Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-16

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om ervoor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers.

Onder de afdeling bedrijfsvoering valt het team Informatiemanagement, ICT Service en Onderzoek (IISO). Binnen dit team vallen de disciplines informatiemanagement, informatiebeveiliging, ICT service (beheer), business intelligence en onderzoek. Dit team wordt aangestuurd door de Chief Information Officer (CIO).

Opdracht
Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een belangrijke component van de invoering van de wet is het werken met het Omgevingswet-proof zaaksysteem Centric Leefomgeving (CLO). In aanloop naar- en na- de inwerkingtredingsdatum moet de inrichting van CLO aansluiten bij de vereisten en wensen van de gebruikers van het systeem.

Als functioneel beheerder Centric Leefomgeving ben je verantwoordelijk voor het inrichten en testen van Centric Leefomgeving. Hierbij zijn de wensen en vereisten van de gebruikers het belangrijkste uitgangspunt, waarbij er actief met hen in gesprek gegaan wordt om hieraan tegemoet te kunnen komen. Te weten:

 • Op locatie afstemmen met gebruikers over issues, verbetermogelijkheden en wensen
 • Aanwezig voor de beantwoording van vragen en het aangaan van gesprekken over de gewenste gebruikerservaring
 • Realiseren, accepteren en doorontwikkelen van Centric Leefomgeving
 • Het maken, inrichten en verbeteren van werkprocessen in Centric Leefomgeving
 • Testen van de werkprocessen in samenwerking met key-users en het implementeren van wijzigingen en verbeteringen
 • Betrokken bij ketentests in het kader van de gebruikerservaring
 • Functioneel testen van koppelingen in het kader van de gebruiksvriendelijkheid

Alle taken en verantwoordelijkheden dienen opgepakt te worden met een hoge mate van samenwerking, waarbij een proactieve en regelmatige terugkoppeling over de behaalde resultaten fundamenteel zijn om de functie naar wens te vervullen. Deze terugkoppeling zal proactief plaatsvinden richting de betrokken key-users en de projectgroep.

Inventariseren, verbeteren en inrichten van resterende processen
De processen zijn opgehaald, beschreven en grotendeels ook al ingericht. Jij inventariseert de laatste resterende processen en richt deze in aan de hand van de inzichten en wensen die onder de gebruikers leven. Wanneer alle losse onderdelen zijn ingericht zorg jij ervoor dat ze ook integraal uit de verf komen. Jij snapt dat de inrichting ook proces- en afdelingsoverstijgend moet werken en weet dit in nauwe samenwerking met andere disciplines te bewerkstelligen.

Verbinding met key-users en proceseigenaren
Het succes van de inrichting en overdracht zit hem in de gedragenheid onder de key-users en proceseigenaren. Jij zorgt ervoor dat de eindgebruikers worden betrokken middels regelmatige communicatie en afstemming. Hierdoor weet je CLO in te richten en af te stemmen op de gemeente-specifieke wensen en de werkwijze van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Meenemen van gebruikers en functioneel beheer
Functioneel beheer en de eindgebruikers begeleid worden om uit de voeten te kunnen met het nieuwe systeem en de ingerichte processen. De inrichting zal daarom verricht worden in afstemming met functioneel beheer, zodat er naar een zelfstandig beheer kan worden toegewerkt, in aanloop naar de uiteindelijke overdracht richting de lijn.

Functioneel testen van de OLO en DSO Keten
Om de aansluitingen en applicaties aantoonbaar en gebruiksvriendelijk werkend te krijgen, vormen ketentests een essentieel onderdeel in aanloop naar ingebruikname. Jij bent mede verantwoordelijk voor het functioneel testen van de koppelingen vanuit het oogpunt van de eindgebruikers. Hiervoor werk je nauw samen met de beheerder van de DSO & OLO keten. Hierbij is een intensieve afstemming met proceseigenaren, eindgebruikers en ketenpartners van groot belang.

Migratie van relevante informatie
Key2Vergunningen (K2V) wordt vervangen door Centric Leefomgeving (CLO). Key2Vergunningen wordt vervolgens uitgefaseerd. Jij zorgt ervoor dat de belangrijkste gegevens in K2V ook in CLO beschikbaar zijn. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de gebruikers van het systeem om aan te sluiten op de wensen en benodigdheden. In het geval dat de migratie niet lukt, of dat na de migratie blijkt dat het nieuwe systeem niet voldoende ondersteuning geeft aan de medewerkers om hun werk adequaat te kunnen doen, bereid je een fall-back scenario voor.

Opzetten en uitvoeren van Gebruikersacceptatietest

Om te controleren of het ingerichte systeem werkt voor de eindgebruiker voer je een gebruikersacceptatietest (GAT) uit. Middels deze test komt naar voren dat er rekening gehouden is met de wensen van diegenen die het systeem dagelijks of regelmatig gebruiken. Je bent in staat om zelfstandig deze test op te zetten en uit te voeren. Bevindingen en verbetermogelijkheden die uit de gebruikersacceptatietest voortkomen verwerk je in concrete afspraken die betrekking hebben op het nazorgtraject.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar vanaf 27 november 2023 voor 24 uur per week gedurende de gehele periode inclusief mogelijke verlengingsopties;
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het inrichten van Omgevingswet processen bij een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria (weging)
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als functioneel beheerder bij een gemeentelijke organisatie; (25 punten);
2. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van Key2Vergunningen (20 punten);
3. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van Centric Leefomgeving (20 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de systeeminrichting van Omgevingswet processen (geef een duidelijk voorbeeld in het cv) (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en uitvoeren van een gebruikersacceptatietest (duidelijk weergeven in het cv middels een voorbeeld) (10 punten)

Competenties

 • Toegankelijk
 • Proactief
 • Communicatief vaardig
 • Resultaatgericht

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockout-criteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.