Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-21

Organisatie
De opdracht wordt uitgevoerd voor de provincie Flevoland, afdeling Strategie & Beleid. Binnen deze afdeling werkt het team Energie aan vraagstukken ten aanzien van duurzame energie, netinfrastructuur en netcapaciteit. De uitdagingen hierin nemen fors toe, mede gezien de uitdagingen die voortkomen uit de versnelling van de energietransitie en de capaciteitsvraagstukken op het elektriciteitsnet.

De provincie krijgt een grotere verantwoordelijkheid op dit thema, onder meer door de regierol in het proces van integraal programmeren (o.a. Provinciaal Meerjarenprogramma Energie infrastructuur en Klimaat). In het organiseren van deze opgave werkt de provincie intensief samen met de zes gemeenten in Flevoland, de netbeheerders TenneT en Liander, andere medeoverheden zoals het Rijk en provincies en diverse andere organisaties zowel publiek als privaat.

Voor het organiseren en uitvoeren van deze opgave zoekt de provincie Flevoland tijdelijk specifieke expertise voor het team Energie.

Opdracht
De provincie Flevoland werkt in drie werksporen samen met gemeenten en netbeheerders op het thema energie infrastructuur en netcapaciteit. Zij werken aan de opgaven in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Energie waarin zowel de overheden als netbeheerders zijn vertegenwoordigd. De drie sporen zijn de volgende:

 1. Het versnellen van de realisatie van energie infrastructuur
 2. Integraal programmeren en prioriteren van energie infrastructuur projecten
 3. Het beter benutten van de huidige netcapaciteit gegeven de TenneT en Liander netcongestie

De specifieke tijdelijke inzet wordt gevraagd voor het derde spoor. Voor de provincie Flevoland is het van groot belang om in de huidige situatie van netcongestie oog te hebben voor het (zo veel mogelijk) kunnen faciliteren van ruimtelijke en maatschappelijk-economische ontwikkelingen op de korte termijn. Om dit te kunnen realiseren wordt ingezet op besparing om de impact op het net te verkleinen, het organiseren van samenwerking met overheden en bedrijfsleven, en innovaties om de beschikbare netcapaciteit optimaal te kunnen benutten.

Binnen dit spoor Beter Benutten is de verbinding naar initiatieven van het Rijk, zoals de actielijnen binnen het Landelijk Actieplan Netcongestie (LAN), van belang en tevens de verbinding met de andere provincies en overheden die te maken hebben met netcongestie en de partijen met wie de provincie samenwerkt in de concrete opgave binnen dit spoor, zoals de gemeenten, EEF, VNO-NCW en Horizon. In de afgelopen maanden is ingezet op het goed neerzetten van de verschillende acties binnen het spoor. De acties richten zich op het ondersteunen van gemeenten (in de brede zin) en bedrijventerreinen (specifiek) met de vraagstukken rondom netcongestie.

We zoeken voor de provincie Flevoland een coördinator (m/v) voor het spoor Beter Benutten van de netcapaciteit, de functie bestaat uit:

 • Het helpen organiseren en coördineren van de voortgang van de verschillende acties in het spoor Beter Benutten.
 • Het functioneren als schakel tussen de externe acties bij gemeenten en bedrijventerreinen en het team Energie binnen de provincie Flevoland
 • Het monitoren en zoeken van samenwerking met de ontwikkelingen op Rijksniveau, zoals het LAN, en de diverse initiatieven in andere provincies
 • Het verzorgen van interne afstemming met de andere werksporen binnen de provincie en de andere overheden en netbeheerders binnen de bestuurlijke samenwerking op het thema energie.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: flexibele inzet in overleg met de opdrachtgever

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau;
2. Aantoonbare ervaring in samenwerking met partijen in projecten gerelateerd aan netcongestie en/of energietransitie (benoem duidelijk 1 concreet voorbeeld op een aparte pagina in het cv.);
3. Bereid en in staat om werkzaamheden, in overleg, zowel thuis als op het provinciehuis te Lelystad uit te voeren;
4. Een maximum uurtarief van € 135,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
5. In staat zijn om de opdracht individueel uit te voeren.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Een afgeronde opleiding op minimaal WO – Master niveau (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in netcongestie en/of energietransitie/duurzaamheid gebouwde omgeving vraagstukken in Nederland (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het verbinden van ondernemers, netbeheerders en/of overheden vanuit een projectmatige insteek (benoem duidelijk 1 concreet voorbeeld op een aparte pagina in het cv.) (40 punten). Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerking;
 • Oplossingsgerichtheid;
 • Creativiteit;
 • Overtuigingskracht;
 • Innovatief denken;
 • Heldere communicatie;
 • Draagvlak organiseren;
 • Doorzettingskracht. 

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 17 mei 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 19 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 24 mei 2023 tussen 09.00 uur en 13.00 uur op het Provinciehuis te Lelystad. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 23 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 22 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 7 maanden, Flevoland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.