Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.
Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Context van de opdracht
De organisatie, rolverdeling en inrichting van het sportlandschap in Alphen aan den Rijn en daarbinnen de uitvoering van het onderhoud en beheer van alle gemeentelijke sportaccommodaties is in toenemende mate complex. Dit kent verschillende oorzaken. De analyse is een eerste stap om de complexiteit te duiden. Een vervolgstap is om enerzijds de ambities te benoemen die de gemeente heeft in de inrichting, aansturing en rolverdeling van de sportinfrastructuur, en daarnaast de knelpunten te definiëren die spelen in de feitelijke uitvoering van het onderhoud en beheer van de accommodaties. Op grond daarvan dient een stappenplan te worden opgesteld waarmee fasegewijs ambities worden gerealiseerd en tegelijkertijd knelpunten in het hier en nu worden opgelost.

Analyse

 1. De huidige gemeente Alphen aan den Rijn is een fusiegemeente met grote verschillen tussen de verschillende kernen en oud-Alphen;
 2. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft enkele jaren geleden het onderhoud en beheer van alle sportaccommodaties in eigendom teruggehaald naar de gemeente, waar dit in de decennia daarvoor door een verzelfstandigd sportbedrijf gebeurde.
 3. Mede als gevolg van de energiecrisis zijn grote duurzaamheidsinvesteringen gewenst. Dit geeft grote druk op de organisatie.
 4. In Alphen aan den Rijn stad betalen verenigingen een gesubsidieerd tarief voor het gebruik van de accommodatie. Dit gebeurt op basis van een tarievenstelsel. Het tarievenstelsel is een (ingewikkeld) stelsel dat voor de dekking moet zorgen van onderhoud en beheer. Het dekkingspercentage dat de verenigingen betalen is echter te laag om de kosten te dekken.
 5. In het verleden is er door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn een keuze gemaakt tussen basissporten en niet-basissporten. Het gevolg van deze keuze is dat de basissporten ontzorgd worden en een gesubsidieerd tarief betalen voor het gebruik, onderhoud en beheer van hun accommodatie. Voor niet-basissporten zoals bijvoorbeeld tennis en golf geldt dit niet. Onder het tarievenstelsel ligt het solidariteitsbeginsel. Dit betekent dat als er verenigingen en/of sporten worden toegevoegd, de tarieven voor alle verenigingen omhoog gaan.

Doelstelling/ambitie
Gemeente heeft een aantal ambities/doelstellingen:

 • Een gelijk speelveld creëren voor sportverenigingen als het gaat om de positie van verenigingen, het onderhoud en beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties;
 • Recht blijven doen aan de bestaande cultuurverschillen tussen verenigingen als het gaat om onderhoud en beheer. Sommige verenigingen kunnen en willen veel zelf blijven doen. Andere verenigingen vinden het prettiger om ontzorgd te worden.
 • Structureel voldoende dekking om onze sportaccommodaties te onderhouden, te beheren, te vernieuwen en te verduurzamen waar dit nodig is;
 • Komen tot een herinrichting van de sportinfrastructuur waarmee de gemeente met haar sportpartners gezamenlijk de ambities op bewegen en sport op langere termijn kan verwezenlijken.

Mogelijke oplossing: van analyse naar implementatie

 • We hebben exact in beeld hoe de eigendomssituatie per vereniging is en hoe de verhouding tussen gemeente en verenigingen is geregeld;
 • We hebben het gehele sportlandschap in beeld, met onderscheid tussen basis- en overige sporten, tussen maatschappelijke en commerciële aanbieders, afgezet tegen de behoefte nu en op langere termijn van de inwoners op het gebied van bewegen sport. We hebben inzichtelijk op welke wijze gemeente en sport- en beweegpartners hierin in gezamenlijkheid sturing en invulling aan geven;
 • We maken een inventarisatie van de wenselijkheid van de huidige situatie. Eventuele wijzigingen worden ook financieel gedekt;
 • Er komt een nieuw Meerjaren-onderhoudsplan dat alle facetten van alle accommodaties in kaart brengt en dat ook structureel gedekt wordt.
 • Er komt een extra reserve om eventuele schommelingen te kunnen opvangen, zonder dat er geschoven hoeft te worden in het regulier planmatig onderhoud;
 • Als onderdeel van de opdracht wordt bezien of het tarievenstelsel aanpassing behoeft;
 • We onderzoeken of en hoe maatwerk kan worden geboden in de mate van zelfvoorzienend verenigingen op het vlak van beheer en onderhoud.

Verduurzaming sportaccommodaties
De verduurzaming van alle sportaccommodaties heeft prioriteit. Gemeente ontwikkelt een beleidslijn voor wat betreft niveau van verduurzaming en stelt budgetten/leningen beschikbaar. Verder uitwerken i.o.m. collega’s duurzaamheid.

Opdracht
De kwartiermaker heeft als opdracht om in de eerste maand de opdracht samen met de stuurgroep vast te stellen. Daarna staat hij of zij in de rol om deze opdracht uit te werken in een concreet stappenplan met tussentijdse mijlpalen en inhoudelijke resultaten. Binnen 3 maanden komt de kwartiermaker met een analyse en een implementatieplan op basis van die analyse. Het implementatieplan wordt vervolgens uitgevoerd onder aansturing van de kwartiermaker. De voortgang van alles in overleg met de opdrachtgever regelmatig terug te brengen naar de stuurgroep.

Profiel van de kwartiermaker

 • Heeft aantoonbare ervaring op projectmanagement;
 • Ervaring op strategisch en tactisch niveau in de werking van de sportinfrastructuur, en de samenwerking tussen sportverenigingen en overheid, bij voorkeur in een kwartiermaker rol;
 • Heeft het vermogen een netwerk op te bouwen en te onderhouden in verschillende omgevingen;
 • Heeft politiek-bestuurlijke sensitiviteit en is in staat zich te positioneren in het politiek-bestuurlijke krachtenveld;
 • Heeft visie en kan handelen op strategisch-en tactisch niveau naar het bestuur van de gemeente en deelnemende organisaties;
 • Is een krachtige persoonlijkheid, die boven de partijen kan staan en complexe processen tot de kern terug kan brengen;
 • Is in staat draagvlak te creëren en verbinding aan te brengen, zowel intern als extern;
 • Is een bedrijfsmatig denker met een sterk ontwikkeld conceptueel vermogen en is in staat om ambities in samenwerking om te zetten in concrete resultaten.

Omvang van de taak

De omvang van de taak hangt sterk samen met de precieze werkverdeling tussen kwartiermaker en de stuurgroep. Er wordt gedacht aan ca. 4 dagen per week voor een duur van 1 jaar en daaropvolgend de mogelijkheid voor verlenging met nog eens 2 keer 12 maanden.

Knock-out criteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwartiermaker/proces- of programmamanager;
2. Aantoonbare werkervaring op het gebied van samenwerking tussen overheid en sportverenigingen;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente of provincie;
4. Minimaal een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau;
5. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2023;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Uurtarief van maximaal €125,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (25 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Kwartiermaker, procesmanager, programmamanager e/o lijnmanager op het gebied van samenwerking tussen overheid en sportverenigingen (40 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met strategische advisering binnen het openbaar bestuur (Geef dit duidelijk aan in het cv) (35 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Om de omschreven rol binnen een snel wisselend speelveld goed te kunnen vervullen, zijn zowel de ‘soft skills’ (met name goede communicatievaardigheden) als inhoudelijke bekendheid met (affiniteit en ervaring) vergelijkbare projecten groot belang. Daarnaast is lokale bekendheid met de gemeente Alphen aan den Rijn gewenst. De gezochte leverancier/adviseur moet aan competentie/ervaringseisen voldoen, maar ook een sterke persoonlijkheid en natuurlijke nieuwsgierigheid bezitten om de doelen te kunnen realiseren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap .. in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

Na het selectiegesprek zal er met een of meerdere kandidaten een klikgesprek met de wethouder zijn.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12/13.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.