Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-12-28

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Team I&A.
Gemeente Westland is een moderne dienstverlener en wil de snelle IT-ontwikkelingen continu in haar dienstverlening integreren. Om dit in goede banen te leiden transformeren wij naar een wendbare, goed geïnformeerde en proactieve I&A-organisatie die optimaal kan ondersteuning bij de vraagarticulatie van de organisatie. Wij kiezen waar mogelijk voor generieke dienstverlening in nauwe samenwerking met de afnemers en leveranciers en voeren regie over de gehele leveringsketen. Voor het team Change en project binnen I&A zoeken wij professionals die – samen met de huidige medewerkers – deze organisatie verder gaan opbouwen en invulling geven aan ICT-processen op het gebied van Beleid & Sturing, Dienstverlening & Advies, Project- & Changemanagement en Leveranciers- & Contractmanagement.

Opdracht
Binnen de afdeling I&A is de invulling van de I-Control functie voorzien.
I-Control beheert de Gemeente West land-brede budgetten voor onder andere automatiseringskosten en investeringsbudgetten. I-Control brengt kennis van de IT en kennis van de kosten van ICT-componenten bij elkaar en geef advies ter verbetering van de huidige contracten en ter optimalisatie van het IT-landschap van Gemeente Westland. I-Control brengt de kosten van ICT-werkzaamheden samen om zo de waarde van onze diensten te bepalen en stelt analyses op voor rapportages, bespreekt de cijfers met het management en geeft proactief een mening over de financiële situatie.

I-Control weet niet alleen de vertaalslag van financiën naar bedrijfsvoering te maken, maar weet ook hoe de cijfers tot stand komen. Juistheid, tijdigheid, volledigheid en rechtmatigheid zijn voor jouw geen onbekende begrippen. Om voorbereidingen te treffen om I-Control structureel goed te kunnen inbedden, zijn we op zoek naar een kwartiermaker. Iemand die zaken inzichtelijk maakt, op orde brengt en processen inricht over de hele I&A keten binnen de gemeente.

Resultaten
We verwachten dat je als kwartiermaker een aantal concrete opbouw- en inrichtingswerkzaamheden afrondt zodat de I-control functie structureel kan worden ingericht. Denk hierbij aan:
– Het opstellen van financiële kaders voor wat betreft uitgaven en inkomsten (investeringen, doorbelasting) aan IT-dienstverlening.
– Het opzetten van de samenwerking met de financiële/controlling functie binnen de gemeente Westland.
– Je bent de spin in het web, je bezet een belangrijke positie in beoordeling, initiatie en gevraagd/ongevraagd adviseren en ondersteunen van de Regisseur IV, PLv CIO. Je bent het financieel geweten van het i-domein.
– Duidelijkheid creëren in rollen binnen de processen.
– Processen borgen ten aanzien van onder meer:

Budgettering van uitgaven en inkomsten per ICT-beleidsterrein;

Het opstellen van meerjarenplannen en –begrotingen op het gebied van IT gerelateerde bestedingen.

– Betrokkenheid van I-Control duiden binnen projectmanagement/PPM.
– Opzetten van dashboards teneinde toezicht te houden op de financiën binnen het IV- domein.
– Coördineren/controle/advies omzetting budgetten exploitatie, MIP en P-budget.
– Je stelt jaarlijks het MIP en Roadmap met uitgavenplanning in samenwerking met de strategische focusgroep.
– Samen met de project portfoliomanager en de projectleiders zorg je voor een aansluiting in de financiële keten van de projectbudgetten.
– Het adviseren in bedrijfsvoering aspecten binnen het IV-domein.
– Je levert een bijdragen aan de procesontwikkelingen van de IV organisatie zodat deze optimaal zullen functioneren.
– Het leveren van bijdragen in de P&C cyclus.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 117,35 (schaal 12) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de IT-controlling;
4. Aantoonbare werkervaring met gemeentefinanciën én de planning & control cyclus binnen een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfseconomie, economie of (bedrijfs- )administratie (10 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen de IT-controlling (25 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met gemeentefinanciën én de planning & control cyclus binnen gemeenten (25 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de systemen Key2financiën en Cognos (10 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met de 2 genoemde onderdelen (10 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 1 van de genoemde onderdelen (5 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring met de genoemde onderdelen (0 punten);
9. Minimaal 2 jaar werkervaring de afgelopen 5 jaar op het gebied van Project Portfolio Management, Contract- en leveranciersmanagement én (ICT) Inkoop (duidelijk weergeven in het cv); (30 punten);
a. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met alle drie de genoemde onderdelen (30 punten);
b. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met twee van de genoemde onderdelen (20 punten);
c. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met één van de genoemde onderdelen (10 punten);
d. Geen aantoonbare werkervaring met de genoemde onderdelen (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent in staat om invulling te geven aan de feitelijke verandering. Je weet collega’s te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en waarom.
  • Je bent doortastend, hebt het vermogen om breed te kijken (en te doen!) en beschikt over een flinke dosis creativiteit.
  • Dat je graag en goed samenwerkt met anderen, resultaatgericht en communicatief vaardig bent en planmatig kunt werken, mag voor jou als professional geen verrassing zijn.
  • Je doorgrondt het proces – en de relatie met samenhangende processen – volledig. je weet waarover je het hebt, hebt een duidelijke visie op de manier waarop het proces zou moeten verlopen en kan deze visie ook overbrengen op alle betrokkenen in het proces.
  • Je hebt voldoende kracht en durf om besluiten te nemen en autonoom procesverbeteringen door te voeren
  • Ook ben je in staat om voldoende afstand te nemen om overzicht te behouden op wat er nodig is en wat de consequenties zijn van het maken van bepaalde proceskeuzes.
    Je kunt schakelen tussen abstract denken en praktisch handelen.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.