Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-07-23

Organisatie
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken integraal en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben en dat organiseren zij zelf. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar zijn we per 1 september 2021 als zelfstandige gemeente verdergegaan. Het domein Mens en Samenleving is in een gastheerschapsconstructie ondergebracht bij de gemeente Voorschoten. Middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) neemt de gemeente Wassenaar ook diensten af op het gebied van het sociaal domein.

Voor het domein Mens en Samenleving zoeken we een adviseur kwaliteit voor Wmo voor het project kostenbesparende maatregelen Wmo voor Wassenaar.

Opdracht
Als Consulent jeugd:
-ben je onder andere verantwoordelijk voor het analyseren en beoordelen van hulp- en zorgvragen met betrekking tot “opvoeden en opgroeien”.
-werk je altijd aan het inzetten en versterken van de eigen kracht van ouders en jeugd. Je sluit je aan bij de vraag, wensen en verwachtingen van de jeugdige en het gezin. Deze zijn leidend in het hele proces. Samen met het gezin stel je een gezinsplan op, probeert in te schatten wat passende zorg is maar laat de besluiten over het inzetten van hulp zoveel mogelijk bij het gezin zelf;
-ondersteun je bij het vinden van oplossingen, het verkrijgen en behouden van regie van gezinnen en neem je verantwoordelijkheid voor het veilig opgroeien van jeugdigen. Indien de veiligheid van jeugdige(n) in het geding komt/komen en vrijwillige hulp niet toereikend is, meld je dit bij de Jeugdbeschermingstafel;
-maak je duidelijk wat de werkwijze van het lokale team is en wat gezinnen, vrijwilligers en professionals mogen verwachten. Je weet wat er speelt in de wijk en welke organisaties daar actief zijn op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs en werk en inkomen. Je voert zelf geen Jeugdhulpverlening uit;
-voer je, indien noodzakelijk, de regie op de situatie. Hierbij houd je rekening met leeftijd, opleidingsniveau en andere specifieke culturele en religieuze of genderachtergronden van ouders en jeugdigen. Wanneer ouders en jeugdigen door een beperking en/of omstandigheden hier zelf niet toe in staat zijn, stel je als Consulent jeugd urgentie en prioriteiten vast.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbaar SKJ geregistreerd, vermeld het SKJ nummer en registratiedatum in het cv (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring of kennis doormiddel van een afgeronde opleiding of cursus in de afgelopen 5 jaar van de ontwikkeling van Jeugdigen / Jongeren in de verschillende fases;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Jeugdwerker;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Jeugdwerker (15 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Jeugdconsulent bij een gemeente (30 punten);
7. Aantoonbare kennis opgedaan in de afgelopen 5 jaar van de onderwerpen jeugd GGZ, LVB, Jeugd en Opvoeden, veiligheid & bescherming, Passend Onderwijs, Wmo d.m.v. werkervaring of een afgeronde opleiding/cursus (onderwerpen dienen duidelijk in het cv te zijn benoemd) (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het herkennen van en omgaan met veiligheidsvraagstukken (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (15 Punten);
9. Aantoonbare kennis opgedaan in de afgelopen 5 jaar van het (niet) vrij toegankelijke veld (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting) (10 punten);
10. Uurtarief maximaal € 72,50 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (5 punten).

Competenties
-Verantwoordelijkheid;
-Analytisch vermogen;
-Oordeelsvorming;
-Klantgericht;
-Kwaliteitsgericht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.