Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-09-13

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Jij bent onderdeel van het team Natuur en Landbouw (NEL). Team NEL is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor natuur en landbouw. Het team NEL is onderverdeeld in vier clusters, waaronder de clusters ‘Subsidies, borging en compensatie natuur (SBN)’, en het cluster ‘Landbouw en voedsel (LEV)’. Het cluster SBN is verantwoordelijk voor subsidies op het gebied van natuur (agrarische natuurbeheer, natuurbeheer en de aanleg en inrichting van natuurterreinen), ecologische advisering over beheer en inrichting van natuurterreinen, (juridische) borging van functieverandering van landbouwgrond naar natuur, en de provinciale natuurcompensatiebank. Het cluster LEV’ is verantwoordelijk voor o.a. de voedselagenda, Toekomstbestendig boeren met het nieuwe GLB 2023-2027 en Natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Binnen het team Natuur en Landbouw (NEL) draag je, samen met andere leden van het team, vanuit juridische invalshoek bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid en daarmee samenhangende wet- en regelgeving, beleid en instrumentarium. Een uitdagende rol in een politiek gevoelige omgeving.

Als juridisch beleidsmedewerker draag je samen met collega juristen bij aan de juridische ondersteuning van de werkzaamheden van het cluster SBN en het cluster LEV.

Jouw werkzaamheden betreffen meer in het bijzonder:

 • de juridische borging van de functieverandering van landbouwgrond naar natuur en van de instandhouding en het beheer van de op deze wijze gerealiseerde natuur; dit in het bijzonder ten behoeve de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de uitvoering van (NNN-) natuurcompensatie;
 • het opstellen van overeenkomsten en kwalitatieve verplichtingen voor deze juridische borging, en het adviseren van andere organisatieonderdelen binnen de provincie en andere overheden en partijen over deze juridische borging;
 • bijdragen aan de werkzaamheden van de provinciale natuurcompensatiebank;
 • het opstellen en wijzigen van subsidieregelingen en openstellingsbesluiten op het gebied van natuur en landbouw/GLB-NSP;
 • het ondersteunen en adviseren van leden van beide clusters bij het beoordelen en afhandelen van subsidieaanvragen op het gebied van natuur en landbouw;
 • het ondernemen van juridische acties bij niet naleving van regels, subsidieverplichtingen, overeenkomsten en kwalitatieve verplichtingen;
 • het voeren van juridische procedures (bezwaar- en beroepschriften), het voeren van verweer en vertegenwoordiging van de provincie in bezwaar- en beroepsprocedures;
 • het adviseren van provinciale bestuurders over bovenstaande werkzaamheden.

Je werkt hierbij intern samen met collega’s van o.a. team NEL, grondzaken, het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP), ruimtelijke ordening en het provinciale Subsidieloket. Extern werk je samen met gemeenten, waterschappen, organisaties op het gebied van natuur en landbouw, andere provincies (IPO en BIJ12) en RVO.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde juridisch opleiding op WO-niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Jurist op het gebied van bestuursrecht;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Jurist binnen een overheidsinstelling;
4. Uurtarief maximaal € 120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbaar 2 jaar werkervaring in het privaatrecht (40 Punten)
6. Aantoonbare ervaring met procesvertegenwoordiging (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met aspecten op het gebied van natuur en landbouw (30 punten);

Competenties

 • Je bent consciëntieus en kan goed plannen en organiseren;
 • Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling, en hebt overtuigingskracht;
 • Je hebt een praktische inslag, staat stevig in je schoenen en weet goed met tegenstrijdige belangen om te gaan;
 • Je bent analytisch sterk;
 • Je kunt goed in teamverband samenwerken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
maximaal 1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt in overleg vervuld.
Is hybride werken mogelijk: ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 20 september 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 19 september 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot 8 september 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op 10 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 14 september 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.