Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-03

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

Opdracht
Jobcoach (met werkgevers- en HRM taken) voor mensen met WSW-indicartie (Wet sociale werkvoorziening).
De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Sinds 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe mensen meer instromen in de WSW. Alleen mensen die voor die datum al een WSW-indicatie hadden én in WSW-verband aan de slag waren, komen in aanmerking voor verlenging van die indicatie.

De gemeente Edam-Volendam begeleidt met de stichting WerkPlus, mensen met een arbeidsbeperking na 1 januari 2015 op grond van de Participatiewet zoveel mogelijk naar regulier werk.

Als Jobcoach voor WSW voer je maandelijkse spreekuren en individuele gesprekken over functioneren, functie-/taak ontwikkeling, verzuim en inzetbaarheid met werknemers en de inleners waar mensen gedetacheerd zijn. Dit zijn werknemers met een fysieke, mentale of verstandelijke beperking. Je treedt op bij conflicten tussen collega’s of tussen werknemer en inlener. Je begeleidt werknemers bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

Je hebt samen met HR alle werkgeversverantwoordelijkheden rondom de wet verbetering poortwachter bij ziekte, zoals het opstellen van een plan van aanpak, 1e jaar evaluatie, contact met de bedrijfsarts en het organiseren van re-integratie. Je voert administratie en zorgt dat de facturering goed verloopt via het HR-systeem AFAS.

Coaching en ontwikkeling          

 • Draagt zorg voor duurzame inzetbaarheid van geplaatste medewerkers, het vergroten van het arbeidspotentieel en het ontzorgen van de inlener door op te treden als werkgever waar het gaat om functioneren, verzuim, functie-/taak ontwikkeling, inzetbaarheid. Belangrijke activiteit de komende periode is het zorgvuldig begeleiden van de overgang (goede communicatie naar medewerkers en inleners) van de stichting WerkPlus naar de gemeente Edam-Volendam.

Activiteiten:

 • Voert de ziekteverzuimbegeleiding uit conform protocol.
 • Bewaakt actief het functioneren en welbevinden van de medewerker op de werkplek om tijdig (preventief) bij te kunnen sturen, teneinde minder functioneren of uitval te voorkomen en arbeidspotentieel optimaal te benutten.
 • Evalueert klanttevredenheid.
 • Stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op en voert voortgangsgesprekken met medewerker en inlener uit om functioneren te volgen, te stimuleren en te beoordelen.
 • Geeft uitvoering aan de beheersregelingen ten aanzien van personeel (o.a. regelingen t.a.v. verlof, werktijden, alcoholbeleid, sancties e.d.), met ondersteuning van de HR professional.
 • Draagt zorg voor correcte functieomschrijvingen voor de onder hem vallende
 • Rapporteert afspraken en voortgang.
 • Begeleidt de overgang (informeren van medewerkers en inleners) van de stichting WerkPlus naar de gemeente Edam-Volendam.

Afstemming externe werkplek en kandidaat
Draagt zorg voor een optimale afstemming van de externe werkplek op de capaciteiten van de medewerker door middel van de informatie zoals verkregen van de inlener en uit de persoons- en werkplekanalyse van de medewerker.

Activiteiten:

 • Voert intake- en voortgangsgesprekken met medewerkers.
 • Onderzoekt en analyseert de persoon en diens mogelijkheden gericht op duurzame plaatsing, ontwikkeling of uitstroom bij een inlener.
 • Begeleidt en coacht medewerkers, waaronder het verzorgen van introductie van de medewerkers bij het bedrijf, jobcoachen, het bewaken van de voortgang omtrent de ontwikkeling van de medewerker.
 • Adviseert/geeft voorlichting aan inleners over de inrichting van de werkplek en de directe organisatie daaromheen (bijvoorbeeld werkplek aanpassingen, begeleidingsvoorwaarden, organisatorische aanpassingen e.d.).
 • Maakt afspraken bij het inlenend bedrijf over de uitvoering en handhaving van veiligheids- en arbovoorschriften i.r.t. te plaatsen medewerkers.
 • Onderhoudt interne contacten t.b.v. de werving van medewerkers voor detachering.

Verwerven van nieuwe klanten en relatiebeheer
Draagt zorg voor het verwerven, behoud en uitbreiding van externe werkplekken, welke zijn afgestemd op de capaciteiten van de medewerkers.

Activiteiten:

 • Benadert de arbeidsmarkt op analytische wijze om daaruit te destilleren waar voor haar doelgroep zowel op korte als op lange termijn mogelijkheden liggen.
 • Acquireert potentiële klanten zowel specifiek (vraaggericht) als breed (nieuwe relaties aangaan met het oog op toekomstige mogelijkheden) omtrent plaatsing van personen met een WSW dienstverband.
 • Stemt intern gemaakte afspraken en voorwaarden af, waarbij de functionaris tevens een regierol heeft om het detacheringsproces in gang te zetten en op orde te houden (opstellen detacheringscontract, urenregistratie e.d.)

Financiële verantwoordelijkheid
Is verantwoordelijk voor de afwikkeling van het financiële proces rondom de plaatsing.

Activiteiten

 • Onderhandelt met opdrachtgevers over prijzen en voorwaarden binnen de vastgestelde kaders.
 • Bepaalt de duur en de hoogte van inleenvergoedingen en loonkostensubsidies binnen de vastgestelde kaders.
 • Is verantwoordelijk voor de afwikkeling van afgesloten contracten.

Het is wenselijk om binnen de regio woonachtig te zijn met een straal van 50 kilometer aangezien je langs gaat bij klanten in de regio.;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een gevolgde opleiding op hbo niveau;
2. Een gevolgde opleiding/training op het gebied van jobcoaching;
3. Aantoonbare kennis van – en werkervaring met de Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met – en kennis van wet- en regelgeving binnen het sociaal domein (10 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het coachen van mensen met een arbeidshandicap of doelgroep-banenafspraak (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het opstellen persoonlijke ontwikkelplannen (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het coachen van een doelgroep die reeds actief is op de arbeidsmarkt (15 punten);
8. Aantoonbare ervaring met werkgeversbenadering (20 punten);
9. Kandidaat is bereid om volledig op locatie te werken (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • HBO werk- en denkniveau
 • Marktgerichtheid
 • Zakelijk functioneren
 • Klantgerichtheid
 • Professionaliteit
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid
 • Coachingsvaardigheden

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie acht (8) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De acht (8) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg met de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 7 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 6 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 29 augustus 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 30 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 4 september 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.