Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-12

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 66.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Cluster Vergunningen
Het team Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit ca. 35-40 medewerkers. We vormen beleid, adviseren en werken aan het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan Het Goede Leven in Zeist. Dat doen we zoveel mogelijk ‘aan de voorkant’. Vervolgens verlenen we omgevingsvergunningen, zorgen voor toezicht en handhaving en geven juridisch advies op het vlak van omgevings- en handhavingsrecht. En natuurlijk bereiden we ons voor op de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw. Het team bestaat uit cluster Beleid & Advies, cluster Vergunningen en cluster Juridisch Advies, Toezicht en Handhaving.
Deze vraag ligt binnen cluster Vergunningen. Het cluster heeft ca. 10 medewerkers: casemanagers vergunningen en senior casemanagers vergunningen met daarnaast een coördinator van het cluster.

Opdracht
Als coördinator van het cluster vergunningen stuur je inhoudelijk het cluster aan. Aansturing op het vlak van personeel ligt bij de manager van het team. Je verdeelt de werkzaamheden (de aanvragen om vergunningen of vooroverleg) en bent escalatiepunt als er een inhoudelijke afweging gemaakt moet worden. De manager van het team ruimtelijke ontwikkeling is de tweede escalatielijn. Daarnaast heb je een belangrijke rol in het (mee)denken over de interne werkwijzen en processen en de verbeteringen die daar in te maken kunnen zijn. Ook heb je een rol in de advisering rond e P&C-cyclus vanuit het cluster, bijvoorbeeld in relatie tot de bouwleges. Die rol vervul je samen met één of meer van de senior casemanagers. Als coördinator heb je ook een coachende rol naar de medewerkers in het cluster ten aanzien van de inhoud.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Vergunningverlener Wabo/ bouwplantoetser bij een gemeentelijke instelling:
3. Uiterlijk beschikbaar per 15 maart 2023 voor tenminste 36 uur per week;
4. Maximaal uurtarief van €104,50 exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Vergunningverlener Wabo/ Bouwplantoetser bij een gemeentelijk instelling(40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een coördinerende rol tussen aanvrager en gemeente, benoem dit duidelijk in het cv (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met het optimaliseren wabo proces en het uniformeren van het vergunningenproces(15 punten);
8. Beschikt over afgeronde cursussen bouwbesluit en WABO (10 punten);
9. Beschikt over afgeronde cursus klantgericht communiceren (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief;
  • Politiek sensitief;
  • Klantgericht;
  • Resultaatgericht;
  • Analytisch.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 15 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023 in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 10 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 10 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 13 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.