Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-06-04

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Afdeling
De afdeling Stadsbeheer heeft als missie: “Samen aan de kwaliteit van de stad werken”. Stadsbeheer zorgt samen met de Zoetermeerders voor de kwaliteit van de leefomgeving en de duurzame instandhouding en onderhoud van de openbare ruimte in een door de Raad vastgestelde kwaliteit en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
Stadsbeheer is binnen de directie Stad de integrale beheerorganisatie die verantwoordelijk is voor het beleid, de programmering en (de regie op) de uitvoering van alle activiteiten die nodig zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Stadsbeheer levert dagelijks een grote verscheidenheid aan diensten en producten: van boomverzorging tot straatvegen, van openbare verlichting tot rioolbeheer.
Stadsbeheer doet dit voor alle mensen in die in Zoetermeer wonen, werken of de stad bezoeken.

Opdracht
In de praktijk is de directievoerder de schakel tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De opdrachtgever is de uitvoerend project-/werkmanager van het Projectenbureau of de regisseur techniek. De opdrachtnemer is de uitvoerend aannemer. De directievoerder wordt vaak ondersteund door de toezichthouder(s). Als directievoerder zit je grotendeels in de rol van gedelegeerd opdrachtgever. Je bewaakt samen met de toezichthouder(s)/opzichter(s) de civieltechnische en cultuurtechnische projecten. Voor sectorale of eenvoudige werken kan de directievoerder ook de rol van toezichthouder combineren.

Directievoering is dus het vertegenwoordigen van de opdrachtgever en het begeleiden van het uitvoeringsproces. Dit gebeurt vanaf de start van de werkzaamheden op de werklocatie (bouwplaats) tot en met de aanvaarding van het project/werk en de overdracht naar de beheerder. Tijdens de voorbereidingsfase adviseer je als directievoerder over de maakbaarheid, de haalbaarheid, de uitvoerbaarheid en de fasering van het project/werk. Je stuurt het bouwproces en bevordert de communicatie tussen de betrokken partijen, onder wie de aannemer, nutsbedrijven, de omgeving, bewoners, bedrijven, bewonersgroepen en belangenverenigingen.

Tijdens de uitvoeringsfase van een project/werk is de directievoerder direct aanspreekbaar voor de kwaliteit zoals vastgelegd in het contract en financieel verantwoordelijk voor de uitgaven van het uitvoeringsbudget. Dit in nauwe samenwerking met de regisseur techniek. Er wordt gedocumenteerd tot en met de oplevering van het project/werk over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, de budgetten en de veiligheid.
Daarnaast lever je voorafgaande aan de aanbesteding een bijdrage aan de toetsing van onze bestekken op inhoud en praktische uitvoerbaarheid.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 in de richting van Civiel Techniek;
3. Aantoonbare werkervaring met UAV en RAW systematiek in de afgelopen 7 jaar (duidelijk weergegeven in het cv).

Gunningscriteria
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Directievoerder Civiel binnen een gemeentelijke organisatie in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Directievoerder Civiel op maaiveldinrichtingen en infrastructuur in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de aansturing van partners op het gebied van de ondergrondse infrastructuur tijdens de uitvoering van projecten in de afgelopen 8 jaar (15 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met toezicht op bouw -en woonrijpmaak projecten in de afgelopen 8 jaar (15 punten);
8. Maximaal uurtarief € 80,- incl. reiskosten, fee Flextender en excl. btw (10 punten).

Competenties

  • Resultaatgericht;
  • Sterke communicatievaardigheden;
  • Proactief in samenwerken en organiseren;
  • Organisatievermogen. 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “Gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in onderstaande schaal 10. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 tot 36 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.