Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-12

Organisatie
Laren is een dorp met ruim 11.000 inwoners. De bestuurlijke inrichting van de gemeente Laren is gelijk aan die van een andere gemeente. Sinds 2008 werken de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (de BEL-gemeenten) samen in een gemeenschappelijke regeling: de BEL Combinatie. De BEL Combinatie voert nagenoeg alle gemeentelijke werkzaamheden uit onder regie en in opdracht van de drie gemeentebesturen.

Opdracht
Laren kent een dualistische cultuur, waarbij de focus is gericht op het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente. De griffier bekleedt een spilfunctie binnen dit speelveld. Je bent eindverantwoordelijk voor het ondersteunen van de gemeenteraad en voor de kwaliteitsbewaking van het politieke besluitvormingsproces. Je opereert zelfstandig en onafhankelijk op het snijvlak politiek, bestuur, ambtelijke organisatie en samenleving. Je bent een gezaghebbend persoon die in staat is zowel heldere verhoudingen te realiseren tussen raad, college en ambtelijke organisatie, als de kwaliteit van de besluitvorming te bevorderen. Je levert, vanuit een strategisch kader en de wettelijke context, gevraagd en ongevraagd advies aan de leden van de raad, de raadsvoorzitter, de leden van de raadscommissies en de commissievoorzitters. Je initieert een visie op de doorontwikkeling van de raadsondersteuning binnen het duale bestel, in het bijzonder op het gebied van participatie. Je draagt zorg voor een goede voorbereiding van de vergaderingen, voor stroomlijning van ontvangen informatie en voor een gestructureerde documentatie van de informatie. Je ondersteunt de raadsleden bij het gebruik van de raadsinstrumenten. Daar waar nodig organiseer je scholingsbijeenkomsten en draag je zorg voor het organiseren van contacten met organisaties en inwoners. Je geeft leiding aan de medewerker op de griffie.

Je weet de samenwerking te zoeken met de beide andere griffiers binnen de BEL-gemeenten. Bij verhindering of kortstondige afwezigheid ben je loco-griffier voor die gemeenten. De werktijden van de griffier volgen het ritme van de raadsvergaderingen en andere raadsbijeenkomsten.

De belangrijkste taken van de griffier:
· Adviseert de gemeenteraad, individuele raads- en commissieleden, fracties en fractie-
  vertegenwoordigers in het algemeen en in het bijzonder ten aanzien van de kader stellende,
  volksvertegenwoordigende en controlerende taken van de raad;

 • Ondersteunt de raadsleden bij het gebruik van de raadsinstrumenten;
 • Ondersteunt als commissiegriffier van raadscommissie M&F en plaatsvervangend commissiegriffier
  van raadscommissie R&I de respectievelijke voorzitters;
 • Neemt initiatieven voor de versterking van de aan de raad toegekende wettelijke taken;
 • Vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de raad binnen het overleg burgemeester,
  gemeentesecretaris en griffier;
 • Toetst de kwaliteit van bestuurlijke stukken op procedurele aspecten en globaal op de inhoud;
 • Draagt zorg voor het opstellen van de agenda’s en voorbereiding van de vergaderingen, i.c. tijdige
  en adequate aanlevering van agenda en voorstellen aan raad en raadscommissies;
 • Draagt zorg voor de uitwerking van vergaderingen van de gemeenteraad, het presidium en de
  raadscommissies en overige bijeenkomsten, i.c. besluitenlijsten/lijsten adviezen en
  conclusies/verslaglegging;
 • begeleidt en coacht de vaste griffier in tijdens zijn re-integratieproces;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als raadsgriffier;
2. Aantoonbare werkervaring in het aansturen en coachen van griffiemedewerkers (beschrijf dit duidelijk in het cv).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal een afgeronde WO opleiding in de richting van Bestuurskunde, Bestuursrecht of politicologie (15 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als raadsgriffier (40 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met teamontwikkeling van de Griffie (30 punten);
6. Een maximum  uurtarief van € 105,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • uitgebreide kennis van het politieke besluitvormingsproces, de wettelijke context en het strategisch kader waarbinnen de griffie opereert;
 • Verbinder met een open stijl;
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Vasthoudend en resultaatgericht.

 
Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld in onderling overleg.

Planning
De gesprekken bij de BEL Combinatie (Laren) zijn gepland op woensdagochtend 15 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 14 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De BEL Combinatie vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor de BEL Combinatie komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 8 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden donderdag 9 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 13 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.