Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-31

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
De gemeente Waterland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. In de Participatiewet zijn de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) en de Wet werk en bijstand (WWB) samengevoegd. De primaire doelstelling van de Participatiewet is een zo groot mogelijk deel van de bevolking laten participeren in de samenleving. Deze opdracht richt zich specifiek op de vluchtelingen uit Oekraïne. Per 1 februari jl. is de wet veranderd: zodra er binnen een gezin inkomen is, vervalt het leefgeld voor het hele gezin. Daardoor neemt het aantal klanten voor hulp bij participatie in de samenleving snel toe.

In de functie van Klantmanager Oekraïne ben je verantwoordelijk voor een eigen caseload. Je zorgt er voor dat je goed bemiddelbare vluchtelingen uit Oekraïne laat instromen naar werk of werkervaringsplaatsen. Je laat je niet leiden door belemmeringen, maar je ziet mogelijkheden. Je benut de ontwikkelingsmogelijkheden van een kandidaat en daagt ze uit. Dat doe je door activerings- en begeleidingstrajecten op te zetten, kandidaten te motiveren en op diverse manieren de zelfredzaamheid van kandidaten te vergroten. Je bent de spil in de contacten met het lokale bedrijfsleven, de buurthuizen, vrijwilligersorganisaties en stichtingen.

Taken

 • Het voeren van intakegesprekken, waarbij de insteek van dat gesprek gericht is op werk.
 • Als werken nog niet mogelijk is, dan proberen de afstand tot de arbeidsmarkt zo veel mogelijk te verkleinen.
 • Het beoordelen van acties die de klant moet uitvoeren om uit te stromen naar werk.
 • Het opstellen van Plannen van Aanpak.
 • Het voeren van regie en het monitoren van trajecten.
 • Het opleggen van maatregelen, indien nodig.

Vereisten / knock-out criteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;|
2. Aantoonbare werkervaring als Klantmanager Werk of Re-integratiecoach binnen een gemeente;
3. Uurtarief maximaal € 70,- excl. BTW, incl. reiskosten en fee Flextender;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiele telefoon;

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten) 
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Klantmanager Werk of Re-integratiecoach binnen een gemeente (50 punten);
6. Aantoonbare affiniteit met de specifieke doelgroep vluchtelingen Oekraïne (duidelijk beschrijven in het cv, 25 punten);
7. Aantoonbare kennis van de Participatiewet (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn onze kernwaarden lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Voor deze functie komt daar de competenties resultaatgerichtheid, pro-activiteit, pragmatisme en flexibiliteit bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg, maar in ieder geval maandag op locatie ivm casuïstiekoverleg.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 6 juni eind van de ochtend/begin van de middag. Wij vragen hiermee rekening te houden in de agenda. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 juni bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 30 mei, 12.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 mei gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 1 juni 2023, 12.00 uur Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.