Job Location
Noord-Brabant
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-26

Organisatie
Brabant C is een investeringsfonds voor cultuur. Wij maken kunst en cultuur van (inter)nationaal topniveau mogelijk met maatschappelijke impact. Dit doen we door het scouten en financieren van kunst en cultuurprojecten en het samenbrengen van partijen rondom een gezamenlijk vraagstuk of ambitie. Hierbij verbinden we overheden/bedrijven en/of maatschappelijke organisaties aan ons artistieke- en culturele netwerk. Brabant C is in 2015 opgericht op initiatief van de provincie Noord-Brabant om het cultuursysteem van Brabant te versterken en het aanbod op (inter)nationaal topniveau te vergroten. Sinds onze start zijn we continue in ontwikkeling. We zijn gestart als subsidieverstrekker waar al snel het verstrekken van leningen bij kwam waardoor we een revolverend fonds zijn geworden. Hier hebben we in 2022 de door onszelf geïnitieerde regeling Matching Impactprojecten aan toegevoegd waarin wij private bijdragen matchen.

Ons team bestaat uit een directeur-bestuurder en acht parttime medewerkers. Iedereen werkt veel zelfstandig, maar behoudt wel de verbinding met elkaar. Dit doen we onder andere door regelmatig samen te werken op ons kantoor in het oude Ketelhuis in Oisterwijk. Daarnaast is er veel vrijheid om jouw werkzaamheden in te delen waar en wanneer jij deze het best kunt uitvoeren.

Wat ga je doen?
o Je bent de spin in het web bij de behandeling van aanvragen. Dit doe je in nauwe samenwerking en afstemming met de manager Aanvragen;
o Je begeleidt het adviesproces door de adviescommissie van het fonds;
o Je voert eindredactie op adviezen van de commissie, en vertaalt die in besluiten door de directeur en (lening)overeenkomsten die we sluiten met aanvragers. Je bent ook in staat om (concept) overeenkomsten op te stellen;
o Je adviseert de directeur over uiteindelijke vaststelling van de bijdragen aan het eind van het project op basis van de eindrapportage door de aanvrager en over de algemene gang van zaken rond het aanvraagproces. Zo nodig doe je verbetervoorstellen;
o Je ben de schakel tussen de financiële cijfers van de projectenportefeuille en de inhoud en overlegt hierover met de administrateur;
o Je rapporteert aan de provincie Noord-Brabant over (voortgang van) de resultaten van het fonds;
o Je communiceert met de provincie over andere relevante ontwikkelingen binnen Brabant C (in overleg met de fondsdirecteur);
o Je beheert, samen met de financieel analist, de lening portefeuille;
o Je bent tevens secretaris van de Raad van Toezicht en adviseert zo nodig over de juridische reikwijdte van besluiten.

Daarnaast ben je sparringpartner van de manager Aanvragen met betrekking tot:

  • het beoordelen van ontvankelijkheid en gereedheid voor het in behandeling nemen van aanvragen en communicatie met aanvragers over de status van hun aanvraag;
  • De monitoring van de voortgang, het beoordelen van tussentijdse rapportages van de lopende projecten en adviseren van de fondsdirecteur over bevoorschotting.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met bestuursrecht en juridische advisering;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering en procesbegeleiding op het gebied van (subsidie) aanvragen;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met advisering over juridische reikwijdte van besluiten en de rapportage hiervan aan; adviescommissie, directeur én raad van toezicht (benoem hiervan een voorbeeld in het cv) (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met de communicatie tussen stakeholders en met provinciale overheid (20 punten);
5. Werkervaring of aantoonbare affiniteit binnen het culturele werkveld (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als subsidieverlener binnen een (semi) overheidsorganisatie (30 punten);
a) Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als subsidieverlener binnen een (semi) overheidsorganisatie (30 punten);
b) Vanaf 3 jaar tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als subsidieverlener binnen een (semi) overheidsorganisatie (20 punten);
c) Vanaf 1 jaar tot 3 jaar aantoonbare werkervaring als subsidieverlener binnen een (semi) overheidsorganisatie (10 punten);
d) Minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring als subsidieverlener binnen een (semi) overheidsorganisatie (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Een brede affiniteit met cultuur, van dans tot design, van muziek tot musea; bekendheid met het culturele veld in Brabant strekt tot aanbeveling;
– Contactuele vaardigheden: het vermogen tot open en constructief-kritisch communiceren met subsidieaanvragers uit de cultuurwereld (ook naar aanleiding van adviezen van de adviescommissie en besluiten door de directeur), met de provinciale overheid en andere stakeholders en partners van Brabant C
– Een open en constructief kritische blik

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur uur, HBO, Noord-Brabant, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.