Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-12-28

Organisatie
In regio Zuid-Oost Utrecht (ZOU) werken 5 gemeenten intensief samen op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. We kopen alle jeugdhulp samen in en (een steeds groter deel van) de Wmo-ondersteuning. Bovendien hebben we de verstrekking van uitkeringen i.h.k.v. de Participatiewet en de begeleiding bij re-integratie naar werk belegd bij een gezamenlijke sociale dienst.

Ook op het gebied van doelgroepenvervoer en leerplicht werken we samen en in de samenwerking met de zorgverzekeraars.

Dat geldt ook voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) waarvoor we als regio diverse projecten gaan uitvoeren. Dicht daartegenaan ligt het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA); dit betreft preventie en gezonde leefstijl en wordt vooral lokaal uitgevoerd,

Omdat het GALA formeel geen deel uitmaakt van het programma van regio ZOU, wordt het inhuurcontract aangegaan door één van de 5 deelnemende gemeenten. In dit geval gemeente Wijk bij Duurstede. Deze gemeente beheert het contract, betaalt de facturen en regelt een account.

Opdracht
Het GALA wordt vooral lokaal uitgevoerd maar over de vijf verplichte ketenaanpakken dienen de gemeenten regionaal af te stemmen. Als ZOU-gemeenten willen we dit ook omdat we meerwaarde zien in het onderling afstemmen van onze aanpak en in het leren van elkaar.

Ook de zgn regionale preventie-infrastructuur moet worden ingericht met de vijf gemeenten. Belangrijkste stake holder daarbij is de GGD.

Als regionaal coördinator GALA benut je de samenwerking die er al is en bouw je deze verder uit.

Je onderhoudt contacten met de (beleidsadviseurs van de) vijf gemeenten en de ambtenaar 5.0 GALA. Daarnaast stem je af met de projectleider IZA en de ambtelijk opdrachtgever IZA over de voortgang op de projecten IZA.

Concreet:

-coördineer je de verdere ontwikkeling van de vijf ketenaanpakken GALA en maak je aanvullende afspraken met de zorgverzekeraar m.b.v. de handreikingen in de vijf ketenaanpakken

-Adviseer je op verzoek over de lokale implementatie van ketenaanpakken.

-Voer je een verkenning uit naar en geef je advies over de inrichting van de regionale preventie-infrastructuur inclusief de governance

-Onderhoud je contact met de belangrijkste samenwerkingspartners, waaronder de GGD. 

-Leg je verbinding tussen projecten vanuit het IZA en het GALA.

-Bevorder je de regionale samenwerking op de beleidsterreinen sport, gezondheid en welzijn en stimuleer je de uitwisseling van kennis tussen gemeenten

Vereisten / knock-outcriteria
1.Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als (coördinerend) projectleider bij een gemeentelijke organisatie;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring  als (coördinerend) projectleider binnen het sociaal domein.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met gemeentelijk gezondheidsbeleid, preventie en/of GALA (40 punten);
4. Maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (30 punten);
5. Bekendheid met de U16 en/of regio Zuid-Oost Utrecht (blijkend uit werkervaring of een korte toelichting) (30 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

– Resultaatgericht;
– Communicatief, verbinder;
– Bestuurlijk sensitief.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 5 januari 2024 van 10.00 uur tot 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 4 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 27 december 2023, 9:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 28 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 29 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.