Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-28

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Opdracht
Vanuit hun doelstellingen stimuleren een aantal groene maatschappelijke partners het ontstenen van openbare ruimte, particuliere tuinen en andere terreinen (Operatie Steenbreek, spelregels Groene Initiatieven). Dit om Rijswijk klimaatbestendiger en biodiverser te maken. Vanuit de opgave duurzame gemeente ondersteunt de gemeente Rijswijk deze ontwikkeling onder anderen door een projectcoördinator ter beschikking te stellen.

 • Als coördinator werk je als een verbindende kracht tussen de Rijswijkse bewoners, de groenblauwe partners en de gemeente Rijswijk. Het belangrijkste doel van je opdracht is het stimuleren ondersteunen en meehelpen initiëren van klimaat adaptieve, groene en duurzame initiatieven door bewoners en groenblauwe partners in Rijswijk. Je werkt hierbij nauw samen met lopende programma’s en projecten zoals platform Groen/de Groene Karavaan en Groen Dichterbij, om gezamenlijk een zo groot mogelijke impact te hebben.
 • De coördinator vervult een belangrijke rol in het ontstenen en vergroenen van tuinen en balkons. Het stimuleren en meer zichtbaar maken van buurtgroen inspireert mensen om ook op particuliere grond te vergroenen.
 • De coördinator heeft ook de blik naar buiten en voelsprieten voor succesvoorbeelden in andere gemeenten en bekijkt actief of deze ook toegepast kunnen worden in Rijswijk.
 • De coördinator draagt bij aan de versterking van het lokale netwerk door het bijeenbrengen en verbinden van bewoners(activiteiten), bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties.
 • De coördinator communiceert over de activiteiten van Steenbreek en de spelregels voor Groene Initiatieven via verschillende media-uitingen naar de stad toe, waardoor er enerzijds aandacht is voor de inzet van bewoners/bedrijven/organisatie en anderzijds de gemeente zich als duurzame, groene en klimaat-adaptieve stad kan profileren. De media uitingen vinden plaats in samenwerking en afstemming met het al bestaande netwerk en de gemeente.
 • De coördinator functioneert als klankboord voor de groenblauwe partners en bewoners in de stad en kan wanneer gewenst advies uitbrengen aan de gemeente m.b.t. beleidsterreinen die raken aan biodiversiteit, groen, duurzaamheid, klimaatadaptatie, participatie en het sociale domein.
 • De coördinator koppelt periodiek (bijvoorbeeld elke maand) terug aan de betrokken partners (Wellant college, Platform Groen in Rijswijk, Groen Dichterbij en gemeente Rijswijk). Vooraf wordt met de partners afgestemd wat hiervoor de beste manier is.
 • De coördinator stelt een plan van aanpak op waarin doelen en middelen uiteengezet worden, maar gaat ook pragmatisch om met deze aanpak : wanneer nodig wordt de aanpak aangepast op basis van voortschrijdend inzicht uit de praktijk.

Profiel

 • Inspireert, informeert en activeert burgers om via particulier initiatief of buurt initiatief klimaatadaptatie en biodiversiteit te stimuleren
 • Kennis van het groenblauwe netwerk in Rijswijk en omgeving
 • Ervaring met het ondersteunen van (groene en duurzame) bewonersinitiatieven
 • Sensiviteit met een ambtelijke organisatie
 • Flexibel inzetbaar in redelijkheid
 • Werkt verbindend en is communicatief sterk
 • Kennis van watervriendelijk, biodivers en ecologisch groenbeheer en – onderhoud

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het ondersteunen van groene en duurzame bewonersinitiatieven;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare kennis in de afgelopen 3 jaar van het groenblauwe netwerk in de regio Haaglanden en Operatie Steenbreek (zoals projecten als NK tegelwippen en Helden van de Natuur) (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld) (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het ondersteunen van groene en duurzamebewonersinitiatieven 30 punten);
6. Aantoonbare kennis van ecologisch groenbeheer en –onderhoud (zoals de Groenblauwe schoolpleinen) (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv met een voorbeeld) (20 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeente (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

– Resultaatgericht
– Klantgericht
– Netwerkvaardig
– Omgevingsbewust
– Zelfstandigheid/onafhankelijkheid
– Werkt verbindend en is communicatief sterk

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.