Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-23

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Ontwikkelingen Het College van Hilversum heeft fraaie ambities in de stad zoals buurtgericht werken, versterking woon- en leefomgevingen, de invoering van de Omgevingswet, grote gebiedsontwikkelingen zoals het Stationsgebied, energietransitie en het verbeteren van de digitale dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Deze veranderingen worden mede gefaciliteerd door te ontwikkelen op het gebied van Data Gedreven Sturing en de ICT en werkwijze op vele fronten te moderniseren.

Opdracht
De CIO en directie heeft opdracht gegeven voor het programma Transitie Datagedreven Sturing.
Het programma richt zich op het realiseren van data als versneller voor de maatschappelijke opgaven en het bouwen van het fundament ten behoeve van de verdere transitie van de organisatie naar datagedreven sturing.

Wat ga je concreet doen?

 • Adviseren over de potentiële meerwaarde van GEO- informatie aan collega’s zoals projectleiders & beleidsadviseurs en (programma)managers.
 • Ontsluiten, bewerken en verrijken van GEO- data en er relevante GEO- Informatie van maken voor je opdrachtgevers.
 • Mede-ontwikkelen van moderne GEO- toepassingen, zoals 3D-GIS en cloud gebaseerde dataplatform(s).
 • Informatieproducten realiseren in Geografische Informatiesystemen (GIS) waaronder ArcGIS Enterprise, ArcGIS Online en Geonovation Kaartviewer.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau opleiding in de richting van GEO of gerelateerd;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring (in de rol van (Senior) GIS medewerker/Geo Specialist;
3. Een maximum uurtarief van €115,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met het opzetten van GIS-analyses en visualisaties met ArcGIS Enterprise en/of ArcGIS Online binnen ArcGIS Pro (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met  de uitvoering van use cases (bijv. vanuit smart city of ter ondersteuning van opgaven) bij een andere lokale overheidsorganisatie (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring met GIS gerelateerde data-ingestie en dataverwerking (ook wel: ETL) met FME tooling (benoem dit duidelijk in het cv). (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen een ontwikkelteam met Agile/ Scrum werken (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u of de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verantwoordelijkheid (actie ondernemen)
 • Oordeelsvorming (afwegen)
 • Regisseren (afstemmen en deelproject leiden)
 • Samenwerken
 • Resultaatgericht (formuleert resultaten)

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

 Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di  – Vr. (Twee dagen fysiek op kantoor samen met collega GIS medewerkers.)

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 28 maart 2023 tussen 15.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 24 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.