Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-02

Organisatie
Voor Purmerend werken is bijzonder, want wij werken doorlopend voor de opgave buiten. Dat betekent dat we goed in de gaten houden hoe het met onze inwoners en ondernemers gaat. Dit vraagt empathie en het vermogen om goed te kunnen verbinden. Ook als inwoners, ondernemers of organisaties soms ontevreden zijn en juridische middelen gebruiken zoals een bezwaar. We gaan met hen in gesprek en zoeken samen naar een oplossing, het liefst zonder direct de (juridische) regels te gebruiken. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je omgeving vinden we belangrijk. Die ruimte krijgen we ook van de organisatie en het gemeentebestuur. Soms zitten we aan de keukentafel bij de inwoner, maar ook is er veel contact met de burgemeester of wethouder en de regio.

Opdracht
Als specialist richt jij je op het functioneel beheer van de applicaties binnen het cluster financiën met de focus op de softwareapplicatie van GouwIT en aanverwante zaken als dataleveringen voor o.a. de interne organisatie. Je bent primair verantwoordelijk voor het goed en veilig laten functioneren van de gemeentelijke softwareapplicaties rond belastingen, kwijtschelding en bezwaarschriften en het ondersteunen van de medewerkers in het gebruik van de applicatie(s) die hiervoor worden ingezet.

Jij analyseert meldingen en storingen en lost deze op en draagt zorg voor een gedegen en actuele documentatie. Je verzorgt het tijdig plaatsen van patches en updates. Je geeft informatiebeveiliging in je werkzaamheden een hoge prioriteit.

Een eerste stap richting de GouwIT softwareapplicatie versie 7 R2 voor belastingen is in een afrondende fase, maar vraagt nog om extra aandacht van functioneel beheer.

Gaandeweg de opdracht zullen er naast de dagelijkse beheertaken ook technische- en inrichtingsvraagstukken komen rond doorontwikkeling van de gebruikte GouwIT software en versies. Van jou als functioneel beheerder wordt verwacht samen met de senior beheerder mee te denken bij het adviseren om tot goede en passende oplossingen te komen.

Wie zoeken wij
De gemeente Purmerend voert de WOZ-, BAG- en belastingtaken uit in eigen beheer met o.a. gebruikmaking van de softwareapplicatie van GouwIT. Het functioneel beheer van de GouwIT applicatie wordt uitgevoerd door de functioneel beheerders uit het cluster financiën.

In de huidige situatie maken wij gebruik van componenten van de Gouw versies 7 en 7 R2.

We zijn op zoek naar een functioneel beheerder die stevig in zijn schoenen staat. Een echte teamspeler, communicatief vaardig en die ook de verbinding kan leggen met de proceseigenaren, eindgebruikers. Een junior functioneel beheerder met kennis en ervaring van softwareapplicatie van GouwIT en aanverwante systemen is een pre.

Werkzaamheden:

 • Je bent samen met de Gouwbeheerders mede verantwoordelijk voor de functionele inrichting van de Gouw applicatie en het contact met eindgebruikers.
 • Je beantwoordt vragen en lost problemen op met betrekking tot de werking en het gebruik;
 • Je registreert en bewaakt meldingen en communiceert met medewerkers over de voortgang.
 • Je signaleert de noodzaak tot functionele aanpassingen en stemt deze af met de senior functioneel beheerder en draagt bij aan het implementeren van deze aanpassingen;
 • Je adviseert proceseigenaren en key users over het gebruik en mogelijkheden van de applicatie.
 • Je draagt zorg voor de documentatie en instructies aan eindgebruikers.
 • Je test nieuwe functionaliteiten en je let erop dat de applicaties goed blijven functioneren.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Functioneel beheerder;
2. Aantoonbare kennis van de werkprocessen binnen de teams Belastingen, BAG én WOZ (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Aantoonbare kennis van de landelijk voorzieningen, zoals BRK, LV WOZ (benoem dit duidelijk in het cv.);
4. Aantoonbare kennis van en werkervaring met Gouw 7 én 7 R2 bij een gemeentelijke organisatie (benoem dit duidelijk in het cv.);
5. Beschikbaar per uiterlijk 1 april 2023 voor minimaal 24 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)          
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met GouwIT (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met SQL én het bevragen van databases (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
8. Een maximaal uurtarief van € 100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (40 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het adviseren én instrueren ten behoeve van Gouw-IT (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Een enthousiaste persoonlijkheid die stevig in zijn schoenen staat;
 • Communicatief sterke functioneel beheerder, een verbinder, iemand die daadkracht en resultaatgerichtheid weet te combineren;
 • Beschikt over helicopterview en weet snel tot de kern van een vraagstuk te komen;
 • Neemt Initiatief om vraagstukken te benoemen en op te lossen;
 • Je bent een teamspeler maar in staat zelfstandig te werken;
 • Kan omgaan met belangentegenstellingen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden doorgaans uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht kan vervuld worden op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever vinden digitaal plaats op woensdag 5 april 2023 tussen 13.00 uur en 15.00 uur in het stadhuis in Purmerend, Purmersteenweg 42. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 4 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 28 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 29 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 3 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.