Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-05

Organisatie
In het Landelijk Dataketen Overleg (LDKO) werken overheden samen aan het op orde krijgen én houden van data in het mobiliteitsdomein. Hiertoe werken binnen het Regionale Data Team (RDT) voor regio Noordwest, de Provincie Noord-Holland, Flevoland en Gemeente Amsterdam en VRA samen. Overheden maken op landelijk niveau afspraken over datastandaarden en systemen om deze 15 data items op uniforme wijze te ontsluiten en toepasbaar te maken, bijvoorbeeld voor serviceproviders of verkeersmanagementmaatregelen. Overheden gebruiken deze data zelf ook bij het monitoren van eigen beleidsopgaven en bijsturen van beleid. Door echt data-gedreven te gaan werken, kan data beter worden benut voor efficiëntere en effectievere invulling van eigen beleidsdoelen en overheidstaken; bijvoorbeeld meer zicht op drukke fietsroutes, meer zicht op knelpunten tussen wegverkeer en vaarwegverkeer.

Opdracht
Inmiddels is een deel van dit programma ingevuld. Binnen de Regio Noordwest zoekt het RDT naar een expert mobiliteitsdata die de wegbeheerders ondersteunt bij het aanleveren van de data-items en vervolgens helpt de borging hiervan in te richten binnen hun organisatiestructuren. Deze functie fungeert als een Shared Service Center (SSC), en wordt een toevoeging aan het bestaande RDT.

De werkzaamheden zijn gericht op het digitaliseren van mobiliteitsdata en deze aan te leveren bij landelijke platforms, zoals Nationaal Parkeer Register (NPR), NDW (Nationaal Dataportaal Wegverkeer), Nationaal Wegenbestand (NWB) en Matrixian platform voor logistiek data.

Deze opdracht betreft 36 uur per week. Verdeling van de capaciteit over twee personen is toegestaan mits aangeboden door hetzelfde bureau en er één duidelijk eerste aanspreekpunt is.

Werkzaamheden vinden digitaal plaats of op het provinciehuis in Lelystad en nader te bepalen locaties in de regio.

Omschrijving van de werkzaamheden
In het landelijke programma Data Top 15 (www.datapedia.nl) werken we landelijk samen om er voor te zorgen dat eind 2023 alle wegbeheerders ‘digitaal capabel in mobiliteit’ te zijn.

Dat betekent dat overheden data gebruiken voor hun eigen werkprocessen, zoals beheer en toezicht, en dat datalevering is geborgd in hun organisatie. Het produceren, beheren en beschermen van data en digitale werkprocessen geldt als een van de kerntaken van overheden. Daarbij is digitaal capabel gedefinieerd als:

 • De data is geborgd in de organisatie: structureel op orde door datalevering te borgen in o.a. werkprocessen, functieprofielen, rapportage, sturingslijnen.
 • Niet alleen de data, maar óók privacy en security is op orde.
 • Data wordt gedeeld met externe partijen. Bijvoorbeeld met marktpartijen, die door hun dienstverlening (indirect) bijdragen aan beleidsdoelen. Denk bijv. aan het voorkomen van zoekverkeer door parkeerdata beschikbaar te stellen en informeren van logistieke partijen wat betreft laad- en losplekken, milieuzones en ook de weggebruiker in-car goed informeren over de geldende maximumsnelheid.

Als Shared Service Center ondersteun je wegbeheerders in het bereiken van deze kerntaken en hun digitale capabiliteit. Je werkt (pro)actief mee aan het inrichten van de werkprocessen bij wegbeheerders om hun data-items op orde te krijgen. Hierbij biedt jouw extra capaciteit de organisaties ook de ruimte om deze data structureel geborgd te krijgen en denk je hierin mee. Dit doe je in nauwe samenwerking met APPM (de ondersteunende partij voor het RDT) en de RDT leden, voor de wegbeheerders in de provincies Flevoland en Noord-Holland (exclusief de Vervoerregio Amsterdam).

Je hebt hierbij oog voor de inrichting van de organisatie en de (vaak verschillende) teams die werken met data, als ook data-bescherming en veiligheid. Je maakt hierbij gebruik van de nationaal vastgestelde handreikingen en denkt mee bij het opstellen van de handreikingen voor data-items waarvan deze nog in ontwikkeling zijn. De Data Top 15 is het vertrekpunt voor de digitalisering en bestaat uit de volgende data-items:

 1. Geplande wegwerkzaamheden;
 2. Actuele wegwerkzaamheden;
 3. Incidenten;
 4. Restduur incidenten;
 5. Maximumsnelheden;
 6. Borden (ge- en verbod);
 7. Regelscenario’s uit verkeerscentrales;
 8. Beeldstanden rijkswegen;
 9. Brugopeningen;
 10. Statische parkeerdata;
 11. Dynamische parkeerdata;
 12. Evenementdata;
 13. iVRI-data;
 14. Data voor logistiek (o.a. milieuzones, laad- en losplekken, doorrijhoogtes);
 15. Fietsdata (o.a. fietstellingen, gebruik stallingen).

Deze werkzaamheden zijn indicatief, maar niet uitputtend.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag tot en met vrijdag.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. De werkzaamheden worden in principe uitgevoerd vanaf de thuiswerkplek. In enkel uitzonderlijke gevallen is het toegestaan om werkzaamheden in het provinciehuis uit te voeren. Als het provinciehuis wordt heropend dient de kandidaat vanaf dat moment zijn werkzaamheden uit te voeren in het provinciehuis te Lelystad;
3. Uurtarief maximaal €115,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
4. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;
5. In staat om de opdracht in individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is mogelijk, maar dan wel van 1 bureau);
6. Beschikbaar per 15 april 2023 voor 36 uur per week;                                                                                
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met het beheren én borgen van data binnen een organisatie (benoem dit in het cv aan de hand van een concreet voorbeeld);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het ontsluiten én borgen van data binnen een (landelijk) platform (benoem dit in het cv aan de hand van een concreet voorbeeld).                                                                                   

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met borging én ontsluiting van gegevens, van én naar een landelijk platform (benoem dit duidelijk in het cv aan de hand van projecten) (40 punten);
10. Aantoonbare kennis en projectervaring van mobiliteitsbeleid én data binnen gemeenten en/of provincies (benoem tenminste 1 concreet voorbeeld in het cv.) (20 punten);
11. Aantoonbare kennis van en werkervaring met digitalisering mobiliteitsdata én daarmee bekend met landelijke platforms als; 1. NDW (Melvin, Dexter), 2. NWB, 3. NPR, 4. externe tooling (als Matrixian platform, HR-groep IPSm-app, Blauwe Golf Verbindend) (40 punten);
a. Aantoonbare kennis van en werkervaring van 1 van bovengenoemde platforms (benoem in het CV waaruit deze kennis en werkervaring bestaat en hoe en waar u deze heeft opgedaan) (10 punten);
b. Aantoonbare kennis van en werkervaring van 2 van bovengenoemde platforms (benoem in het CV waaruit deze kennis en werkervaring bestaat en hoe en waar u deze heeft opgedaan) (20 punten);
c. Aantoonbare kennis van en werkervaring van 3 van bovengenoemde platforms (benoem in het CV waaruit deze kennis en werkervaring bestaat en hoe en waar u deze heeft opgedaan) (30 punten);
d. Aantoonbare kennis van en werkervaring met alle bovengenoemde platforms (benoem in het CV waaruit deze kennis en werkervaring bestaat en hoe en waar u deze heeft opgedaan) (40 punten);
e. Geen aantoonbare kennis en werkervaring van bovengenoemde platforms (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat(en) aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch;
 • Secuur;
 • Schriftelijke en mondelinge adviesvaardigheid;
 • Proactief;
 • Resultaatgericht;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten of duo’s die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). Er worden maximaal vier kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat / het duo die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 28 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 1 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De fysieke gesprekken bij de provincie zijn gepland op vrijdag 10 maart 2023 tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 8 maart 2023 bericht. De gesprekken vinden fysiek op het Provinciehuis te Lelystad plaats. In geval van een duo, zal met beide kandidaten het gesprek gelijktijdig worden gevoerd. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 6 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 9 maanden, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.