Noord-Holland
Geplaatst 3 maanden geleden
2023-06-19

Opdrachtgever
In deze opdracht is de gemeente Huizen en de gemeente Hilversum opdrachtgever, deze samenwerking heeft een pragmatische aanpak voor ogen om gezamenlijke doelstellingen te behalen. De gemeente Huizen is primair aanspreekpunt vanuit het uitvoeringsprogramma “Zicht op Werk”. Met de kandidaat zal per gemeente werkafspraken en resultaatverwachtingen gemaakt worden.

Opdracht
De Jobhunter heeft als primair doel om inwoners te laten uitstromen naar werk en hun kans op een baan te vergroten. De doelgroep zijn inwoners die ondersteund worden door de gemeenten waarbij het onderdeel Jobhunter de uitvoering is voor de bemiddeling van kandidaten naar werk één op één. Hiermee komt de nadruk op het perspectief voor kansen op de arbeidsmarkt vanuit de inwoner. Het programma Jobhunter kan duaal ingezet worden met andere interventies waarbij het doel is uitstroom naar werk en economische zelfredzaamheid voor de inwoner.

De Jobhunter werkt vanuit een caseload die hij/zij beheert en verantwoording heeft voor de resultaten. Omdat de opdracht bij twee gemeenten wordt uitgevoerd kunnen lokaal de werkafspraken afwijken waarbij de beoogde capaciteit verdeling 50%-50% is.

Contacten met inwoners: Je hebt een duidelijke en open manier van communiceren met de doelgroepen. Je hebt ervaring met welke problematieken deze groep werkzoekenden tegenkomt in het re-integratieproces en wat hierbij een juiste ondersteuning is om de kans op een baan te vergroten. Waarbij de nazorg (afspraken) niet mag ontbreken. Nagenoeg alle uren worden fysiek ingezet op locaties in de Gooi en Vechtstreek.

Uitvoering sociale wetten: Je hebt bij voorkeur kennis van de Participatiewet.

Overige opmerkingen: Vanwege de dynamiek en ontwikkelingen waarbinnen gewerkt wordt (sociaal domein), de tijdelijk aard van de opdracht en de constructie in de samenwerking vragen we flexibiliteit van de Jobhunter in de uitvoeringstaken en of capaciteit verdeling. Het uurtarief wordt voor de periode 2024 geïndexeerd.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 3 juli 2023 voor 36 uur per week;
2. Een maximum uurtarief van €67,50 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer;
3. Aantoonbare werkervaring in het bemiddelen van mensen met een afstand tot reguliere arbeidsmarkt (benoem dit duidelijk in het cv.);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Jobhunter/ Consulent/ Klantmanager participatiewet bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de Participatiewet (benoem dit duidelijk in het cv.) (15 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het bemiddelen van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk in de afgelopen 10 jaar (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
7. Aantoonbare kennis van de regionale arbeidsmarkt Gooi & Vechtstreek, blijkend uit relevante werkervaring (benoem dit duidelijk in het cv.) (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het systeem iSamenleving (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

 Competenties

 • Plannen en organiseren;
 • Creatief;
 • Betrokken;
 • Resultaatgericht en doortastend;
 • Inspirerend;
 • Communicatief;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden om zowel met; inwoners, consulenten, management, inwoners, aanbieders en bestuurders overleg te voeren.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9/10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 21 juni 2023 tussen 14.00 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 20 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • Het tarief van de aangeboden kandidaat staat vast tot en met 31 december 2023.
  Daarna kan maximaal éénmaal per jaar een voorstel tot prijsaanpassing aan de Opdrachtgever plaatsvinden.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 16 juni 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 16 juni 2023, in de middag gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 20 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.