Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
Uitvoeringsorganisatie BBS (de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest) verzorgt de taken rondom Werk en Inkomen (Participatiewet), Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie (Wmo en Jeugdwet) van de drie deelnemende gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest.
Daarnaast is BBS werkgever van de collega’s die werken in de lokale en sociale teams, die ondersteuning leveren dicht bij de inwoners van de drie gemeenten.

Onze kernwaarden zijn:

  • Denken in mogelijkheden,
  • Klantgerichtheid: de klant staat centraal,
  • Professionaliteit,
  • Efficiënt werken en
  • Gericht op Samenwerking.

Opdracht
Kan jij inspelen op complexe problematiek en snel schakelen binnen een dynamische omgeving? Beschik jij over een scherp analytisch vermogen en de nodige kennis op het gebied van de Jeugdwet en de WMO? Heb jij affiniteit en ruime ervaring in het werken met jeugd en gezinnen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het sociaal team Bunschoten bestaat uit hulpverleners met expertise op verschillende deelgebieden binnen de jeugd- en volwassenenzorg. Binnen het team kan er aanspraak gemaakt worden op je specialisme, maar ben je tevens breed inzetbaar. Afhankelijk van de complexe problematiek, werk je afwisselend samen met collega’s.

Het sociaal domein is volop in beweging, er wordt binnen de organisatie intensief samengewerkt om het beleid zo goed mogelijk aan te sluiten op de praktijk, en andersom. De medewerkers binnen het sociaal team hebben op dit vlak een signalerende functie en dragen bij aan de inhoudelijke ontwikkeling van het beleid.

Als hulpverlener binnen het sociaal team Bunschoten heb je drie verschillende rollen, namelijk aannemer, coach en regisseur. Afhankelijk van de situatie wissel je van rol. Bij een nieuwe aanmelding ga je samen met de inwoner in gesprek om te onderzoeken wat voor probleem de inwoner ervaart. Je hebt zicht op de zorgen en krachten en als het nodig is kun je lastige onderwerpen – zoals zorgen over de veiligheid binnen het gezin – bespreekbaar maken. Je biedt zelf begeleiding, door te werken aan doelen waar iedereen achterstaat. Je bent in staat om de kracht van de inwoner en zijn netwerk zoveel mogelijk te stimuleren. Soms vergt de situatie specifieke expertise en is het noodzakelijk gespecialiseerde hulpverlening te betrekken. Je hebt zicht op het aanbod binnen de regio, kunt adviseren over welke vorm van hulpverlening het meest passend is en verzorgt de toegang. Wanneer de hulpverlening eenmaal is gestart, evalueer je systematisch met de betrokkenen of de gewenste resultaten worden behaald. Je werkt in de praktijk nauw samen met onderwijs, het maatschappelijk werk, SAVE/VT, GGZ en andere netwerkpartners.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Social Worl, SJD, MWD of Pedagogiek;
2. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van de Jeugdwet en de WMO 2015 3. Aantoonbare werkervaring met het geven van ambulante begeleiding van de doelgroep binnen de Jeugdwet en/of WMO 2015;
4. Aantoonbare werkervaring met veiligheidszaken: het begeleiden van gezinnen waarin geweld en onveiligheid aanwezig is, het werken met de meldcode, het opstellen en monitoren van veiligheidsplannen .

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Kandidaat beschikt over een geldige SKJ-registratie (vermeld het registratienummer in het cv) (60 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met werken in een wijkteam (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als aandachtfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (10 punten). 

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je werkt cliëntgericht en durft oplossingen te zoeken buiten de bestaande kaders. Je vindt het belangrijk om samen te werken en je kennis en ervaring met anderen te delen, zowel naar directe collega’s als naar andere afdelingen. Jij reflecteert op jezelf, je eigen handelen en vindt het vanzelfsprekend om feedback te geven en te ontvangen. Je werkt integraal en betrekt waar nodig maatschappelijke partners. Je beschikt over analytisch vermogen om tot de kern van de situatie te komen en kunt prioriteiten stellen. Je herkent een crisissituatie, houdt hierin overzicht en bent in staat om adequaat te handelen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di  – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 21 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 20 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 13 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 18 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.