Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-18

Organisatie

Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Opdracht
De Vervoerregio wil een voortrekkersrol vervullen in innovatieve mobiliteit en is hiervoor op zoek naar een pionierende kwartiermaker op digitaal vlak. Deze persoon helpt de digitaliseringsopgave binnen de Vervoerregio in te vullen en helpt namens de Vervoerregio mee aan het ontwikkelen van een landelijk data ecosysteem.

Om invulling te geven aan haar innovatieve ambities is de Vervoerregio partner geworden binnen Dutch Mobility Innovations (DMI). Dit initiatief maakt sinds eind februari officieel onderdeel uit van het Nationaal Groeifonds (NGF), door toekenning van een subsidie vanuit dit fonds van 85 miljoen euro. DMI stelt zich tot doel een digitale koppeling tussen mobiliteit, ruimte en verduurzaming vorm te geven, om zo een stevige basis te leggen voor slimme en duurzame verstedelijking en mobiliteit in Nederland. Het is een manier om publiek-publiek beleid (binnen Rijk en tussen Rijk en medeoverheden) en publiek-privaat beleid, investeringen, programma’s en uitvoering beter te verbinden richting de grote doelstellingen op gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en woningbouw. Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de Ministeries van I&W en BZK, onder een gezamenlijk Afspraken-stelsel.

Binnen dit ecosysteem werken verschillende consortia van partijen aan verschillende onderdelen ervan. De Vervoerregio Amsterdam maakt, samen met onder andere de gemeente Amsterdam, onderdeel uit van één van deze consortia, via het initiatief genaamd Digitale Regie Openbare Ruimte (DRO). 

Amsterdam en de regio streven naar een schoner, veiliger, inclusiever mobiliteitssysteem dat minder beslag legt op de openbare ruimte. Zodat andere maatschappelijk belangrijke functies meer ruimte krijgen.

Amsterdam met ruim 860.000 inwoners nu en vele miljoenen toeristen, groeit in aantal inwoners (meer dan 1 miljoen in 2030), bedrijven, aantal bezoekers en evenementen. Er komt een steeds grotere druk op gebruik van de openbare ruimte, terwijl de omvang van diezelfde ruimte voor verblijven en verplaatsen afneemt. Als partijen met grote invloed op de inrichting van de openbare ruimte, willen de Vervoerregio en Amsterdam daarom haar instrumentarium versterken: effectieve en efficiënte digitale middelen op maatschappelijk verantwoorde wijze ontwikkelen ten behoeve van verbeterde regie op het gebruik van de openbare ruimte.

Onder de noemer ‘Digitale Regie op gebruik Openbare ruimte’ (DRO) gaan wij dit aanvullend digitaal instrumentarium ontwikkelen. De Vervoerregio trekt binnen DRO twee van in totaal vier sporen: Multimodaal Mobiliteitsmanagment (‘M4’), gericht op het creëren van ruimte door verschuiving in de modal split aan de hand van gedragsverandering en Mobiliteit & Arbeidsparticipatie (‘M&AP’), gericht op het vergroten van de beschikbaarheid van mobiliteit om mensen van en naar werk te krijgen.

Voor deze twee sporen en het verder inbedden van digitalisering in de organisatie zoekt de Vervoerregio een ervaren projectleider.

De opdracht kent twee, met elkaar samenhangende doelen. Enerzijds wordt verwacht dat er, in samenwerking met collega’s die reeds aan digitalisering werken, meer invulling wordt gegeven aan de projecten op digitaal vlak die de Vervoerregio wel of niet moet willen aanpakken en wat de organisatie, maar met name het team Expertisecentrum Projecten, nodig heeft om dit op een goede wijze te doen.

De te werven persoon krijgt een pionierende en vormgevende rol. Hij of zij geeft intern in de Vervoerregio als kwartiermaker verder invulling aan de wijze waarop de Vervoerregio en specifiek het team Expertisecentrum Projecten, meerwaarde kan bieden binnen het onderwerp mobiliteitsdata/ digitalisering en welk type activiteiten we daarbij wel/ niet moeten willen oppakken c.q. welke kennis en expertise daarbij benodigd is. Hierbij is het niet de bedoeling een nieuwe datastrategie te schrijven, maar meer om op basis van bestaand beleid en prioriteiten abstracte doelen rondom data te vertalen naar concrete resultaten.

Daarnaast werkt deze persoon als projectleider direct mee aan de sporen ‘M4’ en ‘M&AP’ binnen het initiatief DRO, zoals hierboven beschreven. In de aankomende periode wordt door de betrokken partijen binnen het consortium verder concreet gemaakt hoe het te verzetten werk wordt ingevuld en hoe de verschillende consortiumpartijen binnen DRO hiervoor aan de lat zullen staan. Aansluiten bij en meewerken aan deze verdere uitwerking maakt direct deel uit van de werkzaamheden. Als projectleider voer je de regie over het Plan van Aanpak voor de beiden sporen, waarin deze uitwerking concreet wordt. Daarnaast werk je samen met kwartiermakers uit andere organisaties, die de andere sporen binnen DRO uitwerken.

Anderzijds heeft deze opdracht tot doel een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het DMI ecosysteem, zoals hierboven beschreven. Meer specifiek wordt in 2023 nader uitgewerkt, logischerwijs in een uitgebreid Plan van Aanpak, hoe M4 en M&AP binnen het DRO-consortium verder moet worden vormgegeven in de jaren 2024-2027 (looptijd van het gehele DMI-traject).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als kwartiermaker digitale projecten;
3. Aantoonbare werkervaring bij een vergelijkbare organisatie;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met digitale mobiliteit, ruimte en verduurzaming en slimme en duurzame verstedelijking en mobiliteit.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als kwartiermaker/projectmanager op het gebied van digitale projecten (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van diensten/producten (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met het mobiliteitsdomein (15 punten);
8. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met data en digitalisering (15 punten);
9. Maximaal uurtarief van € 125,- exclusief BTW /inclusief reiskosten woon-werk verkeer (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Bestuurlijk sensitief
– Omgevingsbewust
– Overtuigingskracht
– Stressbestendig
– Samenwerken

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 14.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 25 of vrijdag 26 mei 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 19 mei 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 8 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.