op het vlak van rechtmatigheid die hierbij komen kijken. Hiertoe behoren o.a. het verwerken van mutaties, IB-signalen, inkomsten en aanvragen verblijf buitenland; het afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand en minimabeleid; heronderzoeken en beëindigingen. De poortwachters handelen aanvragen levensonderhoud af en aanvragen bijzondere bijstand van niet-uitkeringsontvangers. De consulenten Bbz handelen aanvragen af van ondernemers. Hiertoe wordt o.a. met alle aanvragers van een uitkering levensonderhoud een intake gehouden, waarbij ook wordt gekeken of er ondersteuningsvragen zijn op andere terreinen (Jeugd, WMO en SHV). Sinds 2020 werken we met één integrale toegang voor het gehele sociale domein en op casusniveau werken we waar nodig intensief samen met de taakvelden Jeugdzorg, WMO en SHV.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 83,20 (schaal 10) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3.  Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Integraal klantmanager / Inkomensconsulent binnen een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Integraal klantmanager / Inkomensconsulent binnen een gemeente; (30 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) (35 punten);
6. Een afgeronde cursus Bbz (5 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Poortwachter en / of Consulent Beheer binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
a. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Poortwachter en Consulent Beheer binnen een gemeentelijke instelling (20 punten);
b.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Poortwachter of als Consulent binnen een gemeentelijke instelling (10 punten);
c. Minder dan 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Poortwachter en/of Consulent Beheer binnen een gemeentelijke instelling (0 punten);
8. Aantoonbare werkervaring opgedaan in de afgelopen 3 jaar met Corsa en/of Suite4 Werk&Inkomen (Maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (10 punten);
a. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met beide systemen (10 punten);
b. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met één systemen (5 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten).

Competenties
– Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
– Bovendien kun je goed plannen en organiseren
– Je bent je analytisch sterk en beschikt over mensenkennis en overtuigingskracht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.