Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-10

Organisatie
Wij, de zes gemeenten (Zeewolde, Dronten, Urk, Noordoostpolder, Almere en Lelystad), Brandweer, GGD-Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland, Omgevingsdienst OFGV, Rijkswaterstaat Midden-Nederland en de provincie Flevoland vormen samen het Platform Omgevingswet Flevoland. Sinds 2017 werken wij samen aan de invulling van de benodigde regionale werkwijze onder de Omgevingswet.

Opdracht
We zoeken voor het Platform een proactieve Kwartiermaker Omgevingswet die alle partijen met elkaar verbindt op ontwikkelingen en vraagstukken die spelen rondom de uitvoering van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt.  De Omgevingswet vraagt om veel (boven)regionale samenwerking. De wil en de energie is er in de regio om gezamenlijk hierin op te trekken, er zijn veel actieve werkgroepen in het platform waarin kennisdeling en afstemming plaatsvindt. Er ligt een uitvoeringsagenda met doelen en plannen, deze is echter nog niet af en er liggen nog een aantal vraagstukken op coördinatie, strategische advisering en ‘’kwartiermaken’ voor de regionale lange termijn samenwerking.

We zoeken iemand die de volgende werkzaamheden uitstekend beheerst:

 1. Coördineren
 • De opgave bestaat uit het organiseren en faciliteren van een gerichte vorm van samenwerking om op regionaal niveau te voldoen aan de vereisten van de Omgevingswet. Je stuurt op het realiseren van de uitvoeringsagenda en coördineert, verbindt, bevraagt en stimuleert. Daarbij werk je nauw samen met de regionaal implementatiecoach Omgevingswet (RIO).
 • Je bent voorzitter van het maandelijks regionaal overleg Omgevingswet (Platform Omgevingswet Flevoland) en trekt een aantal meer operationele overleggen.
 • Je bent secretaris van de bestuurderstafel van het Platform Omgevingswet Flevoland, waarin je samen met de platformleden ook een sterk agenderende rol hebt.
 1. Strategische advisering
 • Je adviseert het Platform Omgevingswet Flevoland over het onderhouden van het regionale contact- en kennisnetwerk met bijpassende governance-structuur.
 • Je adviseert de directeuren en de bestuurders over de (sub)regionale implementatievraagstukken voor de Omgevingswet.
 • Je doet aanbevelingen aan de bestuurders op basis van de uitkomst van het onlangs uitgevoerde Rekenkameronderzoek naar interbestuurlijke samenwerking onder de Omgevingswet.
 1. Kwartiermaken
 • Tot op heden bestaat het Platform Omgevingswet Flevoland uit programmamanagers en werkgroeptrekkers. Veel organisaties zitten in de overgang van een programmaorganisatie naar de lijnorganisatie. Wij willen dat ook de lijn op de platformmanier blijft samenwerken, platform 2.0! Dit vraagt naar verwachting een andere inzet van de deelnemers van het platform. Onderdeel van de opdracht is een voorstel te doen hoe dit structureel vorm kan worden gegeven.

Eindresultaat van de opdracht: als resultaat na het einde van de periode heb je jouw rol overbodig gemaakt. We zien dan een nog steviger Platform Omgevingswet Flevoland dat elkaar, ambtelijk en bestuurlijk, vindt in samenwerken in allerlei regionale opgaven. Het online platform is een kennis en informatie hub geworden waar we samen werken. In het platform moet je zijn om je werk goed te doen. 

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De platformbijeenkomsten vinden in het algemeen op dinsdag of donderdag plaats. Aanwezigheid is daarbij noodzakelijk (bijeenkomsten zijn soms fysiek, soms digitaal). De opdracht kan naast aanwezigheid bij platformbijeenkomsten verder flexibel worden ingevuld. 

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1.
Afgeronde opleiding op minimaal WO Master-niveau;
2. Beschikbaar voor 16 uur per week gedurende een periode van ten minste 12 maanden (m.u.v. af te stemmen verlof, ca 4 weken, dus 48 weken);
3. Werkzaamheden vinden plaats bij de partners van het Platform, standplaats is provinciehuis te Lelystad;
4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
5. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan laptop, telefoon en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token beschikbaar. Een flexplek bij de partners van het platform is in overleg beschikbaar;
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van (organisatie)veranderopgaven (benoem dit duidelijk in het cv). 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het werken onder de Omgevingswet (benoem dit duidelijk in het cv aan de hand van voorbeelden) (45 punten);
a. 0 Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring met het werken onder de Omgevingswet (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken onder de Omgevingswet (25 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring met het werken onder de Omgevingswet (45 punten);

8. Aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur bij en/of in opdracht van een gemeentelijke- en/of provinciale overheid (40 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur bij en/of in opdracht van een gemeentelijke- en/of provinciale overheid (0 punten);
b. Tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur bij en/of in opdracht van een gemeentelijke- en/of provinciale overheid (10 punten);
c. 5 t/m 6 jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur bij en/of in opdracht van een gemeentelijke- en/of provinciale overheid (20 punten);
d. 7 of meer jaar aantoonbare werkervaring als strategisch adviseur bij en/of in opdracht van een gemeentelijke- en/of provinciale overheid (40 punten).

9. Het uurtarief exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (15 punten);
a. Uurtarief tot € 100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (0 punten);
b. Uurtarief vanaf € 100,01 tot en met € 120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
c. Uurtarief vanaf € 120,01 tot en met € 140,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (15 punten);
d. Uurtarief vanaf € 140,01 tot en met € 160,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
e. Uurtarief vanaf € 160,01 tot en met 175,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (5 punten);
f. Uurtarief meer dan € 175,01 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Je bent een netwerker en een verbinder en stimuleert de samenwerking;
 • Je bent ambassadeur voor het samenwerkingsstatement en de onderliggende principes;
 • Je hebt het vermogen om te presenteren en bijeenkomsten voor te zitten;
 • Je kunt snel schakelen in een complexe omgeving;
 • Strategisch en analytisch sterk en sterke adviesvaardigheden;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit met oog voor onderlinge relaties tussen de partijen op alle niveaus;
 • Je hebt visie en autonoom denkend;
 • Je bent daadkrachtig, resultaatgericht, initiatiefrijk en doelgericht;
 • Je bent digitaal vaardig en kunt digitale middelen voor je laten werken in het faciliteren van het platform (sharepoint);
 • Je bent grondig in je werkwijze en kunt goed plannen en organiseren.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is opdrachtgever voor deze opdracht. De Regisseur Omgevingswet (onderdeel van team Ruimte) is opdrachtgever van de Kwartiermaker.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 4 december 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 5 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 13 december 2023 vanaf 13:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 12 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 11 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur, Flevoland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.