Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-19

Organisatie
Geef samen met Soest een impuls aan de fysieke leefomgeving van de gemeente Soest!

Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke opgaven in het fysiek domein. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We werken aan een ambitieuze woonopgave als vliegwiel voor economie en maatschappelijke ontwikkelingen, aan de uitwerking van de omgevingsvisie in diverse omgevingsprogramma’s, aan een scala aan grote en kleinere bouwprojecten van planvorming tot vergunningverlening en uitvoering. En nog veel meer.

We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Opdracht
Als gedragswetenschapper ondersteun je de gezinscoaches bij het jeugdteam binnen de gemeente Soest. Het Jeugdteam ondersteunt gezinnen met één of meerdere hulpvragen bij het opvoeden en opgroeien. Dit doen ze aan de hand van het Vier Venster model van Van Montfoort.  In jouw rol als gedragswetenschapper denk je actief mee bij de inhoudelijke casuïstiekbespreking. Je coacht de gezinscoaches en waarbij je jouw expertise inzet tijdens caseloadbesprekingen. Je sluit aan bij gesprekken met samenwerkingspartners en inwoners.  Jij maakt hierbij gebruik van jouw inhoudelijke kennis om samen met gezinscoach tot een passend besluit te komen. Hierbij geef je samen met de gezinscoaches uitvoering aan de richtlijnen jeugdhulp. Je stuurt hierbij aan op dossiervorming en bewaak je de werkprocessen en gemaakte afspraken.

Vanuit jouw kennis, ervaring en expertise op het gebied van ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en diagnostische hulpverleningsmethodieken draag jij bij aan het vergroten van de inhoudelijke kennis bij de gezinscoaches. Daarnaast ondersteun je de gezinscoaches in hun professionele ontwikkeling. Hierbij bewaak je en bevorder je de kwaliteit van de werkzaamheden waarbij je een adviserende rol hebt richting de gezinscoaches en de teamleider. Hierbij werk je nauw samen met de medewerkers kwaliteit.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een geldige SKJ of BIG registratie (duidelijk weergegeven in het cv);
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als gedragswetenschapper;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de Jeugdhulpverlening;
4. Een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van Psychologie of Orthopedagogiek (25 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Gedragswetenschapper in de afgelopen 6 jaar (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijk organisatie in de afgelopen 5 jaar (15 punten);
7. Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving m.b.t. Jeugdzorg opgedaan d.m.v. aantoonbare werkervaring of een afgeronde opleiding (duidelijk weergegeven in het cv) (15 punten);
8. Aantoonbare kennis van de doelgroep Jongeren met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen (10 punten);
9. In het bezit van een basisaantekening psychodiagnostiek. (10 punten)

Competenties

–  Je denkt oplossingsgericht;            
–  Je bent stressbestending;
–  Je bent flexibel;   
–  Je bent een systemisch werker.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (in overleg vrije dag bespreken)
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 23 november 2023, vanaf 13.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • De opdrachtnemer dient zelf voor een laptop en telefoon te zorgen

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 november 2023, 09:00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.