Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-18

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied.

132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
Het betreft een vervolg interim opdracht gebiedsgericht werken voor een deel van het jaar 2023, die verder gaat op datgene dat in 2022 in gang is gezet. In 2023 starten we een nieuwe fase waarbij de vervolgprocessen en instrumenten verder worden geconcretiseerd binnen de hele organisatie. Hiervoor wordt de samenwerking gezocht en gecreëerd met alle betrokken teams, externe partners , inwoners en bestuurders. De essentie van deze opdracht is om gebiedsgericht werken weer verder te brengen. Dit betreft de doorontwikkeling van een gebiedscyclus met gebiedsprogramma voor de kernen en wijken met de vraagstukken, opgaven en ambites voor de komende jaren waar we als gemeente samen met onze inwoners, partners en ondernemers aan gaan werken. We gebruiken hiervoor de gebiedstafel als coordinatieplatform waarop integraal intern en extern wordt samengewerkt en afgestemd over vraagstukken in het gebied.
De Kwartiermaker Gebiedsregie coordineert, geeft invulling hieraan en draagt dit gedurende de opdracht over aan Team Wijken en Kernen binnen de organisatie.

De rol van Kwartiermaker Gebiedsregie omvat voor 2023 de volgende taken:

 1. Opstellen van het Plan van Aanpak voor het opstarten van de gebiedscyclus en het doorlopen van de bijbehorende stappen om te komen tot het gebiedsprogramma voor de kernen en wijken in de vijf gebieden van Alphen aan den Rijn. Na de instemming van het Directieteam met het Plan van Aanpak (ambitieniveau, doorlooptijd, organisatie en beslismomenten) van start gaan met het formeren van de Kernteams gebiedsgericht werken, waarmee gestart wordt in de dorpskernen in het gebied Rijnwoude, dan de dorpskernen in het gebied Boskoop-Aarlanderveen-Zwammerdam en vervolgens de wijken in de kern Alphen aan den Rijn.
 2. Als de voorzitter van de gebiedstafels de werkzaamheden van Kernteams Gebiedsgericht werken coördineren; zowel in het kader van de gebiedscyclus, als ook bij de separate inzet van gebiedstafels rond actuele maatschappelijke vraagstukken in de kernen of wijken;
 3. Op basis van de opbrengsten van de gebiedscyclus vanuit de werkorganisatie en de inwoners worden opgehaald bijdragen aan:
  – het format voor het prioriteren van doelen per kern en wijk (in relatie met het afwegingskader);
  – het portfoliomanagement van de projecten in de gebiedsprogramma’s;
  – het frame van de cockpits voor de gebiedstafels (4-maandelijkse monitoring gebiedscyclus).
 4. Toezien op de voorbereiding, voortgang en afwerking van de onderwerpen op de gebiedstafels; borgen van de transparantie in de interne organisatie en de informatieverstrekking aan de inwoners waar het gaat om inbreng aan de gebiedstafels en het vervolg daarop (zowel de inzet van gebiedstafels tijdens de gebiedscyclus als ook de separate inzet van gebiedstafels).
 5. De Kwartiermaker faciliteert in overleg met het Team P&O en het Team Communicatie met toegankelijke beelden en taal de veranderbeweging, die met de gebiedscyclus concreet invulling gaat geven aan GGW; het gaat om het draagvlak en medewerking van de verschillende teams, de samenwerking met externe partners in de gebieden en de rol van de gemeenteraad. Waar dit het inregelen van (nieuwe) processen vergt, komt de Kwartiermaker daarvoor met voorstellen waarbij ook de veranderurgentie is aangegeven.
 6. Na hun entree de gebiedsregisseurs van het Team Wijken en Kernen mee helpen inwerken op het vlak van gebiedsgericht werken en de overdracht aan hen organiseren met betrekking tot het doorontwikkelen van gebiedsgericht werken (procesregie, de gebiedscyclus en de inzet van gebiedstafels).
 7. De tops, tips en kansen en bedreigingen met betrekking tot Gebiedsgericht werken in beeld brengen. In aanvulling op de (eerste) ervaringen met de gebiedscyclus, de gebiedstafels en de veranderbeweging aan het einde van de opdracht als Kwartiermaker Gebiedsregie een advies uitbrengen vanuit organisatie- en veranderkunde, met concrete (verbeter)maatregelen op het vlak van gebiedsgericht werken voor de komende jaren (2023-2026).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Programmamanager/Procesregisseur en/of Kwartiermaker bij een gemeentelijke organisatie;
3. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 februari 2023 voor 32 uur per week;
4. Minimaal 3  jaar aantoonbare bestuurlijke werkervaring;
5. Aantoonbare werkervaring als verandermanager;
6. Aantoonbare werkervaring met gebiedsgericht werken binnen een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)7. Aantoonbare werkervaring met doorontwikkeling gebiedsgericht werken binnen een gemeente (geef hiervan minimaal 1 voorbeeld van aan in het cv) (20 punten);
8. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring in een aansturende rol binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
9. Minimaal 5 jaar aantoonbare bestuurlijke werkervaring (25 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als verandermanager (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

– Verantwoordelijkheid

– Analytisch vermogen

– Oordeelsvormig

– Klantgerichtheid

– Kwaliteitsgerichtheid

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 14.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op in de week van 25 januari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 24 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 18 januari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 18 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 19 januari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 5 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.