Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-30

Organisatie
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote gemeente van 50.000 inwoners. Dat maakt dat onze zich kenmerkt door een combinatie van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners, ook als dat digitaal moet. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Het bestuur van Houten is ambitieus en gericht op ontwikkeling. Ze onderkent dat er in deze jaren grote opgaven aan de orde zijn, waarin de gemeente nadrukkelijk een rol moet en zal vervullen. Door de gemeentelijke organisatie en het bestuur wordt gewerkt aan verschillende inhoudelijke uitdagingen: voldoende woningen, energietransitie, doorontwikkeling van het sociale domein, leefbaarheid in de verschillende kernen van de gemeente en participatie. Nieuwe wetten als de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zorgen ervoor dat in het fysieke domein behoorlijke veranderingen moeten worden doorgevoerd in de primaire processen. En dat er invulling moet worden gegeven aan gezondheidsaspecten in de fysieke leefomgeving en participatie. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners binnen de gemeente werken we aan een toekomstbestendig Houten. De directeur Strategie en Ontwikkeling speelt hierin een belangrijke rol.

Aan al deze opgaven wordt gewerkt vanuit de overtuiging dat de dienstverlening vooral dicht bij mensen georganiseerd moet worden. En dat vandaag de dag een betrokken en effectieve samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen cruciaal is voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ook in de samenwerking met regiogemeenten neemt de gemeente Houten een actieve houding aan. Zij werkt graag samen in regioverband, als de opgave hierom vraagt en dit het belang van de Houtense inwoners en bedrijven dient.

Aanleiding opdracht
Door het vertrek van de huidige directeur Strategie & Ontwikkeling en gezien de veelheid aan lopende ontwikkelingen in het ruimtelijk en sociaal domein, bestaat de behoefte aan het snel kunnen voorzien in een tijdelijke, volwaardige bezetting van deze positie binnen onze directie.

De opdracht
De gemeente Houten is op zoek naar een tijdelijke, ervaren directeur Strategie & Ontwikkeling, die zich in eerste instantie voor een half jaar toelegt op programma’s en vraagstukken rond ruimtelijke ontwikkeling, -beheer en samenleving . Hij/zij is verantwoordelijk voor de inrichting van de strategische toekomstvisie en stuurt de organisatie aan op het kunnen anticiperen en het leggen van de noodzakelijke verbanden tussen gemeente en samenleving.
De inhoudelijke argumenten en beweegredenen van het handelen liggen buiten het gemeentehuis. Het strategisch vermogen is daarom gericht op het ‘van buiten naar binnen kijken’. De ontwikkeling en het aanjagen van het aanwezige strategische vermogen vormt het aandachtsgebied van de directeur Strategie & Ontwikkeling, waarbij het stimuleren van de ondernemende cultuur een belangrijk onderdeel  vormt. Het intensief onderhouden van contacten met relevante personen binnen onze gemeente en de vertaling van hieruit verkregen informatie naar de organisatie is hierbij van groot belang.
Programma’s en projecten in het kader van de ruimtelijke en sociale agenda worden in samenwerking met eigen programmamanagers geïnitieerd. De directeur Strategie & Ontwikkeling geeft hier adequaat steun en sturing aan. Daarnaast is hij/zij betrokken bij de rol van de gemeente Houten als regionale gastgemeente op het terrein van de uitvoering van de taken rondom de Jeugdzorg en de WMO. 
De directeur Strategie & Ontwikkeling is inhoudelijk klankbord en sparringpartner van het college van Burgemeester en Wethouders, collega-directieleden en management op het tactisch en strategisch niveau en het bijbehorende risicomanagement. Hij/zij vertegenwoordigt op krachtige en representatieve wijze de gemeente en haar belangen in de overleggen binnen de Utrechtse regio, in nauwe relatie met en afstemming op bestuurlijk niveau.

Plaats in de organisatie
De gemeentesecretaris/algemeen directeur (GS/AD) en de directeur Strategie & Ontwikkeling vormen samen een tweehoofdige directie. Als directeur Strategie & Ontwikkeling geeft u samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur leiding aan de ambtelijke organisatie. De rollen van de beide directeuren zijn complementair aan elkaar. De GS/AD rapporteert aan het college van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast is zij eindverantwoordelijk voor het op orde hebben van de algehele bedrijfsvoering, voor de totale organisatie en ondersteunt zij de directeur Strategie & Ontwikkeling in diens rol.
Vanwege de vele vraagstukken die ook spelen op het gebied van de bedrijfsvoering, wordt momenteel tijdelijk een adviseur Bedrijfsvoering toegevoegd aan het directieteam, onder leiding van de GS/AD.
Een tweede managementlaag wordt gevormd door twaalf teammanagers en vier programmamanagers. De teammanagers vervullen een coachende, ondersteunende rol vanuit een hiërarchische positie. De programmamanagers op het gebied van Duurzaamheid, Implementatie Omgevingswet, Bouwen voor Houten en Sociale Koers maken onderdeel uit van het team Strategie & Programma’s, dat direct ressorteert onder de directie. De dagelijkse aansturing door de directeur Strategie & Ontwikkeling maakt het mogelijk om de lijnen in de samenwerking met de overige leden van de directie en bestuur zo kort mogelijk te houden. Onze programmamanagers hebben een inhoudelijke rol en geen lijnmanagementfunctie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider/ manager binnen zowel ruimtelijk als sociaal domein binnen een gemeente;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur binnen zowel ruimtelijk als sociaal domein binnen een gemeente;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar op directieniveau in een politiek-bestuurlijke omgeving (40 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als teamleider/ manager binnen zowel ruimtelijk als sociaal domein binnen een overheidsorganisatie(30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als strategisch adviseur in zowel ruimtelijk als sociaal domein binnen een politiek-bestuurlijke omgeving (20 punten);
7. Uurtarief maximaal € 140,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender(10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Wie je bent
U beschikt over een academisch werk- en denkniveau en brede inhoudelijke ervaring en kennis binnen een vergelijkbare organisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving. U heeft management-/directie-ervaring en bent in staat en gewend om op een stevig abstractieniveau te denken en te werken. U beweegt zich gemakkelijk en efficiënt in een veranderende omgeving met professionals. U bent extern gericht en in staat om op een natuurlijke wijze contacten te leggen, verbindingen te maken, processen te faciliteren, deze snel te verdiepen en effectief in te zetten. U bent communicatief sterk, beschikt over het vermogen om op een moderne en innovatieve wijze strategie te ontwikkelen en deze duurzaam te vertalen naar tactisch en operationeel niveau. Daar waar nodig toont u creativiteit en bent u een mensgerichte leider. Door uw ervaring en kennis, uw persoonlijkheid en sterke contactuele vaardigheden bent u in staat om de belangen van de gemeente Houten in diverse settings op passende en krachtige wijze te representeren en te behartigen. U heeft een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en bent een echte sparringpartner. U bent een energiek, overtuigend, verbindend en toegankelijk persoon met humor die zich op open, positieve wijze optimaal kan manifesteren binnen een middelgrote, ambitieuze gemeente.

Beoordeling 
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 15. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.