Utrecht
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-07-31

Organisatie
Geef samen met Soest een impuls aan de fysieke leefomgeving van de gemeente Soest!

Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment spelen een aantal belangrijke opgaven in het fysiek domein. Zo werken we hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. We werken aan een ambitieuze woonopgave als vliegwiel voor economie en maatschappelijke ontwikkelingen, aan de uitwerking van de omgevingsvisie in diverse omgevingsprogramma’s, aan een scala aan grote en kleinere bouwprojecten van planvorming tot vergunningverlening en uitvoering. En nog veel meer.
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.
Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Dit is jouw afdeling
Je gaat binnen het team Leefomgeving van de afdeling Ruimte samenwerken met het programmateam Energie & Circulair. Het team Leefomgeving is een beleidsteam en werkt aan het Programma Energietransitie en de beleidsvelden Economische Zaken, Recreatie en Toerisme, Grondstoffen, Circulaire Economie, Milieu, Mobiliteit en Planeconomie. Programmateam Energie & Circulair is een nieuwe samenvoeging van de opgaven Energietransitie en Circulaire Economie.

Wat ga je doen?
Als Kwartiermaker Programmasecretaris ondersteun je de Programmamanager van het programmateam Energie & Circulair. Dit is een team dat in korte tijd snel is gegroeid. Het vastgestelde Programma Energietransitie 2020-2025 wordt geactualiseerd tot een nieuw programma, waar ook circulariteit in wordt verweven.

Je werkzaamheden zullen bestaan uit zowel strategische als uitvoerende taken. Hoewel je de Programmamanager ondersteunt voer je je taken hoofdzakelijk zelfstandig uit en signaleer je ook zelf welke taken je wanneer moet uitvoeren. In grote lijnen zijn je werkzaamheden als volgt:
-Je denkt strategisch mee met de Programmamanager over het verder krijgen van de opgave Energietransitie & Circulair en de actualisatie van het programma. Daarbij hoort ook het meedenken in de inbedding van de opgaven in de rest van de organisatie.
-Je ontwikkelt en beheert, in afstemming met de Programmamanager, de planning en prioritering van het bouwen en uitvoeren van het (nieuwe) programma.
-Je beheert, in afstemming met de Programmamanager, de inzet en taakverdeling van de verschillende teamleden en zorgt dat de teamleden hun talenten in het werk kunnen toepassen. Je creëert verbinding in het team.
-Je houdt de status van acties bij en zet acties uit.
-Je organiseert bijeenkomsten voor verschillende lagen binnen en buiten de organisatie: voor eigen teamleden, voor managementteam, college, raad, of externe stakeholders.
-Je bewaakt de financiële administratie en beheert de begroting van het (nieuwe) programma. Je voorkomt eventuele overschrijdingen. Een financieel adviseur kan je hierbij helpen.
-Je gaat zelf op onderzoek uit om oplossingen voor organisatorische, procesmatige en financiële vraagstukken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Minimaal een 6 maanden aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar op het thema energietransitie;
3. Uiterlijk beschikbaar per 14 augustus voor tenminste 8 uur per week;
4. Maximaal uurtarief van €90,- exclusief btw, inclusief Fee Flextender en reiskosten woon en werkverkeer;

Gunningscriteria en competenties te beoordelen door Flextender 
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met verander- en projectmanagement, benoem een voorbeeld waar dit uit blijkt (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met projecten met de sociale kant (participatie inwoners en lokale partners) van duurzame transities, benoem waar dit van toepassing is geweest (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke organisatie (10 punten).

Competenties

In ons perfecte plaatje ben je een enthousiaste duizendpoot die goed is in structureren, organiseren en regelen en daar ook haar/zijn energie uit haalt. Je floreert in een dynamische omgeving en hebt vaak aan een half woord genoeg. Je voert niet alleen uit, maar denkt ook mee hoe het slimmer, beter en leuker kan. 

– Flexibel: Kan meebewegen in het tempo van de gemeentelijke processen maar daagt die wel uit.
– Proactief: Initiatiefrijk en zelfstandig.
– Communicatief vaardig
– Empathisch: gevoel voor onderlinge sociale samenhang en creëren van het ‘wij-gevoel’
– Resultaatgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria: 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 tot 12 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.