Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2023-12-28

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
De gemeente Kaag en Braassem wil de komende periode een doorontwikkeling op gang brengen. We hebben al een start gemaakt met het formuleren van een missie en visie en de organisatiedoelen. Dit willen we verder uitwerken. In het afgelopen jaar is de besturingsvorm van de gemeente toekomstbestendiger gemaakt en is een model met een tweekoppige directie met daaronder een MT van 6 leidinggevenden ingevoerd. Om dit model gezamenlijk goed van de grond en werkend te krijgen, is tegelijk een leiderschapsprogramma van start gegaan.

Het is nu tijd om, samen met het MT en de organisatie (en met de steun van het bestuur) lading te geven aan de missie, visie en doelstellingen en tot concrete actie te komen. Ook de koppeling met het leiderschapsprogramma kan versterkt worden. De vraag (en zorg) hierbij is hoe dit op te pakken.

Verwachtingen:
1. Ondersteunen bij het herijken (met het MT) van de missie, visie en organisatiedoelstellingen. Doel: precisering, concretisering, bruikbaar maken (beter passend bij de gemeente K&B);
2. Het bepalen van uitgangspunten waarlangs de doorontwikkeling plaatsvindt. Denk hierbij aan: samen met de medewerkers, aansluiten bij wat er reeds bestaat en goed gaat, veranderen vanuit en in het werk, tempo houden maar niet boven de draagkracht van de organisatie uitgaan;
3. Dit vormgeven in basisdocument;
4. Communicatie aanpak en planning;
5.Vanuit de organisatiedoelstellingen (thema’s)
5.1. Inventariseren van nu reeds ingezette acties (samen met MT) die aan de kapstok van de doorontwikkeling kunnen worden opgehangen;
5.2. Inventariseren van het ‘laag hangend fruit’, acties die snel ingezet kunnen worden en direct rendement opleveren;
5.3. Met de organisatie inventariseren waar het goed gaat en waar we dus wellicht meer van kunnen doen, waar de knel- en vraagpunten liggen plus vertalen naar aanpak;
6. Dit vormgeven in plan van aanpak met interventies en acties (inclusief prioriteiten en planning), met inbreng vanuit (sessies met) medewerkers. Organisch doorontwikkelen vereist planning en control;
6.1. Samenbrengen basisdocument met plan van aanpak tot hoofddocument;
6.2. In powerpointvorm voor presentatie aan organisatie en aan college;
7. Zorgdragen voor een goede koppeling tussen het leiderschapstraject en de doorontwikkeling;
8. Verzorgen en (gezamenlijk) begeleiden van sessies met medewerkers ten behoeve van aanscherpen van thema’s het genereren van ideeën en acties voor het plan van aanpak;
9. Gedurende bovenstaande en in afstemming met de opdrachtgever in gang zetten, realiseren van acties (in samenwerking met MT, HR, Communicatie en anderen);
10. Inbrengen van advies én uitvoeringskracht;
11. Bewaken van de voortgang en tempo in relatie tot de opbrengsten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;
2. Beschikbaar per 2 januari 2024 voor 16 uur per week;
3. Afgerond diploma op wo bachelor niveau;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als kwartiermaker binnen een gemeente;
5. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring binnen gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met HR beleid binnen een gemeente; (30 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het doorvoeren van een organisatieontwikkeling binnen een gemeente; (30 punten)
8. Een maximum uurtarief van € 135,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten. (40 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • (Strategisch) adviseren;
 • Netwerken;
 • Draagvlak creëren;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Communicatieve vaardigheden;
 •  

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie Vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De Vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 6/7.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in overleg met de kandidaten De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 30 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 27 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 28 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 29 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.