Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-30

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerker onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatie-ontwikkeling, en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met de raad en het college, burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team Locatie-ontwikkeling bestaat uit circa 30 professionals op de vakgebieden stedenbouw, omgevings- & privaatrecht, ruimtelijke ordening, planeconomie en geo-informatie. Het team initieert, begeleidt en faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen met als doel een goed leefklimaat voor haar inwoners te realiseren en ruimte te bieden voor ondernemers. Dit doen we onder andere door middel van ontwikkelvisies, ruimtelijke kaders, contractvorming, planologische procedures en integrale strategische advisering van bestuur en management. Hierbij kunnen medewerkers zowel vakinhoudelijk als procesmatig ingezet worden. Verder levert het team een actieve bijdrage aan het programma Omgevingswet.

Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een ervaren jurist Omgevingsplan.

Opdracht
We zoeken een tijdelijke collega om ons team ruimtelijke plannen te versterken. Op dit moment zijn we bezig met het opbouwen en juridisch vormgeven van het nieuwe Omgevingsplan, welke we vanaf 2025 thema dan wel gebiedsgericht willen gaan omzetten. Voor een goede procesmatige en inhoudelijke inrichting van dit gebiedsdekkende Omgevingsplan en het toepasbaar maken daarvan zoeken we een ervaren adviseur die zorgt dat alles hiervoor klaar staat.   

Werkzaamheden
– Je werkt samen met de projectleider Omgevingsplan 2.0 en een viertal collega’s aan de voorbereiding van de inrichting, om te komen tot het gebiedsdekkende omgevingsplan. Belangrijke input hiervoor is het handboek dat opgeleverd is  vanuit het project Omgevingsplan 1.0. Dit bestaat o.a. uit een hoofdstructuur van het omgevingsplan, instructieregels van het Rijk en de provincie, de verordening fysieke leefomgeving,  de inventarisatie bruidsschat onderdeel bouwen en diverse besluiten waaronder: adviesrecht, delegatiebesluit en participatieplicht. Aan de hand van deze uitgangspunten is een plan van aanpak Omgevingsplan 2.0 opgezet waarin verder gewerkt wordt aan een transitieplan om te komen tot het gebiedsdekkende omgevingsplan;
– Je zorgt met de subteams voor een goede afstemming van het Omgevingsplan en aansluiting op de wijkgerichte Omgevingsvisie en doorvertaling van die visie in het Omgevingsplan;
– Je helpt mee met het opstellen van het nieuwe Omgevingsplan en helpt mee met het opstellen van toepasbare regels;
– Je weet jouw specialistische kennis over het Omgevingsplan over te dragen op de junior medewerkers in de vakgroep ruimtelijke plannen en bouwt mee aan het team vaste medewerkers die na afronding van dit project zelf verder gaan bouwen aan het Omgevingsplan;
– Je informeert en betrekt collega’s en bestuur en zorgt voor goede borging in de organisatie van het gebruik van het Omgevingsplan.

Wat verwachten we?
Als praktische, ondernemende en resultaatgerichte jurist Omgevingsplan kunnen we op je bouwen in adequate advisering op het gebied van het Omgevingsplan. Dit doe je door in deelgebieden dan wel per activiteit vorm te geven aan een stevige basis van ons nieuwe Omgevingsplan. Uniforme planregels zijn daarbij van groot belang. Je gebruikt hiervoor je reeds opgedane kennis en ervaring op het gebied van het Omgevingsplan. Tevens heb je kennis van de software die gebruikt wordt voor het opstellen van het omgevingsplan. In het team weet je door jou enthousiasme en ervaring de medewerkers goed wegwijs te maken in het Omgevingsplan en kan de gemaakte keuzes goed uitleggen. Je hebt goede communicatievaardigheden en bent goed in het kort en bondig opstellen van adviezen.

Wat kan je verwachten?
Je gaat aan de slag in het team Locatie-ontwikkeling, in de vakgroep ruimtelijke plannen. Hier werken momenteel circa 25 medewerkers. De werkzaamheden van deze vakgroep zijn in te delen in drie hoofdactiviteiten; het omgevingsplan, advisering ruimtelijke projecten en initiatieven en het begeleiden van lijnprojecten. Jij werkt als jurist Omgevingsplan voornamelijk aan de hoofdactiviteit Omgevingsplan.  

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van rechten  of ruimtelijke ordening;
2. Aantoonbare werkervaring met Omgevingswet en met het opzetten van het Omgevingsplan, benoem waar dit is opgedaan;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening binnen of in opdracht van een gemeentelijke instelling;
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Omgevingswet en met het opzetten van het Omgevingsplan, benoem waar dit is opgedaan (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als (juridisch) adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening, binnen een gemeentelijke instelling (40 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau op het gebied van rechten  of ruimtelijke ordening (20 punten);
8. Minimaal 2 dagen per week beschikbaar zijn om op ons kantoor aan het Raadhuisplein in Leidschendam-Voorburg aanwezig te zijn (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Resultaatgericht: Je spant je in om concrete resultaten en doelstellingen halen. Bij tegenslag geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
– Samen werken: Je kunt zowel geven als ontvangen, je kunt jouw inbreng en idee geven maar je waardeert ook dat anderen dat doen. Het gezamenlijk resultaat staat voorop en gaat voor jouw eigen belang.
Je kunt samen beslissingen nemen en luisteren wat anderen te vertellen hebben.
– Omgevingsbewustzijn: Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.