Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 jaar geleden

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied.132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Als Kwartiermaker Barrepolder ben je verantwoordelijk (ambtelijk opdrachtnemer) in de opstartfase van het gebiedsproces. Daarbij werk je met stakeholders aan de inhoudelijke focus en borging daarvan in een passende governance. Een aantal richtinggevende stappen zijn gezet in de zin dat er diverse uitgangspunten zijn opgehaald en er vergaande processtappen zijn doorlopen rond de mogelijke realisatie van een 150/50kV transformatorstation van Liander en TenneT. De leidende gedachte is om in te zetten op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire bedrijvencampus in onze Barrepolder. De Barrepolder heeft een omvang van 20 ha. binnen het grondgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude en grenst aan de locatie van Heineken in Zoeterwoude. Voor de Barrepolder moet een scherp profiel/visie worden ontwikkeld om de ontwikkeling te begeleiden. Circulariteit is daarin een belangrijke bouwsteen.

Je regisseert de inbreng en bijdragen door externe partijen, zoals grondeigenaren, Heineken en de gemeentelijke organisaties. Je stuurt projectleiders aan om samen met hen te zorgen dat de benodigde basis (inhoud en governance) wordt gelegd om de bedrijvencampus, inclusief het 150/50kV transformatorstation gerealiseerd wordt. Naast circulariteit zijn ook aspecten als cultuurhistorie, leefbaarheid, werken, klimaatadaptatie en energietransitie belangrijke opgaven die je in de Barrepolder gaat realiseren.

In de rol van kwartiermaker Barrepolder ben jij sterk in het voeren van onderhandelingen, het aansturen van projectteams en neem je de leiding om het projectresultaat te bereiken. Hierin initieer, communiceer en evalueer je alle werkzaamheden die nodig zijn om het project te laten slagen. Daarnaast heb je ervaring met het vertalen van politiek-bestuurlijke uitgangspunten naar projecten en (deel-) resultaten. De interne bestuurlijke lijnen zijn kort waardoor je snel kunt schakelen. Je bewaakt de voortgang, het budget, de kwaliteit en de informatievoorziening van het project. Communicatie en participatie met bewoners en belanghebbenden zijn eveneens belangrijke onderdelen binnen deze rol.

Binnen deze afwisselende functie lever je een bijdrage op strategisch en tactisch niveau. Met jouw proactieve houding, je vermogen om te verbinden en je aantoonbare kennis van projectmatig werken, project- en contractmanagement wil jij bijdragen aan een effectieve en beheersbare overheid.

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling Barrepolder
  • Integraal voorbereiden, aansturen en uitvoeren van verschillende projecten
  • Bewaken van de projectkaders binnen een politiek bestuurlijke omgeving
  • Leveren van projectresultaten binnen de randvoorwaarden zoals tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectmanager of omgevingsmanager in een gebiedsontwikkeling;
2. Aantoonbare werkervaring met de aansturing van Projectleiders;
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Projectmanager of omgevingsmanager bij een gebiedsontwikkeling (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als Projectmanager of omgevingsmanager  bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement en/of samenwerkingsverbanden van private en publieke partijen (20 punten);
7 Aantoonbare werkervaring met de thema’s als leefbaarheid, klimaatadaptatie en energietransitie (benoem hiervan duidelijke voorbeelden in het cv) (15 punten);
8. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Verantwoordelijkheid
– Analytisch vermogen
– Oordeelsvormig
– Klantgerichtheid
– Kwaliteitsgerichtheid

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf  (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.