Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-07

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Om de ambities waar te kunnen maken zoeken wij een tijdelijke invulling voor de functie Grondzaken strateeg. Een senior met kennis, kunde en ervaring op het gebied strategische grondonderhandelingen. Je hebt een centrale rol in het helpen ontwikkelen van de stad. Een groot deel van de ontwikkelingen vinden binnenstedelijk plaats in de zogenaamde sleutelgebieden van de Metropoolregio Amsterdam. Het Waterlandkwartier, het gebied rondom het station Purmerend, is zo’n sleutelgebied. In deze gebieden komen veel opgaven op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, leefbaarheid en duurzaamheid samen. Dit zijn complexe opgaven met veelal versnipperd eigendom, diverse belangen en snelheden.

Als grondzaken strateeg word je voornamelijk ingezet op de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van het Waterlandkwartier waarvoor een Masterplan is opgesteld en de eerste contouren van een ontwikkelstrategie zijn geschetst. De ontwikkeling van het Waterlandkwartier gaat een nieuwe fase in, waarbij samenwerking met partners, instrumenten zoals de ontwikkelstrategie, grondexploitatie en diverse planuitwerkingen de komende periode worden uitgewerkt.

Je bent de trekker en eerste aanspreekpunt voor de projectleider en programmanager voor wat betreft grondzaken(strategie). Samen met collega’s werk je de ontwikkelstrategie en de grondexploitatie verder uit en bewaakt deze. Je neemt deel aan onderhandelingen met (markt)partijen en stelt samen met collega’s overeenkomsten  met (markt)partijen op. Je ziet toe op de financiële uitvoerbaarheid en geeft advies over subsidieverlening en cofinanciering. Je hebt daarover regelmatig contact met de controllers en subsidieadviseur. Je neemt deel aan een projectteam (intern en extern), waarin collega’s en adviseurs met verschillende achtergronden het project een stap verder brengen.

Naast het projectteam overleg neem je deel in de regiegroep, waar het overzicht wordt bewaakt. We vragen een brede inzet waar je oog hebt voor en de verbinding zoekt met alle betrokken vakdisciplines.

Werkzaamheden:
Jouw bijdrage aan de planuitwerking en gebiedsontwikkeling Waterlandkwartier:

 • Gesprekken voeren met de samenwerkende partijen over de inhoud van het project;
 • Deelname aan onderhandelingen met marktpartijen;
 • (Mede) beoordelen van en adviseren over en bewaken van financieel-economische en markttechnische haalbaarheid van het plan;
 • (Mede) opstellen, trekker en bewaken van de ontwikkelingsstrategie en grondexploitatie;
 • (Mede) opstellen van overeenkomsten zoals intentie- en anterieure overeenkomsten en kostenverhaal;
 • In samenwerking opstellen van risicoanalyses en adviseren over beheersmaatregelen om deze risico’s te managen;
 • Advies geven op en (mede) aanjagen van subsidies en cofinanciering;
 • Advies geven bij grond- strategie vraagstukken.

Het sleutelgebied omvat naast het Waterlandkwartier ook andere gebiedsontwikkelingen waaronder De Koog en de Oostflank. Voor deze gebieden wordt het komende jaar een gebiedsvisie opgesteld.  Ook hier komen mogelijk grond- strategie vraagstukken naar voren. Van jou wordt verwacht dat je ook hier als sparringpartner een adviserende bijdrage in levert. Al naar gelang de opgave en uitkomst van de visie behoort op termijn bij wederzijds vertrouwen een actievere rol in dat project ook tot de mogelijkheden. 

Dit ben jij:
Je bent initiatiefrijk en creatief. Je bent open en hebt een stevige persoonlijkheid. Je staat sterk in je schoenen en weet dingen voor elkaar te krijgen. Je hebt een integraal denk- en werkvermogen en een proactieve houding. Bij jou is het glas altijd half vol en zoek je naar oplossingen om de dingen mogelijk te maken. Je bent scherp, zorgvuldig en kan de standpunten die je naar voren brengt goed onderbouwen. Je vertegenwoordigt de gemeente en belangen daarvan. Je weet hoe een gemeentelijke organisatie in elkaar steekt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding Rechten op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als Grondzaken strateeg bij een gemeente;
3. Aantoonbare werkervaring bij tenminste 2 verschillende overheidsinstellingen in de afgelopen 5 jaar;
4. Uiterlijk beschikbaar per 2 januari 2024 voor 12 tot 16 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)  
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider van grondzaken waarbij onderhandeling en ontwikkelstrategie een onderdeel zijn (benoem dit duidelijk in het cv) maal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de rol van Grondzaken Strateeg of vergelijkbare rol (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in complexe gebiedsontwikkelingen in de 5 afgelopen jaar (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar bij een gemeente met 100.000 + inwoners gemeente (30 punten);
8. Een afgeronde opleiding in richting van Ruimtelijke Ontwikkeling, Planeconomie (10 punten).
9. Uurtarief maximaal €135,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werk verkeer en parkeerkosten (5 punten).

Competenties

 • Omgevingsbewust en organisatie sensitief;
 • Integer;
 • Sterk in communicatie;
 • Resultaatgericht en proactief;
 • Adviesvaardigheid en overtuigingskracht;
 • Netwerkvaardigheid.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.
We werken waar nodig voor het resultaat voor de stad. Dit kan op locatie zijn en betekent ook dit thuiswerken mogelijk is wanneer het werk dit toelaat.

Planning
De digitale gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 10 januari 2024 tussen 09.00 uur en 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 9 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 3 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 5 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kun je  indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kun je telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 8 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kun je reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 - 16 uur, 12 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.