Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-28

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
De provincie Utrecht heeft een fijn woon- en leefklimaat. Dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd doen de toename van het aantal inwoners en de grote opgaven waar de provincie voor staat, zoals woningbouw klimaatadaptie, energietransitie, voedseltransitie en de mobiliteitstransitie, een beroep op de schaarse ruimte.

Het bereiken van een gezonde en veilige leefomgeving heeft de prioriteit bij de provincie. In de provinciale Omgevingsvisie is als uitgangspunt gekozen in te zetten op innovatie om die gezonde veilige leefomgeving te bereiken en behouden. Hierbij betrekken we graag stakeholders zoals gemeenten, bedrijven, organisaties en inwoners om samen tot vernieuwende oplossingen te komen.

Eén van de speerpunten waarop we het komende jaar inzetten, is het inspireren van de organisatie en externe partners met innovatieresultaten en innovatieve werkwijzen. Dat doen wij om de urgentie van de innovatie tbv een gezonde leefomgeving te benadrukken, bewustzijn hierover te vergroten, handelingsperspectief voor innovatie in beeld te brengen, goede voorbeelden in het zonnetje te zetten of kennis te vergroten. Zo inspireren we de organisatie op innovatie voor een gezonde leefomgeving.

Voor het innovatieprogramma zoekt de provincie Utrecht een inspiratieadviseur.

Wat ga je doen voor het innovatieprogramma?
Met het programma Innovatie Gezonde Leefomgeving 2022-2024 gaat de provincie aan de slag met samenwerkingspartners, door te experimenteren met innovaties, op te schalen en te inspireren hoe innovatie bijdraagt aan de transitie-opgaven. De inspiratie is zowel intern als extern, waarbij de nadruk ligt op interne inspiratie om zo tot effectieve borging van doorlopende projecten en innovatieve werkwijzen te komen. Daarnaast willen we ook extern inspireren zodat innovaties die het programma heeft geïnitieerd, gefaciliteerd en gestimuleerd voor het voetlicht komen bij gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De context van het programma wordt bepaald door dynamisch samenwerken, een integrale, omgevingsgerichte aanpak en de uitdaging om vernieuwende oplossingen te vinden waar verschillende ambities in de leefomgeving schuren. De samenwerking met externe partijen vindt onder andere plaats via vernieuwende lerende netwerken zoals de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en de Health Hub Utrecht, waarin de provincie als partner samen met publieke, private partijen, kennisinstellingen en inwoners innovatieve pilots, onderzoeken en living labs uitvoert Zo wil de provincie met haar partners duidelijk maken hoe innovatie kan helpen bij het bevorderen van een gezonde leefomgeving voor de inwoners van de provincie Utrecht.

Als inspiratieadviseur van het innovatieprogramma voer je de regie over de interne en externe inspiratieactiviteiten. Je stemt je werkzaamheden af met de programmamanager en je werkt nauw samen met de collega’s uit het programmateam. Je bent actief betrokken bij het kernteam van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven (DKH GSL). Met dit kernteam werk je aan gezamenlijke inspiratieactiviteiten die het belang van innovatieve oplossingen voor gezond stedelijk leven promoten.

De inspiratieactiviteiten zijn gericht op het delen van informatie over innovatieve voorbeeldprojecten en onderzoeken van de provincie Utrecht en haar samenwerkingspartners. Je koppelt hierbij communicatiemiddelen als storytelling, podcasts, sociale media aan inspiratie-events. Doel is om mensen die aan en in de publieke ruimte werken te stimuleren tot innovaties die de leefomgeving gezonder kunnen maken.

Je bent als inspiratieadviseur van het innovatieprogramma verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen en implementeren van een inspiratieplan met bijbehorende werkvormen, kanalen, doelgroepen, boodschappen en budget.
 • Door gesprekken met projectleiders en samenwerkingspartners inventariseer je de inspiratiekansen van de lopende en afgeronde activiteiten, projecten en het bredere programma.
 • Enerzijds breng je in kaart welke ondersteuning vanuit het team (en daarbuiten) nodig is, anderzijds signaleer je kansen om met het verhaal van het innovatieprogramma te inspireren, in samenhang met de partners.
 • Je voert de inspiratieactiviteiten uit op basis van het inspiratiekalender -en plan.
 • Je zorgt dat de inspiratie activiteiten een samenhangend geheel zijn.
 • Je signaleert onverwachtse kansen die een extra kans bieden om te inspireren op innovatie voor de gezonde leefomgeving.
 • Je vergroot met de inspiratieactiviteiten de zichtbaarheid van het innovatieprogramma (voorbeelden en werkwijzen) richting het provinciale management, bestuurders, statenleden en provinciale collega’s.

Voor het innovatieprogramma zoeken wij
Je bent iemand met creatieve ideeën en inzichten in de laatste ontwikkelingen op het inspiratievlak. Je hebt grondige kennis van innovatie, de provinciale organisatie (bij voorkeur Utrecht). Projecten en activiteiten van het innovatieprogramma komen bij jou tot leven en veranderen onder jouw handen van experimenten in inspirerende voorbeelden en werkwijzen. Op het juiste momenten kun je afstand nemen, de grote lijnen bepalen en verbinding leggen met de doelen van het programma. Bovendien voel je haarfijn aan wat de toon van de inspiratie activiteiten moet zijn, intern, voor de externe stakeholders en op politiek-bestuurlijk niveau. Je bent pragmatisch en je kunt goed planmatig werken. Flexibiliteit, creatief, deskundigheid en doortastendheid zijn sleutelwoorden in jouw manier van werken.

Voor het innovatieprogramma zijn de vereisten / knock-outcriteria
1.Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2.Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als adviseur op creatieve werkvormen, inspiratie-activiteiten en/of communicatie;
3.Minimaal 3 jaar ervaring met het werken op een programma of projectmatige wijze;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender voor het innovatieprogramma (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde relevante opleiding op minimaal wo bachelor niveau gerelateerd aan innovatie, communicatie en/of events- management (20 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken op een programma of projectmatige wijze (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het werken binnen een provincie (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de innovatie van een gezonde leefomgeving (25 punten);
8. Uurtarief van maximaal €125,- inclusief reiskosten en Fee Flextender, exclusief btw (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre jij / de door jou aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties voor het innovatieprogramma

 • Je hebt affiniteit met het onderwerp gezonde leefomgeving en ervaring met innovatie is een grote pre.
 • Je bent sterk in tactische en operationele communicatie.
 • Je hebt een proactieve houding en ‘getting things done’ mentaliteit.
 • Je bent een teamplayer en komt gevraagd en ongevraagd met goed onderbouwde inspiratievoorstellen die je om weet te zetten in zichtbare resultaten.
 • Je bent behendig in samenwerken en netwerken en je kunt je goed verplaatsen in de belangen van collega’s en onze samenwerkingspartners.
 • Je bent omgevingsbewust en hebt een goed ontwikkelde politiek/bestuurlijke antenne.
 • Je bent verantwoordelijk en in staat tot zelfreflectie, je bent een stevige en prettige persoonlijkheid.
 • Je hebt een brede visie op overheidsinnovatie.
 • Je organiseert activiteiten vanuit een duidelijk stakeholderengagement.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je bent goed op de hoogte van wat wel en niet werkt bij het inspireren van organisaties om innovatie verder te brengen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie 3 offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De 3 offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is werkervaring met de provincie doorslaggevend. De overige offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de 3 offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Do

Is hybride werken mogelijk:  ja, deels op kantoor, deels thuis werken maar met een sterke voorkeur voor op kantoor gezien de twee dagen per week

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 2 februari 2024 na 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 25 januari 2024 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 26 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 29 januari 2024 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.