Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-18

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente.

Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
De lokale coördinator ketenaanpakken valpreventie en kind naar gezonder gewicht (KNGG) opereert op zowel regionaal als lokaal niveau.

Op lokaal niveau creëert de coördinator samenhang in de ketenaanpakken door partners uit het medisch-en sociaal en sportdomein aan elkaar te verbinden. De coördinator is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van interventies en de nodige gaten in het aanbod te identificeren. Indien noodzakelijk, stimuleert de coördinator de realisatie van extra aanbod, in samenwerking met de beleidsmedewerkers van gemeente Westland en de ketenpartners vanuit verschillende disciplines. Daarnaast bewaakt de coördinator de voortgang van de ketenaanpak, door te zorgen dat er inzicht is in de effecten en het proces. Hij/zij signaleert tijdig knel- of verbeterpunten en stuurt bij.

De coördinator heeft tevens een adviserende rol richting de beleidsmedewerkers/budgethouder valpreventie en KNGG van de Gemeente Westland. Overleg tussen de projectleider en de beleidsmedewerkers zal 6 keer per jaar plaatsvinden. De lokale coördinator is de verbinder tussen het werkveld met daarin de relevante ketenpartners en de gemeente. De beleidsmedewerkers valpreventie en KNGG neemt uiteindelijk het besluit om ideeën/initiatieven door te zetten.

Op regionaal niveau is de coördinator gesprekspartner en aanspreekpunt richting de ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn) JGZ(Jeugd gezondheidszorg) en de zorgverzekeraar DSW. Tot slot, werkt de lokale coördinator nauw samen met de regionale coördinatoren van de GGD voor valpreventie en KNGG . Deze regionale coördinatoren richt zich o.a. op de DWO-gemeenten. Aangezien de ketenaanpakken op regionaal en lokaal niveau opperen is het noodzakelijk dat de regionale coördinatoren en de lokale coördinatoren duidelijke afspraken maken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 75,- inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Aantoonbare werkervaring met de behandeling van risicomaatregelen en preventiemaatregelen op het gebied van kinderen met overgewicht en valincidenten bij ouderen (maak dit duidelijk aantoonbaar);
4. Beschikbaar uiterlijk per 1 februari 2024 voor 28 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring met het coördineren van samenwerking tussen verschillende zorgverleners en stakeholders (30 punten);
6. Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot jeugd en ouderenzorg, benoem waar dit is opgedaan (25 punten);
7. Aantoonbare (werk)ervaring met het analyseren van data en het evalueren van de effectiviteit van preventieprogramma’s (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator zorg en welzijn binnen een gemeentelijke organisatie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Communicatievaardigheden: effectieve communicatie is essentieel om bewustwording te bevorderen en informatie over beide onderwerpen te verspreiden.
– Empathie en sensitiviteit: De doelgroepen kunnen kwetsbaar zijn, dus een coördinator moet empathisch en gevoelig zijn voor hun behoeften en zorgen.
– Doorzettingsvermogen: het vermogen om uitdagingen te overwinnen en vast te houden aan lange termijn doelen is belangrijk voor een effectieve aanpak. Samenwerkingsbereidheid: bereid zijn om samen te werken met diverse partijen, zoals zorgverleners, sport-/ cultuur-/welzijnsorganisaties en de gemeente Westland

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 28 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.