Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-18

Organisatie
Bussum, Naarden en Muiden vormen samen gemeente Gooise Meren met ruim 60.000 inwoners. Onze organisatie is plat en overzichtelijk met 450 medewerkers. We vertrouwen elkaar, zijn wendbaar en werken doelgericht met impact voor het bestuur, de inwoners en collega’s.

We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en te vertrouwen op hun kennis en intuïtie. Als je leergierig bent zijn er vele mogelijkheden om te experimenteren en jezelf te ontwikkelen. Onze medewerkers hebben een open blik naar buiten en naar elkaar. Ze durven vragen te stellen en kritisch te zijn. En bovenal: ze hebben plezier in hun werk.

Ook Gooise Meren staat gesteld voor complexe vraagstukken. We proberen die vraagstukken zo simpel mogelijk te houden. Door bij de essentie van de opgave te blijven, is het voor medewerkers duidelijk wat hun aandeel is en welke rol ze daarin hebben. Ze voelen zich mede eigenaar van de oplossing.

We hebben een stevige organisatie die zichzelf continue ontwikkelt. Dat doen we geleidelijk en op een zo natuurlijk mogelijke manier. Soms hebben we tijdelijk mensen nodig voor projecten, nieuwe opgaven of vervanging. Daarvoor zoeken we inspirerende teamspelers die effectief werken: doortastend, ondernemend, besluitvaardig. Passend bij onze organisatie.

De opdracht
De cultuurregisseur stimuleert deelname aan cultuur, verbindt cultuur met andere sectoren en ondersteunt cultuuraanbieders. Het zijn bruggenbouwers in cultuur. De gemeente stelt de cultuurregisseur aan, het rijk financiert mee via de Spuk GALA gelden. De cultuurreggisseur werkt in veel gevallen bij een culturele instelling, in het onderwijs of in zorg en welzijn. Dat is bij ons (nog) niet het geval. Ze werken vanuit het gemeentehuis.

Doelen: uit de cultuurvisie:

 1. Focus en richting;
 2. Inwoners inspireren actief te zijn;
 3. Jongeren enthousiast maken voor cultuur;
 4. De kwaliteiten van de kernen maximaal tot hun recht laten komen;
 5. Onze krachten bundelen, beter samenwerken.

Die we bereiken via de volgende vier stimuleringsrichtingen om ons wensbeeld Natuurlijk Cultuur! te bereiken (zie ook https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/705313_Bijlage_bij_RM_-_Contouren_voor_Uitvoeringsprogramma_Cultuur_2023.pdf):

 • De culturele identiteit van de kernen Cultuur in de schijnwerpers;
 • Cultuur in de wijk Cultuur vervlechten met het dagelijks leven;
 • Het culturele samenspel Krachten bundelen voor cultuur;
 • Jeugd en cultuur Cultuur structureel voor, door, met kinderen en jongeren . 

Taken:

 • Ondersteunt vrijwilligersorganisaties en kunstprofessionals bij het vinden van podium, repetitie- en ontmoetingsruimte (online en live);
 • Programmeert, organiseert en coördineert activiteiten in de wijk;
 • Organiseert ontmoetingen en kennisuitwisseling tussen verschillende partijen en domeinen;
 • Inspireert inwoners en verenigingen voor (laagdrempelige deelname aan) activiteiten;
 • Organiseert kennisuitwisseling binnen het culturele veld.

Rollen

De verbinder
• Brengt samenwerking tussen cultuur en andere domeinen tot stand;
• Kent het lokale cultuuraanbod en maakt dit inzichtelijk;
• Bemiddelt tussen aanbod en vraag;
• Stimuleert partnerschappen tussen zorg-, welzijn-, sport-, onderwijs- en cultuurorganisaties;
• Zoekt naar verbindingsmogelijkheden tussen cultuureducatie binnen en buiten schooltijd;
• Onderhoudt het netwerk van cultuur- en zorg-, welzijns-, sport-, onderwijs- en/of vrijwilligersorganisaties en breidt het actief uit;
• Zit aan tafel bij sociale wijkteams, zorgpartijen en/of sportcoaches om te horen wat er leeft en hoe er kan er worden samengewerkt. Met een uitbreiding voor organiseren als ondersteuning van de cultuurspelers (niet concurrerend).

De scout
• Peilt vragen en behoeften bij (potentiële) beoefenaars, verenigingen en informele verbanden en professionals;
• Zoekt nieuwe culturele initiatieven en aanbieders;
• Bezoekt activiteiten van beoefenaars, verenigingen en informele verbanden en professionals;
• Scout (nieuwe) podia en presentatiemogelijkheden;
• Stimuleert talentontwikkeling.

De voorlichter
• Promoot het lokale aanbod;
• Communiceert over goede voorbeelden van cultuuraanbod voor specifieke doelgroepen;
• Verspreidt actief relevante en actuele informatie over (nieuwe) regelingen, subsidies etc. aan cultuurprofessionals, -verenigingen en (potentiële) -beoefenaars.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar bij een gemeente;
2. Aantoonbare werkervaring met het organiseren, begeleiden of coördineren van evenementen;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen tenminste 2 van de volgende verschillende domeinen zorg-, welzijn-, sport-, onderwijs- en cultuursector (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau. 

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring als verbinder waarbij de samenwerking tussen cultuur en andere domeinen tot stand wordt gebracht (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met de ondersteuning van vrijwilligersorganisatie of kunstprofessionals (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van de culturele sector binnen de gemeente Gooise Meren (benoem dit duidelijk in het cv) (5 punten);
8. Een afgeronde opleiding in de richting van cultuur (5 punten);
9. Een maximum uurtarief van € 62,50 exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (20 punten);
10. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf. (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties
– Ondernemend;
– Creatief;
– Sociaal;
– Verbindend;
– Omgevingsbewust.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 •        Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 •        Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat (of kandidaten) die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet(of voldoen) aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.