Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-12

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen.  Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek. En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen. OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien. Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdracht
Als FG zorg je dat burgers er op kunnen vertrouwen dat we als OD NHN zorgvuldig en rechtmatig omgaan met hun persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie. Daarmee zullen de werkzaamheden bestaan uit :

Taken FG conform AVG:

 • De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die verwerken, informeren en adviseren over hun verplichtingen uit hoofde van de AVG en andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen;
 • Toezien op naleving van de AVG, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken personeel en de betreffende audits;
 • Desgevraagd advies verstrekken met betrekking tot de gegevensbeschermingseffect-beoordeling (DPIA), begeleiding bieden en toezien op de uitvoering daarvan in overeenstemming met artikel 35;
 • Met de toezichthoudende autoriteit samenwerken;
 • Optreden als contactpunt voor de toezichthoudende autoriteit inzake met verwerking verband houdende aangelegenheden, met inbegrip van de in artikel 36 bedoelde voorafgaande raadpleging, en, waar passend, overleg plegen over enige andere aangelegenheid;
 • De functionaris voor gegevensbescherming houdt bij de uitvoering van zijn taken naar behoren rekening met het aan verwerkingen verbonden risico, en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden.
 • Het bijhouden van een register van alle gegevensverwerkingsactiviteiten.
 • Behandelen van klachten van burgers over de verwerking van hun persoonsgegevens.

Taken FG conform WPG:

 • Toezicht houden op de naleving van de Wet Politiegegevens (WPG);
 • Toezicht houden op het beleid van de ODNHN met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens;
 • Toezicht houden op de toewijzing van autorisaties;
 • Toezicht houden op de bewustwording en opleiding van ambtenaren betrokken bij de verwerking van politiegegevens;
 • Toezicht houden op uit te voeren jaarlijkse interne audits en toezicht houden op de externe audit;
 • Toezicht houden op de uitvoering van DPIA’s;
 • Periodiek overleg met Boa teamleiding;
 • Adviseren van de organisatie over de toepassing van de WPG.

Overige taken:

 • Ondersteuning faciliteren rechten van betrokkenen;
 • Remote support via telefoon, Teams en e-mail;
 • Ondersteuning bij datalekken;
 • 2 x per jaar overleg met de directeur in Hoorn of via Teams;
 • 1 x per week overleg met de privacy officer in Hoorn of via Teams;
 • Periodiek overleg i.v.m. geplande wijzigingen (CAB), in Hoorn of via Teams;
 • Toezicht houden op WPG-verwerkingen;
 • Leveren AVG-WPG jaarverslag;
 • Bespreken AVG-WPG jaarverslag met de directeur in Hoorn of via Teams.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Functionaris Gegevensbescherming;
3. Aantoonbare kennis van de AVG en WPG;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Juridisch en/of aanvullende opleiding op gebied AVG (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Functionaris Gegevensbescherming bij een Omgevingsdienst (40 punten);
6. Aantoonbare kennis van ICT, informatiebeveiliging en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) (20 punten);
7. Uurtarief maximaal € 110,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Accuraat;
 • Analytisch;
 • Kritisch;
 • Natuurlijke leider;
 • Overtuigingskracht;
 • Goede adviesvaardigheden;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op twee werkdagen naar keuze, hybride.

Planning
De digitale gesprekken bij de OD NHN zijn gepland in week 51 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De OD NHN kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Kandidaat kan pas starten als het VOG is aangeleverd bij de Opdrachtgever.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 6 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 8 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 13 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

10 uur, 31 december 2024, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.