Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-06-07

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.

De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.

Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Context
Sinds 2021 wordt in Gooise Meren gewerkt aan het vormgeven van een circulaire economie. Inmiddels zijn de volgende stappen gezet:
– Er is samenwerking met het BACO (Bottom-up Actieplan Circulair Ondernemen) team en de Stichting Gerben Struik die actief zijn vanuit het samenwerkingsverband Samen Sneller Duurzaam. De gemeente is een van de partners in deze beweging. Zie https://www.samensnellerduurzaamgooisemeren.nl– Er is een eerste aanzet gegeven voor regionale samenwerking en afstemming met de andere gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek en met het Regiokantoor zelf;
– Er zijn diverse initiatieven ontstaan, in samenwerking met inwoners, lokale bedrijven en publieke instanties, die concreet invulling geven aan een circulaire economie. Een aantal van deze initiatieven zijn beloftevol en geschikt voor opschaling. Voorbeeld zijn een ketenproject in samenwerking met woningbouwcorporaties rond circulaire badkamers en het project Circulaire Ketenprojecten in de bouw;
– We experimenteren met activiteiten in de gemeente zelf, zoals bijvoorbeeld een initiatief om bedrijven te informeren en te stimuleren rond circulariteit met behulp van circulaire coaches;
Uiteindelijk is de bedoeling om een versnelling te geven aan de circulaire economie door de initiatieven en experimenten te laten uitmonden in diverse circulaire projecten op regionale schaal, met een doel, aanpak, budget en tijdpad.

Opdracht
Voor het verder ontwikkelen van een programmatische aanpak rond de circulaire projecten ‘in wording’ hebben wij een Kwartiermaker Circulaire Economie nodig, die in samenwerking met onze partner-gemeenten, regio-medewerkers, betrokkenen vanuit Samen Sneller Duurzaam, koploper-bedrijven en andere stakeholders, het werken aan een circulaire economie verder gestalte geeft. Dit door draagvlak te creëren, meetbare doelen en resultaten te formuleren én bedrijven op grotere schaal te laten participeren.

Taken van deze Kwartiermaker Circulaire Economie:
– Vormgeven van een Programma-aanpak Circulaire Economie, voor zover dat betreft de activiteiten die (direct of indirect) relevant zijn voor de gemeente Gooise Meren. Ziet hierbij toe op de juiste besteding van het budget Circulaire Economie dat hiervoor gereserveerd is;
– Zitting nemen in het bestuur van de Stichting Gerben Struik. Deze Stichting verzorg een aantal financiële taken bij lokale circulaire initiatieven. Ook zal de Stichting een rol gaan spelen bij eventuele subsidietrajecten;
– Initiatief nemen tot relevante subsidieaanvragen, die voortvloeien uit diverse pilots rond circulaire activiteiten met bedrijven. Hieronder wordt verstaan het signaleren van kansen en de juiste expertise bij elkaar brengen om te komen tot een succesvolle aanvraag;
– Verder uitbouwen van het initiatief Circulaire Coach, waarbij lokale bedrijven worden geïnformeerd en gestimuleerd meer te doen aan circulair ondernemen;
– Bevorderen van communicatie rond circulaire economie, zodat draagvlak en enthousiasme rond circulariteit verder toeneemt, zowel bij bestuurders, raad, als bedrijven en inwoners. Constructieve samenwerking met de diverse bottom-up organisaties en stakeholders in de gemeente;
– Coördineren van het bestaande project Circulaire Ketenprojecten Bouw, eventueel in samenwerking met een projectmanager.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Begeleider duurzame projecten;
3. Aantoonbare werkervaring met duurzame transitieprocessen bij bedrijven en met verschillende externe stakeholders (benoem tenminste 2 concrete voorbeelden op een aparte pagina in het cv.);
4. Aantoonbare werkervaring als Programmamanager in samenwerkingsprojecten tussen overheid én bedrijfsleven;
5. Woonachtig in de regio Gooi en Vechtstreek (benoem dit duidelijk in het cv.).

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met circulaire onderwerpen (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
7. Beschikbaar per 1 juni 2023 voor 24 uren per week (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente (15 punten);
9. Een goed netwerk bij lokale bedrijven in de regio Gooi en Vechtstreek (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
10. Aantoonbare kennis van circulariteit in relatie tot bedrijven (toon dit middels tenminste 2 publicaties in het cv.) (25 punten);
11. Een maximum uurtarief van € 92,50 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten (10 punten).

Competenties

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Strategisch én innovatief;
 • Organiserend vermogen;
 • Flexibel;
 • Teamspeler;
 • Initiatiefrijk;
 • Project en programmamanagement;
 • Stakeholdermanagement;
 • Expert in de circulaire principes en de toepassing ervan.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De beste kandidaten (minimaal 2) die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.