Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-25

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.werkenbijdeswo.nl.

De afdeling
De afdeling Participatie & Samenleving is onderdeel van de eenheid Fysieke leefomgeving van de Samenwerkingsorganisatie (SWO) en bestaat uit de teams: Groen & Begraafplaatsen, Wijkbeheer & Dorpencontactfunctionarissen, Machinaal & Tractie, Sport & Gebouwen, Sport, Zwembad en Sportstimulering & Cultuurcoaches. Samen bevorderen we de leefbaarheid voor alle mensen die wonen, werken en meedoen in De Wolden & Hoogeveen.

Het team
Ons team Wijkbeheer & Dorpencontactfunctionarissen bestaat bij een volledige bezetting uit 8  collega’s. Het is team met mensen die voor elkaar klaar staan en passie hebben het verbinden van inwoners, belangenorganisaties, collega’s, samenwerkingspartners en het college. Zichtbaar en benaderbaar. Onze dorpencontactfunctionarissen zijn werkzaam voor de gemeente De Wolden en weten wat er speelt binnen deze gemeente en ondersteunen inwoners bij al hun vragen. Ze werken nauw samen met ‘Welzijn de Wolden’ en stellen gezamenlijk een vernieuwd meerjarenplan op.

De opdracht
Vanwege ziektevervanging zijn wij op zoek naar een interim Dorpencontactfunctionaris.  

In deze interimfunctie ben je het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van de gemeente De Wolden en zorg jij dat vraag en antwoord bij elkaar gebracht worden. Daarnaast zorg je voor de verbinding met buiten en ben je de smeerolie in onze interne organisatie.

Je begeleidt het proces van het bespreken van vraagstukken en initiatieven met alle betrokkenen. Je stimuleert je collega’s om onze inwoners zo goed mogelijk te faciliteren. Als in te zetten instrument is er het stimuleringsfonds Initiatiefrijk De Wolden. Hierbij ben jij samen met je collega-contactfunctionaris verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing van ingediende initiatieven. Jij bent ook voorzitter in één van de Buurtteams die de gemeente De Wolden rijk is. Je bent bereid om ook in (het weekend en) de avonduren te werken;

Van onze dorpencontactfunctionaris verwachten wij het volgende:

 • Er is een goede verbinding tussen inwoners van De Wolden en de gemeente De Wolden;
 • Bij het opzetten en het uitvoeren van de dorpsvisies van de dorpen ben je betrokken en neem jij een stimulerende rol in;
 • In het jaarlijks aanzwengelen van de gesprekken met de Dorpsbelangen van de dorpen in De Wolden ben jij één van de trekkers;
 • Jij stimuleert en faciliteert de uitvoering van bewonersinitiatieven;
 • Jij draagt actief bij aan beleidsmatige ontwikkelingen zoals gebiedsgericht werken en democratische vernieuwing;
 • De samenwerkingspartners in de buurtteams en in de dorpen zijn bereid om van één plus één drie te maken, daar neem jij een actieve rol in;
 • Jij houdt het casus-registratiesysteem bij;
 • Jij stimuleert en ondersteunt bewoners tot grotere deelname aan processen van leefbaarheidsverbetering;
 • Je legt periodiek verantwoording af aan stuurgroep “Buurtteams” over de ontwikkelingen en stand van zaken op basis van gemaakte afspraken;
 • Beleid, organisatie, werkwijze en procedures inzake wijk- en dorpsgericht werken zijn mede door jou verder ontwikkeld en geoptimaliseerd.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding minimaal op hbo-bachelor niveau;
2. Maximaal uurtarief €92,25 exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werk en flextender fee;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met advisering, coördinatie en begeleiding van leefbaarheidsprojecten in wijken en/of dorpen;
4. Aantoonbare werkervaring als gebiedsregisseur.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 5 jaar werkzaam geweest in de regio Hoogeveen en/of De Wolden (10 punten);
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als gebiedsregisseur (40 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als wijkbeheerder (30 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider of coördinator (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.   

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien 10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De 3 beste kandidaten wordt uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr, welke je afstemt met de collega dorpencontactfunctionaris
Is hybride werken mogelijk:   nee

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdagmiddag 30 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 29 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Huidige/ zittende leverancier is uitgenodigd om deel te nemen aan deze aanbesteding.
 • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bij de SWO De Wolden-Hoogeveen is er altijd de mogelijkheid om flexibel om te gaan met je werkdagen en zijn er mogelijkheden om thuis te werken. Je ontvangt van ons een laptop en indien gewenst een mobiele telefoon in bruikleen.
 • Het overeengekomen tarief is van toepassing voor de gehele duur van de inzet van Professional. Verhogingen zijn niet mogelijk aangezien deze als een wezenlijke wijziging gezien worden waarmee de oorspronkelijke uitvraag onrechtmatig wordt (voor meer informatie: zie https://www.pianoo.nl/nl/regelgeving/jurisprudentie/jurisprudentieoverzicht/type-opdracht/wezenlijke-wijziging).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 24 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 25 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt vrijdag 26 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.